informace z rady města 25. 1. 2012

1. Rada města souhlasila:


• s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č. 3800/16 o výměře 16.903 m2 a parc.č. 3800/38 o výměře 1.569 m2 v Hliništích, k.ú. Velké Meziříčí mezi městem a žadatelem. Výpůjčka pozemků se uzavírá za účelem pěstování a sečení trávy

• se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku parc.č. 5964/44 o výměře 17 m2 na ul. Mírová v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí za účelem užívání jako přístupovou cestu k rodinnému domu a zahradě žadatele2. Rada města schválila:


• návrh "Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech ke stavbě vodního díla", který se týká 2. části novostavby vodovodu v Čechových sadech a je uložen v pozemcích města parc.č. 6051/87, 6051/100, 6051/111 a 6000/1

• návrh "Smlouvy o vzájemných právech a povinnostech ke stavbě vodního díla" - ZTV - vodovod a splašková kanalizace pro II. etapu výstavby RD v Hliništích, který se týká pozemků města parc.č. 6404/5 a 6411v k.ú. Velké Meziříčí

• návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch města a k tíži pozemku parc.č. 5699/5 v k.ú. Velké Meziříčí v majetku Správy železniční dopravní cesty, s.o. Praha. V pozemku je uložena splašková kanalizace pro průmyslovou zónu Jidášky. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou

• přiloženou dohodu o prostorovém uspořádání sítí se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou a Vodárenskou akciovou společností, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno

• Rada města podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhodla o přímém uzavření smlouvy o veřejné službě spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových spojů pro potřeby města Velkého Meziříčí na rok 2012 se stávajícím dopravcem, společností ICOM transport a. s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.

Rada města dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhodla, že nezveřejní informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť smlouva o veřejné službě spočívající v provozování ostatních meziměstských linkových spojů pro potřeby města Velkého Meziříčí se týká poskytování méně než 50 000 kilometrů veřejných služeb v přepravě cestujících ročně

• zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru - kanceláře o rozloze 29,9 m2 v budově Náměstí 79/3, Velké Meziříčí ke komerčnímu využití od 01.04.2012.

• Směrnici rady města Velké Meziříčí č. 2/2012 pro usměrňování mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městem Velké Meziříčí

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 48 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 48 tis. Kč - § 3639 provedení záchranného archeologického dohledu pro stavební akci "Stavební úpravy areálu Agados pro potřeby TSVM"

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 6,1 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 6,1 tis. Kč - § 3612 provedení záchranného archeologického dohledu pro stavební akci "Základní technické vybavení pro RD Hliniště"

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 rezerva místní části Lhotky

Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3631 rozšíření veřejného osvětlení o 3 ks ve Lhotkách

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 13 tis. Kč - § 6409 rezerva místní části Lhotky

Rozdělení: 13 tis. Kč - § 2212 oprava komunikace v Dolních Radslavicích

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 58 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 58 tis. Kč - § 6171 osazení vzduchové clony do vestibulu radnice

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3631 prodloužení veřejného osvětlení ul. Strmá

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 32 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 32 tis. Kč - § 6171 projekt na zastřešení dvora Náměstí č.p. 28

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 70 tis. Kč - § 6171 činnost místní správy

Rozdělení: 30 tis. Kč - § 6112 zastupitelstva obcí

40 tis. Kč - § 6112 zastupitelstva obcí

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 20 tis. Kč - § 6171 činnost místní správy

Rozdělení: 20 tis. Kč - § 2141 informační centrum

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 3 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 3 tis. Kč - § 2299 vrácení kauce dlužníkovi za dopravní přestupek z r. 2011

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 132 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 132 tis. Kč - § 3639 vrácení přeplatku nájemného za uložení komunálního odpadu na skládku TKO v r. 2011 (přesná částka 131.564,- Kč)

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3392 poskytnutí dotace pro Jupiter club, s.r.o., Náměstí č.p. 17, Velké Meziříčí.

Účel: zajištění výstavy Karla Maye od 25.2.2012

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3392 dotace pro Jupiter club, s.r.o., Náměstí č.p. 17, Velké Meziříčí.

Účel: mediální propagace pořadu "Radiodárek" dne 26.2.2012

• a)rozpočtové opatření:

Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3316 dotace pro nakladatelství TVÁŘE, Jitka Průžová, Polnička, Žďár nad Sázavou.

Účel: úhrada části nákladů spojených s vydáním publikace "Staré pohlednice a fotografie z ateliéru fotografa Vilíma Vilímka" (autor Mgr. Miloslav Fialka)

b) Rada města uděluje písemný souhlas k použití znaku města Velké Meziříčí v publikaci "Staré pohlednice a fotografie z ateliéru fotografa Vilíma Vilímka" autoru Mgr. Miloslavu Fialkovi (vydáno v nakladatelství TVÁŘE Jitky Průžové) a požaduje umístit v knize reklamní banner pro označení projektů podporovaných městem dle grafického manuálu města

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 180 tis. Kč - pol. 4131 převod zůstatku účtu hospodářské činnosti (přesná částka 179.679,97 Kč)

Rozdělení: 180 tis. Kč - § 2141 zapojení finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu výdajů informačního centra (přesná částka 179.679,97 Kč)

3. Rada města vzala na vědomí:


• materiál týkající se novely školského zákona

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru