Informace z rady města 11. 1. 2012


1. Rada města souhlasila:

• s vybudováním sjezdu - napojení z pozemku parc.č. 6304 přes pozemek města parc.č. 5810/34 na místní komunikaci parc.č. 6399/5 v k.ú. Velké Meziříčí, Čechovy sady a současně souhlasí s tím, aby žadatel požádal o provedení vynětí ze zemědělského půdního fondu části o výměře 958 m2 z pozemku města parc.č. 5810/34.

Podmínkou je, že se město o budoucí komunikaci nebude starat

• s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č. 216/2 o výměře 2.010 m2, parc.č. 216/5 o výměře 990 m2 a parc.č. 216/6 o výměře 337 m2 v k.ú. Mostiště žadateli za účelem legalizace užívání těchto pozemků za následujících podmínek: smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou s možností ukončení dohodou nebo výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou s povinností užívat pozemky dosavadním způsobem - pěstování zeleně

• se změnou usnesení RM čís. 384/19/RM/2011 ze dne 10.8.2011 tak, že zřízení věcného břemene za odsouhlasených podmínek ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. se bude týkat pozemku parc.č. 75/2 v k.ú. Mostiště, místo původního pozemku parc.č. 75/1 v k.ú. Mostiště.

Důvodem změny je změna parcelního čísla v rámci digitalizace katastru v k.ú. Mostiště

• se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města v prosinci 2011, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2011

• ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s přijetím účelově určených darů pro:

1. Městskou knihovnu Velké Meziříčí, uvedených v žádosti ze dne 20. 12. 2011

2. Muzeum Velké Meziříčí, uvedených v žádosti ze dne 7. 12. 2011

3. Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, uvedeného v žádosti ze dne 7. 12. 2011

• s návrhem programu návštěvy delegace z chorvatského města Tisno ve dnech 15.-17. ledna 2012 na městském úřadě ve Velkém Meziříčí

• se zavedením zvýšeného rozsahu pečovatelské služby - nepřetržitý provoz v DPS na ulici Zdenky Vorlové

• s výpůjčkou počítače TESCO s monitorem, inventární číslo 0195/DHM, datum pořízení 7.11.2005. Počítač bude umístěn na obvodním oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí k obsluze Městského kamerového a dohlížecího systému

2. Rada města nesouhlasila:

• se snížením jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene, která byla odsouhlasena usnesením RM čís. 523/26/RM/2011 dne 16.11.2011 - uložený plynovod v pozemcích města parc.č. 2768/11 a 2769/6 na ul. Sokolovská a t r v á na uzavření předmětné smlouvy za odsouhlasenou částku

• se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru -půdy v domě Nad Sv. Josefem 238/1, Velké Meziříčí

3. Rada města schválila:

• rozpočtová opatření:

Zdroj: 144 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 144 tis. Kč - § 2321 doměření části stokové sítě města Velké Meziříčí

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 80 tis. Kč - § 6409 rezerva místních částí Hrbov, Olší nad Osl., Lhotky, Mostiště

Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství Hrbov

20 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství Olší nad Oslavou

20 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice

20 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství Mostiště

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 28 800 Kč - § 6409 rezerva m.č. Olší nad Oslavou

Rozdělení: 28 800 Kč - projekt na prodloužení infrastruktury pro nové RD v Olší n. Oslavou

§ 2310 - 9 600,- Kč voda

§ 2321 - 10 800,- Kč kanalizace

§ 2212 - 8 400,- Kč komunikace

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 30 tis. Kč - § 2321 oprava havárie na kanalizační přípojce Náměstí č. 14 (Česká spořitelna)

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 13 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 13 tis. Kč - § 5512 výměna cirkulačního čerpadla v objektu Záchranné služby

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 83 400 Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 83 400 Kč - § 3639 úhrada za činnost koordinátora BOZP v průběhu stavby "Přestavba areálu AGADOS pro TSVM"

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 212 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 212 tis. Kč - § 3113 server včetně SW pro ZŠ Sokolovská - náklady hrazené městem

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 63,9 tis. Kč - § 3419 dotace SDH Velké Meziříčí (dotace na sport) - chybně

Rozdělení: 63,9 tis. Kč - § 5512 dotace SDH Velké Meziříčí (požární ochrana) - správně

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 3 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary

Rozdělení: 3 tis. Kč - § 3330 dar Římskokatolické farnosti, Náměstí 16/18 Velké Meziříčí, IČ: 65760131

Účel: pořádání Křesťanského plesu dne 28.1.2012 ve Vídni

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 47 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 47 tis. Kč - § 3399 náklady spojené se zajištěním plesu města

• Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 25.9.2009 uzavřené mezi Městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1 jako pronajímatelem a Technickými službami VM s.r.o., Třebíčská 655 jako nájemcem, dle kterého je předmětem nájmu areál Agados

• Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek, podle které se bude postupovat od roku 2012

• Dohodu o spolupráci a přátelství mezi městem Velké Meziříčí a městem Tisno

• uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - kanceláří č. 322, 324 a 326 v 3. NP budovy Radnická 29/1 ve Velkém Meziříčí s Úřadem práce ČR, Karlovo nám. 1, Praha 2, na dobu určitou od 1.1.2012 do 31.12.2012, pro účely zajištění výkonu agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro zdravotně postižené občany a s dalšími náležitostmi

4. Rada města vzala na vědomí:

• materiál k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně k režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací dle § 92a a § 92e zákona o DPH

• informaci o připravovaném projektu "Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému na ulici Karlov" podle Zásad programu prevence kriminality Kraje Vysočina

• informaci o připravovaném projektu "Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému na ulici Jihlavská" podle Zásad programu prevence kriminality ČR

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru