Informace z rady města 5.10. 2011

1. Rada města souhlasila

 • s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na par. 5633/1 v k.ú. Velké Meziříčí mezi Krajem Vysočina a Městem Velké Meziříčí, na uložení optického kabelu za účelem napojení nového areálu Technických služeb Velké Meziříčí (areál Agados) na optickou metropolitní síť
 • s uzavřením Darovací smlouvy se Základní uměleckou školou Velké Meziříčína na elektrické varhany Roland E-36 v pořizovací ceně 39.330,-- Kč, inventární číslo 050/DDHM a Roland PK - 5 BAS pedálu v pořizovací ceně 13.290,-- Kč, inventární číslo 051/DDHM. Aktuální cena varhan je 3.000,-- Kč a pedálu 2.000,-- Kč
 • s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Velké Meziříčí a Policií ČR, na počítač TESCO s monitorem, inventární číslo 0195/DHM, datum pořízení 7.11.2005, aktuální cena počítače je 4.680,-- Kč . Počítač bude umístěn na obvodním oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí k obsluze Městského kamerového a dohlížecího systému
 • s ukončením nájmu části pozemku parc.č. 4347/1 o výměře 504 m2 v Rakůvkách, k.ú. Velké Meziříčí dle nájemní smlouvy mezi městem a nájemcem dohodou k datu 5.10.2011
 • se zrušením existujícího práva věcného břemene - práva chůze a jízdy k tíži pozemku města parc.č. 5362/10 v lokalitě Křenice, k.ú. Velké Meziříčí ve prospěch pozemků parc.č. 5362/1 a 5362/2 lokalita Křenice, k.ú. Velké Meziříčí. Ke zrušení tohoto práva k tíži pozemku města dojde vkladem dohody o zrušení tohoto práva do katastru nemovitostí
 • s akcí Zavírání silnic 2011 - setkání motorkářů na Náměstí ve Velkém Meziříčí v sobotu dne 29.10. 2011 od 13.00 do 15. 00 hod.
 • se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí:

částka v Kč

poskytovatel

přijetí f.p.

účel

303 492,00

Min.financí

září 2011

na výkon sociálně právní ochrany dětí u obcí - IV.čtvrtletí 2011

8 300 000,00

Min.práce a soc.věcí

měsíčně

rozhodnutí o navýšení celoročního objemu dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám

2. Rada města schválila:

 • návrh "Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" v rámci stavby "Ochrana vod povodí řeky Dyje - II. etapa - Velké Meziříčí ČOV a kanalizace" mezi městem ,Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a firmou Telefónica. Dotčeným městským pozemkem je parc.č. 2791 - ul. Příkopy. Smlouva bude uzavřena na dobu trvání předmětné stavby
 • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 3627/2 v Hliništích - přípojka NN k rodinnému domu s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby
 • návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemků města parc.č. 3627/2, 5653/1, 6404/10, 6404/18, 6404/19 a 6409/1 v Hliništích s právem uložení zemního kabelového vedení NN , provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby
 • návrh smlouvy o právech a povinnostech spojených se vstupem na pozemky města parc.č. 5814/19 a 6399/1 na ul. Třebíčská mezi městem, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností Brno za účelem rekonstrukce vodovodu, která je plánována na příští rok
 • uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem a nájemcem  na pronájem 900 m2 z parc.č. 3834/1 v lokalitě Bejkovec na ul. Záviškova v k.ú. Velké Meziříčí za účelem zřízení zahrady
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 330 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 330 tis. Kč - § 3113 Základní škola Sokolovská - náklady hrazené městem - oprava krovu střechy budovy na ul. Komenského (havarijní stav)
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 40 tis. Kč - § 3399 ostatní záležitosti kultury
  Rozdělení: 40 tis. Kč - § 3399 org. 77 finanční vypořádání plesu města - přesun finančních prostředků
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 218 tis. Kč - § 6171 - činnost místní správy
  Rozdělení: 218 tis. Kč - § 6171 org. 54 - vzdělávání zaměstnanců MěÚ Velké Meziříčí - projekt v rámci výzvy č. 69 z EU
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 77 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 77 tis. Kč - § 2212 vypracování dopravně urbanistické studie - zklidnění dopravy Čechovy sady I.
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 58 tis. Kč - § 6409 rezerva na komunikace a chodníky
  Rozdělení: 58 tis. Kč - § 2212 rozšíření parkovací plochy na ul. Čermákova o 6 parkovacích míst
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 310 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 310 tis. Kč - § 6171 zhotovení atypického truhlářského výrobku vč. dalšího vybavení do vestibulu radnice

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru