Informace z rady města 27.6.2012

 1. 1.Rada města schválila:
 • návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net, s.r.o. Brno k tíži pozemků města parc.č. 2743, 2863/3, 2863/51, 2863/53 na ul. Bezručova, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení plynovodní přípojky STL do těchto pozemků, právem provozování, údržby a oprav na dobu určitou - dobu funkčnosti stavby
 • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net. s.r.o. Brno a k tíži pozemků města parc.č. 5999/216 a 6000/1 v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení plynovodu do těchto pozemků s právem jeho provozování, údržby a oprav na dobu existence stavby
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch firmy Telefónica Czech Republic, a.s. Praha k tíži pozemků města parc.č. 308 a 309/1 v k.ú. Kúsky s právem uložení podzemního telekomunikačního vedení, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net, s.r.o. Brno k tíži pozemků města parc.č. 184/1, 2816, 5631, 2814 a 225 v k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení přeložky nízkotlakového plynovodu pro plánovanou výstavbu marketu Lidl , právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 • uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se sdružením SKI klub Velké Meziříčí se sídlem Fajtův kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí
 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 9 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 9 tis. Kč - § 3319 koncert dechové hudby na Náměstí v rámci zahájení akce "Velkomeziříčské léto"

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 7,6 tis. Kč - pol. 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství

17,5 tis. Kč - pol. 1341 poplatek ze psů

Rozdělení: 13,3 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Mostiště

4,6 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Lhotky

2,8 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Hrbov

4,4 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Olší nad Oslavou

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 20 tis. Kč - § 4374 nízkoprahové centrum - záloha energií

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 47 tis. Kč - § 3113 výměna 5 ks oken na kabinách - umělá tráva hřiště u ZŠ Školní

Rozdělení: 47 tis. Kč - § 3412 org. 494 výměna 5 ks oken na kabinách - umělá tráva hřiště u ZŠ Školní (oprava § usnesení RM 18.4.2012)

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 2 tis. Kč - § 6409 rezerva na dary

Rozdělení: 2 tis. Kč - § 3419 příspěvek na startovné - longboard downhil

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 3419 rezerva na sport

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 dotace pro Sportovně střelecký klub Kablo Velké Meziříčí, U Tržiště 2, Velké Meziříčí

Účel: nákup bomby na stlačený vzduch - pohon pro vzduchovou pušku a malorážkové náboje

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 60 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Olší nad Oslavou

Rozdělení: 60 tis. Kč - § 3111 opravy kuchyně a zázemí MŠ Olší nad Oslavou

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 170 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Hrbov,Svařenov

140 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Lhotky

 

Rozdělení: 170 tis. Kč - § 2321 monitoring a čištění kanalizace Hrbov, Svařenov

140 tis. Kč - § 2321 monitoring a čištění kanalizace Lhotky, Kúsky

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 336 tis. Kč - § 3111 stavební úpravy třídy MŠ v ZŠ Oslavická

Rozdělení: 336 tis. Kč - § 3631 rekonstrukce veřejného osvětlení Na Výsluní

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 69 tis. Kč - § 2212 oprava chodníků a komunikací

Rozdělení: 69 tis. Kč - § 2212 vypracování projektové dokumentace pro SP a realizaci stavby Komunikace ul. Lesní

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 45 tis. Kč - § 2212 oprava chodníků a komunikací

Rozdělení: 45 tis. Kč - § 2212 vypracování projektové dokumentace pro SP a realizaci stavby Základní technické vybavení pro 4 RD Hliniště (ul. Sluneční-Střední)

 • pronájem tělocvičny Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové organizace v termínu od 25. 8. do 31. 8. 2012 (7 dní) za účelem uspořádání soustředění mládežnických družstev basketbalistů
 1. 2.Rada města souhlasila:

 

se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města v červnu 2012, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r.2012

 • ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově určených darů pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Velké Meziříčí uvedených v žádosti ze dne 19. 6. 2012
 • s nabídkou prezentace města ve zvukovém informačním panelu firmy Daruma s.r.o. na náměstí v Jihlavě a doporučila zařadit do rozpočtu města na příští 3 roky finanční prostředky k jejímu zajištění
 • ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkovou organizaci uvedeného v žádosti ze dne 18. 6. 2012 a pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí s přijetím darů uvedených v žádosti ze dne 21. 6. 2012
 • podle článku IV. Smlouvy o výpůjčce mezi městem Velké Meziříčí a Základní školou Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 ze dne 15. 8. 2006 s tím, aby Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 přenechala část předmětu výpůjčky (přízemí pavilonu C) do užívání Mateřské škole Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci za účelem provozování oddělení mateřské školy včetně výdejny a to prostřednictvím samostatné smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi oběma příspěvkovými organizacemi města
 • s použitím uspořených finančních prostředků v nákladech hrazených městem u Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 na stavební úpravy-přestavbu třídy na šatnu a na zvýraznění hrací plochy centrálního kurtu na volejbal v budově ZŠ Komenského
 • s uzavřením smlouvy o výpůjče na pozemek - volejbalové hřiště a okolní zatravněnou plochu pod dopravním hřištěm pro Sdružení Zeměkoule Vysočina,       za účelem pořádání akce "Mistrovství Velkého Meziříčí ve cvrnkání kuliček" a to dne 14. 7. 2012 v době od 10.00 - 19.00 hod za podmínky dodržení provozního řádu dětského dopravního hřiště.
  Po skončení akce bude pozemek uveden do původního stavu
 • s použitím znaku města Velké Meziříčí v názvu a propagaci akce "Mistrovství Velkého Meziříčí ve cvrnkání kuliček"
 • s darováním osobního automobilu Škoda Fabia combi 1.2 40 kW, výrobní číslo TMBJY46Y243946638, SPZ 2J0 8606, najeto 129 000 km, pořízený v roce 1992, Technickým službám VM, s.r.o.,
 • se záměrem uspořádat ve dnech 3. a 4. října 2012 Dny zdraví ve Velkém Meziříčí dle předloženého návrhu a s tím spojenou částečnou uzavírkou náměstí a omezením parkovacích míst dle předloženého nákresu. Dále s výpůjčkou prostranství na náměstí ve dnech 3. a 4. října 2012 neziskovým organizacím, prezentujícím zde svou činnost a produkty
 • s pronájmem nápojového automatu v budovách městského úřadu a s uzavřením předložené smlouvy
 • s uzavřením smlouvy o podnájmu části areálu Letního koupaliště Palouky, za účelem provozování aqazorbingu.
 1. 3.Rada města vzala na vědomí:

 

předloženou Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Vzdělávání v eGovernmentu ORP Velké Meziříčí

 

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru