Informace z rady města 2.11.2011

1. Rada města schválila:

 • Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí dotaci ve výši 5 tis. Kč na kompenzaci nákladů spojených s otevřením věže kostela. Zdrojem budou tržby ze vstupného
 • záměr pronájmu nebytových prostor v objektu kulturního domu Lhotky č.p. 80 o celkové ploše 22 m2 za účelem provozování pohostinství
 • zrušení navržených veřejných dětských pískovišť dle finančních možností rozpočtu Technických služeb (kapitola "Ostatní sportoviště")
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Lhotky
  Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3392 provozní výdaje kulturního domu Lhotky
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 40 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 40 tis. Kč - § 3399 ohňostroj na Náměstí
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 5 tis. Kč - pol. 4131 tržby - vstupné věž
  Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3330 dotace Římskokatolické farnosti, Náměstí 16/18, Velké Meziříčí
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 390 tis. Kč - § 2321 odlehčení dešťové kanalizace ul. Mírová
  Rozdělení: 390 tis. Kč - § 2212 oprava místní komunikace Ke třem křížům
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 108 tis. Kč - § 2321 odlehčení dešťové kanalizace ul. Mírová
  90 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 198 tis. K č- § 2212 opravy místních komunikací
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 2 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 1 tis. Kč - § 5512 hasičské cvičiště Bejkovec - vynětí ze ZPF
  1 tis. Kč - § 2333 protipovodňová opatření - vynětí ze ZPF
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 150 tis. Kč - § 6310 úvěr Dyje II. - rezervace zdrojů
  Rozdělení: 150 tis. Kč - § 2321 úvěr Dyje II. - rezervace zdrojů

2. Rada města vzala  na vědomí:

 • zprávu o výsledcích akce "Otevření věže kostela sv. Mikuláše"v roce 2011
 • zprávu o hospodaření MěSB Velké Meziříčí za III. čtvrtletí 2011
 • zprávu o činnosti bytové komise za III. čtvrtletí 2011
 • výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s.r.o. za III. čtvrtletí  2011
 • předloženou prezentaci o stavu veřejných dětských pískovišť na území města

3. Rada města souhlasila:

 • s vypracováním jednotného grafického manuálu a logotypu města Velké Meziříčí
 • se změnou způsobu užívání pozemku parc.č. 49/1 v k.ú. Mostiště - sportovní areál SK Mostiště - z nájmu tohoto pozemku na výpůjčku na dobu 15 let s možností prodloužení o dalších pět let na základě žádosti nájemce SK Mostiště. Podmínky smlouvy o výpůjčce budou totožné s podmínkami stávající nájemní smlouvy.
  Změna užívání je nutná pro žádost o poskytnutí dotací na údržbu sportoviště.
 • se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r. 2011

  částka v Kč poskytovatel přijetí fin. prostředků  účel

  200 000,- Kraj Vysočina říjen 2011 Prevence kriminality: Dovybavení centra volno-
  časových aktivit mládeže
 • s podpisem Dohody o prostorovém uspořádání sítí pro Napojení Technických služeb Velké Meziříčí optickým kabelem na ulici Karlov

4. Rada města schválila v působnosti valné hromady společnosti TSVM s.r.o.

 • smlouvu o umístění reklamního poutače se společností ZZN Hospodářské potřeby, a.s. Žďár nad Sázavou za podmínek uvedených v návrhu smlouvy

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru