Informace z rady města 21. 9. 2011

1.      Rada města schválila:

 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene čís. 1027 C 11/51 mezi budoucím povinným Pozemkovým fondem ČR a budoucím oprávněným městem Velké Meziříčí s právem zřízení a provozování na pozemku PK parc.č. 537/6 v k.ú. Petráveč - skládka TKO - výtlaku průsakových vod s právem uložení přípojky kabelu NN do tohoto pozemku a jeho provozování. Budoucí smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
  Budoucí oprávněný město Velké Meziříčí má povinnost jednat s nájemcem předmětného pozemku Hospodářským obchodním družstvem Lhotky (Březejc) o podmínkách realizace stavby a úhradě případných škod
 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 5901 (ost. plocha, ost. komunikace na Fajtově kopci) v k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení nového zemního kabelu NN, jeho provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 • návrh smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene čís. 1 019 C 11/51 mezi budoucím povinným Pozemkovým fondem ČR a budoucím oprávněným městem Velké Meziříčí za účelem zřízení a provozování dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 5612/2 v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí s právem vstupu na pozemek za uvedeným účelem. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou
 • návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 5928/2 v Čechových sadech, k.ú. Velké Meziříčí s právem umístění zemního kabelového vedení, jeho provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 • návrh "Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 15469/663" mezi pronajímatelem Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové a nájemcem městem Velké Meziříčí na pronájem pozemků skládky TKO v k.ú. Petráveč, kterým se prodlužuje doba nájmu o dalších pět let, t.j. od 1.1.2012 do 31.12.2016. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti
 • plán zimní údržby 2011 – 2012
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 1,5 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 1,5 tis. Kč - § 2310 prodloužení vodovodního řadu na ul. Sportovní - trvalé odnětí pozemku
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 13 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 13 tis. Kč - § 2321 změna v PD Protipovodňová opatření
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 126 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 126 tis. Kč - § 6171 úpravy dvora Náměstí 28
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 2 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Mostiště
  Rozdělení: 2 tis. Kč - § 3412 nákup sítě na tenisové kurty
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
  Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3419 poskytnutí daru na pořádání 17.ročníku Drakiády ve Velkém Meziříčí dne 2.října 2011

 • rozpočtové opatření
  Zdroj: 181 tis. Kč - § 3322 dotace na KP č. 18288/7-4543 Zámek Velké Meziříčí
  vlastník: rodina Podstatzky
  akce obnovy: obnova kamenných prvků arkády a kamenné dlažby na vnitřním nádvoří
  zdroj: dotace k Kraje Vysočina -- min. 20 % podíl z celkových nákladů = podíl města
  10 tis. Kč - § 3322 dotace na KP č. 32261/7-4552 radnice č.p. 29
  vlastník: Město Velké Meziříčí
  akce obnovy: radnice č.p. 29 - výměna oken ve vikýřích
  zdroj: dotace z Kraje Vysočina - min. 50 % z celkových nákladů = podíl města

  Rozdělení: 191 tis. Kč - § 3322 100% předfinancování opravy nemovitosti v Městské památkové zóně č.p. 37 (parc.č. 821/2) - bývalý výměnek
  vlastník: Město Velké Meziříčí
  akce obnovy: izolace proti vlhkosti
  zdroj: Program regenerace MPZ - Ministerstvo kultury ( 80 tis. Kč)

2. Rada města souhlasila:

 • s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a nájemcem na pronájem 130 m2 z pozemku parc.č. 5768/2 U Starého nádraží, k.ú. Velké Meziříčí za účelem skladování palivového dřeva a příležitostného parkování osobního vozidla
 • s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a Sborem dobrovolných hasičů Velké Meziříčí na pronájem pozemků parc.č. 3846/1 o výměře 7 191 m2 a parc.č. 3846/2 o výměře 2.283 m2 v lokalitě Bejkovec, k.ú. Velké Meziříčí za účelem vybudování hasičského cvičiště pro mladé hasiče. V případě, že nájemce nezíská na vybudování hasičského cvičiště v termínu do 31.12.2012 státní dotaci, bude nájemní poměr ukončen písemnou dohodou smluvních stran. Písemnou dohodou smluvních stran lze také tento termín k získání dotace prodloužit
 • se zveřejněním záměru pronájmu nebytového prostoru o ploše 3.020 m2 v objektu na ulici Ke Třem křížům 1234, Velké Meziříčí.
 • s pronájmem sálu kulturního domu ve Lhotkách pro oddíl SK Sokol Lhotky za účelem hraní stolního tenisu od 1.10.2011 do 15.3.2012 v rozsahu 18 hodin týdně za podmínek uvedených v žádosti
 • s pronájmem tělocvičny Bezděkov pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí pro školní rok 2011/2012 za sazby pro sportovní oddíly, tzn. 130,- Kč/hod.
 • se zapojením transferů účelově přijatých na účet města, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí:
  částka v Kč poskytovatel přijetí f.p. účel
  10 400,- Úřad práce srpen 2011 Dohoda o vyhrazení společensky účelného prac.
  místa a poskytnutí příspěvku č.ZRA-S-3035/2011
  (5 200,- Kč) a č. ZRA-S-3042/2011 (5 200,- Kč)

3. Rada města vzala na vědomí:

 • informace o přípravě prodeje pozemků II. etapy v Hliništích na výstavbu rodinných domů dle předloženého geometrického plánu s tím, že na jednání rady města dne 5.10.2011 bude projednáno zveřejnění záměru prodeje spolu s navrhovanými podmínkami a doporučením zastupitelstvu města

4. Rada města povolila:

 • ve smyslu § 23 odst. 4 zákona 564/2004 Sb. (školský zákon), výjimku z nejnižšího počtu žáků ve školním roce 2011/2012 pro Základní školu a mateřskou školu Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkovou organizaci, na 20 žáků v základní škole.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru