Informace z rady města 15. 6. 2011

Rada města souhlasila

 • se zřízením přechodu pro chodce na silnici č. II/602 v ulici Hornoměstské u domu č. 672/71
 • s umístěním vítacích cedulí při vjezdu do města Velkého Meziříčí ve směru od Brna, Jihlavy, Třebíče a Mostišť.
 • s umístěním tabulí upozorňujících na Městský kamerový systém při vjezdu do města Velkého Meziříčí ve směru od Brna, Jihlavy, Třebíče a Mostišť.
 • se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, za účelem provozování občerstvení pro žáky a učitele školy od 1.9.2011.
 • s ukotvením optických vláken na anténní stožár objektu mateřské školy na ulici Mírová 1810/38 za podmínek uvedených v žádosti firmy Matrigo s.r.o. s následným optickým propojením mezi budovami na ulici Mírová a Pionýrská.
 • s pronájmem části o výměře 56 m2 z pozemku parc.č. 2817 - plocha náměstí - na předváděcí akci dne 22.6.2011 firmy K+B ELEKTROCENTRUM ve spolupráci s ELEKTROOPRAVNOU RAUS s předváděním elektrospotřebičů a s pobavením dětí na skákacím hradě. Na pronajatém pozemku bude umístěn stan o rozměrech 4,5 x 3 m, reklamní panák 4 x 4 m a skákací hrad 5 x 5 m.  Akce se bude konat od 8 do 17 hodin.
  Pronajaté místo bude vyhrazeno městskou policií.
 • s bezplatným pronájmem středu Náměstí ve Velkém Meziříčí pro Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky, zastoupené Janou Audy, na den 28.6.2011 v době od 15.00 - 16.00 hod. Chaloupky o.p.s. budou pořádat kampaň k propagaci separace bioodpadu.

 

Rada města nesouhlasila:

 • s osazením dopravního značení č. B 11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E 13 mimo dopravní obsluhy, na místní (obslužné-účelové) komunikaci bytových domů v ulici Nad Tratí ve Velkém Meziříčí
 • s podáním žádosti o dotaci na zateplení objektu mateřské školy Olší nad Oslavou z Operačního programu životní prostředí

Rada města schválila:

 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 204 tis. Kč - § 6171 činnost místní správy, platy zaměstnanců
  Rozdělení: 153 tis. Kč - § 5311 bezpečnost a pořádek, platy městské policie
  51 tis. Kč - § 2141 vnitřní obchod, platy pracovnic IC
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 186 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 186 tis. Kč - § 3314 Městská knihovna - náklady hrazené městem
  80 tis. Kč - izolace a zateplení střechy
  106 tis. Kč - výměna oken a dveří
 • návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - právo uložení kabelové přípojky VN do pozemku města parc.č. 5648/1 (ul. Jihlavská) pro stavbu fotovoltaické elektrárny ve prospěch firmy VAKUUM BOHEMIA, s.r.o. Jihlava s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby
 • ukončení nájemního poměru d o h o d o u mezi městem a firmou AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122 o pronájmu nebytového prostoru restaurace "Na Zimáku" dle nájemní smlouvy ze dne 31.7.2007. Důvodem ukončení nájmu je prodej nebytového prostoru nájemci, t.j. firmě AQUEKO
 •  
 • částku 10 tis. Kč určenou jako knižní odměnu účastníkům Her V. letní olympiády dětí a mládeže ČR za vzornou reprezentaci města v rámci reprezentace kraje Vysočina.

  Zdroj: 12 tis. Kč - § 3412 rezerva na sport

Rada města vzala na  vědomí:

 • předložený materiál - Informace o Městském kamerovém dohlížejícím systému Velké Meziříčí.
 • přehled kupních cen pozemků a nájemného ve městě a místních částech

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru