Informace z rady města 19.10.2011

1. Rada města schválila:

 • návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. k tíži pozemků v lokalitě Rakůvky parc.č. 5643/2, 3987/3, 3988, 3989/2, 5643/1 a 4347/1 v k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení nového zemního kabelu NN a dvou pojistkových skříní do těchto pozemků, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 • smlouvu o zajištění předškolní docházky s obcemi, jejichž děti navštěvují mateřské školy zřízené městem Velké Meziříčí a jsou mladší než děti, které navštěvují mateřskou školu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku na ubytovací jednotku č. 7 v domě Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 60 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 60 tis. Kč - § 3141 ŠJ Poštovní - náklady hrazené městem (navýšení FP na vybavení kuchyně)
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 30 tis. Kč -- § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3631 rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nad Gymnáziem - 3 sloupy se svítidly
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3631 vypracování zadávací dokumentace pro PD na optimalizaci veřejného osvětlení ve Velkém Meziříčí a m.č.
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 68 tis. Kč - § 2212 rezerva na komunikace a chodníky
  Rozdělení: 68 tis. Kč - § 2212 zhotovení chodníku na ul. Bezručova - navýšení částky z důvodu většího rozsahu prací dle PD a zhotovení PD
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 40 tis. Kč - § 6409 rezerva místní části Mostiště
  Rozdělení: 40 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství v m.č. Mostiště
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 40 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 40 tis. Kč - § 2321 cena za rezervaci zdrojů dle Smlouvy o úvěru na Dyji II. - ČOV a kanalizace Mostiště
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 400 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 400 tis. Kč - § 2321 úroky z úvěru na Dyji II. - ČOV a kanalizace Mostiště
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 120 tis. Kč - § 2333 úpravy drobných vodních toků - digitální povodňový plán pro část území ORP Velké Meziříčí
  Rozdělení: 50 tis. Kč - § 2321 kanalizace - pasport stávající kanalizace a příprava podkladů pro povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro m.č. Hrbov, Svařenov
  70 tis. Kč - § 2321 kanalizace - pasport stávající kanalizace a příprava podkladů pro povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro m.č. Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice
 • předložený materiál k vyhlášení soutěže „Vánoční město“  a vyhlašuje soutěž "Vánoční město" v termínu od 20. října do 27. prosince 2011 včetně – více informací k soutěží v příštím vydání  týdeníku Velkomeziříčsko
 1. Rada města souhlasila:
 • ve smyslu § 39/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím účelově určených darů pro Městskou knihovnu Velké Meziříčí - žádost ze dne 30.9.2011
 • s požadavkem Ing. Jiřího Novotného na opravu toalet přiléhajících k Restauraci Na Obecníku. Oprava toalet bude provedena ze zdrojů Městské správy bytů Velké Meziříčí.
  Oprava toalet bude zařazena do rozpočtu MSB na rok 2012 a bude provedena v I. čtvrtletí 2012
 • Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijímá nabídku v minulosti bezúplatně převedeného , resp. darovaného majetku příspěvkové organizaci a uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v přehledu, který je součástí přílohy, této příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
  Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace............30.280,- Kč.
 • se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí

částka v Kč

poskytovatel

přijetí f.p.

účel

411 055,00

Min.zemědělství

září 2011

na činnost odborného lesního hospodáře za období II.čtvrtletí 2011

10 400,00

Úřad práce

září 2011

dohoda o vyhrazení společ.účelného prac. místa a poskytnutí příspěvku
č.ZRA-S-3035/2011 (5 200,- Kč) a
č.ZRA-S-3042/2011 (5 200,- Kč)

 • s uzavřením náměstí dne 26.5.2012 z důvodu konání koncertu Muzikanti dětem. Náměstí bude uzavřeno v době od 6.00 do 23.00 hod a to tak, že v době od 6.00 do 12.00 hod bude uzavřena spodní strana náměstí /stavba pódia/ a od 12.00 - 23.00 celé náměstí /koncert/.
 • s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí ve znění dle přílohy s obcemi Dobrá Voda, Radňoves, Nové Sady, Baliny, Milešín, Skřinářov, Nová Ves, Dolní Libochová, Jívoví, Sviny, Březí, Dolní Heřmanice

 1. 3. Rada města vzala na vědomí:
 • informace o změně nájemních podmínek v bufetech základních škol Sokolovská a Oslavická.
 • rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30.9.2011

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru