Informace z rady města 18. 5. 2011

Zprávy z jednání rady města ze dne 18.5.2011

Rada města vzala  na vědomí:

 • informace zástupců firmy ENDIS a.s. k předloženému návrhu dohody o narovnání mezi městem Velké Meziříčí a firmou ENDIS a.s. Velké Meziříčí
 • předložené zprávy o hospodaření školských a kulturních příspěvkových organizací města za 1. čtvrtletí 2011
 • informaci o problematice mytí kontejnerů ve městě

Rada města souhlasila:

 • s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON ČR, a.s. k tíži pozemku parc.č. 2042 v k.ú. Olší nad Oslavou s právem uložení zemního kabelového vedení, provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby
 • s provedením úpravy části pozemku parc.č. 2839 na ul. Nová říše před rodinným domem vydlážděním zámkovou dlažbou za účelem parkování osobního automobilu. Bude provedeno na náklady žadatele
 • s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc.č. 5695/1 v majetku Správy železniční a dopravní cesty, s.o. Praha, který bude zatížen umístěním ochranné protipovodňové zídky na tomo pozemku v rámci akce "Velké Meziříčí - protipovodňová opatření". Budoucí smlouva o zřízení práva věcného břemene bude uzavřena na dobu neurčitou
 • s umístěním znaku města na propagační materiály pro akci "Realizace netradičních letních prohlídek na zámcích a hradech v kraji Vysočina v letech 2011-2012"

Rada města doporučila:

 • zastupitelstvu města schválit spolufinancování projektů dle žádostí v grantovém systému města Velké Meziříčí

Rada města schválila:

rozpočtové opatření:
Zdroj: 3 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 3 tis. Kč - § 3312 dotace pro Magna Diesis, o.s. se sídlem Velké Meziříčí, Náměstí č.p. 16/18
Účel: pořádání jarního koncertu dne 26.6.2011 v Jupiter clubu

 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 20 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
  Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3631 výměna sloupu veřejného osvětlení na ul. Oslavická po dopravní nehodě
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 18 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
  Rozdělení: 18 tis. Kč - § 3412 projekt na zřízení WC na dětském dopravním hřišti ul. Oslavická (nabídka Buildingcentrum HSV VM)
 • rozpočtové opatření:
  Zdroj: 70 tis. Kč - § 6409 rezerva místní části Lhotky
  Rozdělení: 70 tis. Kč - § 3392 oprava střechy na kulturním domě Lhotky
 • Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací nepřijímá nabídku v minulosti bezúplatně převedeného, resp. darovaného majetku příspěvkové organizaci a uděluje písemný souhlas s likvidací předmětného majetku uvedeného v přehledu, který je součástí přílohy, této příspěvkové organizaci v pořizovacích cenách:
  Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 - majetek školy................

144 122,50 Kč
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 - majetek školní družiny.......

16 817,14 Kč

Rada města neschválila:

 • provozování soukromě pořádaných prodejních trhů v roce 2011

 

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru