Informace z rady města 24. 8. 2011

1.      Rada města schvaluje:

 • návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 2795, ul. Podhradí s právem uložení zemního kabelového vedení - přípojky NN - právem provozování, údržby a oprav, na dobu trvání stavby
 • prodloužení nájemních smluv na dobu určitou 12 měsíců od 01.09.2011 k ubytovacím jednotkám  v domě Uhřínovská 540/20, Velké Meziříčí
 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 60.000,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5011, org.4
21.000,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5021, org. 4
20.250,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5031, org. 4
7.350,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5032, org. 4
150,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5051, org. 4
300,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5153, org. 4
450,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5154, org. 4

Rozdělení: 60.000,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5011, org. 17
21.000,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5021, org. 17
20.250,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5031, org. 17
7.350,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5032, org. 17
150,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5151, org. 17
300,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5153, org. 17
450,- Kč - § 6171 činnost místní správy, pol. 5154, org. 17

 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3412 péče o sportovní zařízení - prodloužení provozu mobilního WC na dopravním hřišti po dobu podzimní výuky
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 33 tis. Kč - § 2212 rezerva na opravu komunikací
  Rozdělení: 33 tis. Kč - § 3639 zaměření dětských hřišť
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 16 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 16 tis. Kč - § 3412 dofinancování plynofikace budovy Tržiště
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 64 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 64 tis. Kč - § 3631 rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici U Světlé
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 8 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 8 tis. Kč - § 2212 oprava přístřešku autobusové zastávky u ZŠ Oslavická - pojistná událost
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 200 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 200 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty

2.      Rada města souhlasí:

 • se zveřejněním záměru darování pozemku parc.č. 1636/2 o výměře 947 m2 ul. Nad Gymnáziem, k.ú. Velké Meziříčí a doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit darování tohoto pozemku kraji Vysočina. Důvodem je sjednotit vlastnický a uživatelský stav předmětného pozemku, který slouží jako sportovní hřiště gymnázia a vybudovat odpovídající oplocení tohoto pozemku
 • se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí:

  částka v Kč poskytovatel přijetí fin. prostředků  účel
  50 000,- Min.kultury srpen 2011 obnova kulturních památek
  100,- obec Martinice květen 2011 veř.právní smlouva-evidence obyvatel v r.2010
 • s pronájmem tělocvičny v budově Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro Sdružení taoistického TAI-CHI Česká republika dle přiložené smlouvy
 • s pronájmem tělocvičny v budově Hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro Tělocvičnou jednotu Sokol Velké Meziříčí

 • s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou na ul. Strmá, Velké Meziříčí

3. Rada města bere na vědomí:

 • rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30.6.2011.

4. Rada města  uveřejňuje:

 • podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, oznámení, že hodlá přímým zadáním podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na městskou hromadnou autobusovou dopravu ve Velkém Meziříčí pro rok 2012
 • podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, oznámení, že hodlá přímým zadáním podle § 18 písm. c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na meziměstskou autobusovou dopravu pro rok 2012

5. Rada města schvaluje v působnosti valné hromady společnosti TSVM s.r.o.:

 • nový ceník pro zimní stadion od sezony 2011/2012

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru