Informace z rady města 10. 8. 2011

Rada města schvaluje:

 • realizaci II. etapy stavebních úprav podle předložené projektové dokumentace  z června 2011- Stavební úpravy tělocvičny Charita Velké Meziříčí. Současně bere na vědomí informaci o vícenákladech v rámci realizace I. etapy a na základě požadavku Krajské hygienické stanice
 • 1. Pronájem nebytových prostor od 1. září 2011 v objektu Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 o výměře 49 m2 Hotelové škole a Obchodní akademii Velké Meziříčí, za účelem provozování občerstvení pro žáky a učitele školy
  2. Pronájem nebytových prostor od 1. září 2011 v objektu Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 o výměře 21 m2 Hotelové škole a Obchodní akademii Velké Meziříčí, za účelem provozování občerstvení pro žáky a učitele školy
 • text kroniky města za rok 2010
 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 23 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 23 tis. Kč - § 6171 činnost místní správy - zpracování schématu MHD ve Velkém Meziříčí v podobě interaktivní mapy a schematického plánu

 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3412 péče o sportovní zařízení - dohled nad stavem hřišť do konce r. 2011
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 6 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 6 tis. Kč - § 2299 vrácení zaplacené pokuty a nákladů řízení účastníku řízení na základě rozsudku Krajského soudu v Brně
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 200 tis. Kč - § 2333 úpravy drobných vodních toků - digitální povodňový plán pro ORP Velké Meziříčí
  Rozdělení: 200 tis. Kč - § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - PD, žádost na SFŽP, realizace výběrové řízení na výběr zhotovitele pro akci Velké Meziříčí-regenerace zeleně
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 2,4 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 2,4 tis. Kč - § 2321 výpočet posouzení kapacity mostků a odtokové strouhy na odvod dešťových vod pro stavební řízení akce "Odlehčení dešťové kanalizace ul.Mírová
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 4,8 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
  94,8 tis. Kč -§ 2212 rezerva na opravy komunikací
  Rozdělení: 4,8 tis. Kč - § 2321 vypracování PD na akci Odvodnění ul. Moráňská
  94,8 tis.Kč - § 2321 realizace akce Odvodnění ul. Moráňská
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 25 tis. Kč - § 2212 rezerva na opravy komunikací
  Rozdělení: 25 tis. Kč - § 2321 zřízení dešťových vpustí na ul. Nábřeží a K Novému světu
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 5 tis. Kč - § 2310 zpracování PD pro trvalé odnětí z PUPFL (pozemky určené plnění funkcí lesa) pro akci Prodloužení vodovodu na ul. Sportovní
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 9 tis. Kč - § 3639 geometrické plány a znalecké posudky
  Rozdělení: 9 tis. Kč - § 2310 úhrada vynětí pozemku z PUPFL v rámci projektu Vodovod Mostiště
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 75 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Hrbov
  Rozdělení: 75 tis. Kč - § 2341 oprava hráze rybníka u Pacalových
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 26,4 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 26,4 tis. Kč - § 2333 dodatečné úpravy projektu protipovodňových opatření
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 24 tis. Kč - § 2212 rezerva na opravy komunikací
  Rozdělení: 24 tis. Kč - § 2212 oprava komunikace v ul. Strmá
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 17 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 17 tis. Kč - § 2310 realizační dokumentace vodovod ul. Sportovní
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 339 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 144 tis. Kč - § 2321 doměření dešťové kanalizace (pasportizace)
  195 tis. Kč - § 3322 aktualizace PD starý hřbitov Moráň
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 90 tis. Kč - § 3745 veřejné prostranství Lhotky
  Rozdělení: 60 tis. Kč - § 2212 oprava místní komunikace Lhotky
  30 tis. Kč - § 3631 prodloužení veřejného osvětlení Lhotky
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 100 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 100 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 323 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
  Rozdělení: 171 tis. Kč § 3412 plynofikace hlavní budovy Tržiště
  23 tis. Kč § 3612 zateplení lodžií bytů Nad sv.Josefem
  50 tis. Kč § 2333 úprava vodního toku V Potokách
  49 tis. Kč § 4374 nízkoprahové centrum-odvlhčení zdiva
  30 tis. Kč § 3631 veř.osvětlení u dálničního mostu směr Fajtův kopec
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 365 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
  Rozdělení: 365 tis. Kč § 3631 nové veřejné osvětlení v části ul. Nad Tratí
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 25 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 25 tis. Kč - § 3639 vypracování znaleckého posudku na objekt Domova pro seniory - stanovení ceny vyhláškou pro zařazení do majetku města po převzetí od Kraje Vysočina
 • dodatek č. 9 Smlouvy o výpůjčce ze dne 31.12.2005 uzavřený mezi Městem Velké Meziříčí a Technickými službami VM s.r.o., kterým se upravuje hodnota předmětu výpůjčky u objektu Zimní stadion - sociální příslušenství na částku 2 811 920,- Kč z důvodu navýšení o technické zhodnocení provedené nájemcem a vzápětí jeho částečný odprodej na základě prohlášení vlastníka a stanovení spoluvlastnického podílu
 • dodatek č. 1 Pravidel o přidělování bytu v majetku města Velké Meziříčí do nájmu občanů
 • úhradu části nákladů SVJ Bezděkov 1020/10, Velké Meziříčí ve výši 50.000,-Kč včetně DPH, které byly vynaloženy na opravu kamenné zdi v objektu ZUŠ Velké Meziříčí, Poříčí 808/7; kamenná zeď je v majetku Města Velké Meziříčí. Úhrada bude provedena v roce 2012 z rozpočtu MěSB Velké Meziříčí
 • uzavření Smlouvy o zajištění dohledu nad stavem hřišť v majetku města Velké Meziříčí ve znění dle přílohy
 • uzavření dodatků k Příkazním smlouvám na pronájem nebytových prostor se Základními školami Velké Meziříčí - Sokolovská 470/13, Oslavická 1800/20 a Školní 2055, a to ve znění dle přílohy a pověřuje starostu města jejich podpisem
 • roční akční plán v oblasti MA21 projektu Velké Meziříčí - Zdravé město a Místní Agenda 21 na rok 2011
 • návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemků města parc.č. 4765/1 a 5901 na Fajtově kopci s právem umístění nové trafostanice, pojistkové skříně NN a nového zemního kabelu NN, právem provozování, oprav a údržby a zřízení práva věcného břemene na dobu trvání předmětné stavby
 • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy Telefónica Czech Republic, a.s. Praha k tíži pozemků města parc.č. 2804/3 a 2814 na ul. Novosady v obci a k.ú. Velké Meziříčí, v nichž je uloženo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě - s právem jejího provozování, oprav a údržby na dobu trvání předmětné stavby
 • návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku PK parc.č. 75/1 v k.ú. Mostiště s právem uložení přípojky NN do tohoto pozemku, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání této stavby
 • návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch firmy VAKUUM BOHEMIA, s.r.o. Jihlava k tíži pozemku města parc.č. 5648/1 na ul. Jihlavská, k.ú. Velké Meziříčí s uložením kabelové přípojky VN pro fotovoltaickou elektrárnu
 • návrh smlouvy o zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemků města parc.č. 5901 a 5903 v k.ú. Velké Meziříčí (lokalita Fajtův kopec) s umístěním dvou podpěrných sloupů VN a venkovního vedení VN izolovaným vodičem s právem vstupu na pozemky, provozování, oprav a údržby. Zřízení věcného břemene na dobu trvání této stavby
 • návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemků města v Jidáškách, k.ú. Velké Meziříčí parc.č. 5280/97 a 5280/96 s právem uložení přípojky VN do těchto pozemků, právem provozování, oprav a údržby na dobu trvání stavby
 • návrh smlouvy o vzájemných právech a povinnostech mezi městem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, která se týká stavby "Velké Meziříčí - kanalizace a vodovod, ul. Nádražní, Nad Tratí" a dotýká se pozemků města parc.č. 2886/7, 2886/2, 2702/1, 2742, 5620/2, 2748/1, 5620/1, 5685, 2743 a 2744 v k.ú. Velké Meziříčí

Rada města bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti bytové komise za II. čtvrtletí 2011
 • zprávu o činnosti MěSB Velké Meziříčí za 1. pololetí 2011, včetně přehledu nákladů a výnosů z hlavní a vedlejší činnosti za 1. pololetí 2011
 • výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s.r.o. za 1. pol. roku 2011

Rada města souhlasí:

 • Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijímá nabídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku příspěvkové organizaci a uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v přehledu, těmto příspěvkovým organizacím v pořizovacích cenách:
  ZŠ VM, Sokolovská 470/13 - majetek školy (zařízení v tělocvičně Charity)..... 92 907,60 Kč
  Základní umělecká škola VM - majetek školy................................................6 690,00 Kč
 • se zapojením transferů účelově určených, přijatých v červenci 2011, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí:
  částka v Kč poskytovatel přijetí f.p. účel

  172 787,20 Kraj Vysočina červenec 2011 projekt reg.č. CZ.07/1.1.01/01.0065-proplacení
  9.žádosti o platbu-pro ZŠ Sokolovská Vel.Meziříčí
  10 400,-- Úřad práce červenec 2011 Dohoda o vyhrazení společensky účelného prac.
  místa a poskytnutí příspěvku č.ZRA-S-3035/2011
  (5 200,- Kč), a č. ZRA-S-3042/2011 (5 200,- Kč)
 • s hodinovou sazbou 200,-- Kč za pronájem tělocvičny v budově hasičské zbrojnice s účinností od 1. září 2011
 • s výpůjčkou tělocvičny v Hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí na školní rok 2011/2012 pro Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
 • s výpůjčkou Hasičské zbrojnice na nepravidelnou zájmovou činnost ve školním roce 2011/2012 pro Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí.
 • s podpisem Charty 2011 (Evropský týden mobility)
 • se záměrem vyhlásit soutěž "Vánoční město (podzim, zima)/ Rozkvetlé město (jaro, léto)"
 • s provedením stavebních úprav společenské místnosti ve sportovním areálu Na Tržišti, který je v majetku města. Rozsah a způsob provedení bude projednán s odborem výstavby

Rada města schválila termín předání návrhů a podkladů k rozpočtu na rok 2012 a to

do 30.9.2011. Návrhy a podklady budou předány starostovi města

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru