Informace z rady města 4. 5. 2011

Rada města:

  1. vzala na vědomí

- předložené žádosti o využití objektu tělocvičny Charita na ulici Poštovní a schválila pronájem p. Michaele Salašové, bytem Velké Meziříčí

- výsledek hospodaření společnosti Technické služby VM s.r.o. za I. čtvrtletí roku 2011

- stav rezervy na dotace a dary k datu 30.4.2011

  1. uložila:

- zajistit úpravy zřizovacích listin ze Základní školy Sokolovská na Městskou správu bytů ve věci správy objektu tělocvičny Charita na ulici Poštovní

- ve spolupráci s vedením města jednat o podmínkách pronájmu objektu tělocvičny Charita na ulici Poštovní s p. Michaelou Salašovou

- upravit směrnici pro hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města Velké Meziříčí

- předložit radě města informaci o výsledcích kontroly na Základní škole Sokolovská, Velké Meziříčí

  1. souhlasila:

- s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON ČR - umístění nového venkovního vedení VN a sloupu VN do pozemků města v průmyslové zóně Jidášky parc.č. 5280/97 a 5280/96 s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby

- s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - uložení nového zemního kabelu NN do pozemků města parc.č. 5280/77, 5280/67, 5280/17 a 5280/2 v průmyslové zóně Jidášky, k.ú. Velké Meziříčí ve prospěch E.ONu ČR s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

- s uzavřením smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene - umístění přípojkových pilířů a zemního kabelového vedení NN do pozemků města parc.č. 3627/1, 3627/88, 3642, 3800/41, 3800/66, 3800/70 a 5653/2 v lokalitě Hliniště pro výstavbu dalších RD ve prospěch E.ONu ČR s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby

- s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem a Františkem Hubeným na umístění pouťových atrakcí ve dnech městské pouti, t.j. od 18.června do 19.června 2011 na náměstí ve Velkém Meziříčí

- se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku parc.č. 3800/11 o výměře 105 m2 na ul. Jihlavská, k.ú. Velké Meziříčí za účelem vybudování zpevněné plochy a její údržby

- se zapojením transferů účelově určených, přijatých v dubnu 2011, do upraveného rozpočtu  2011 města Velké Meziříčí:
17 150,- Min.zemědělství duben 2011 na výsadbu min.podílu melior.dřevin
99 576,- Kraj Vysočina duben 2011 gr.program "Rozvoj vesnice 2010"
- projekt "Oprava MK v Mostištích"

- s umístěním reklamního poutače k propagaci 5. ročníku Evropského festivalu filozofie s názvem Studnice vědění na Náměstí ve Velkém Meziříčí v prostoru před pomníkem. Poutač bude umístěn v tomto prostoru v době od 16.5. do 15.6.2011.

  1. schválila:

rozpočtové opatření:
Zdroj: 15 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Mostiště
Rozdělení: 15 tis. Kč - § 3412 tenisový kurt v Mostištích - plánovaná roční údržba

rozpočtové opatření:
Zdroj: 10 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 10 tis. Kč - § 2321 odlehčení dešťové kanalizace Mírová - rozšíření zadání PD

rozpočtové opatření:
Zdroj: 58,5 tis. Kč - § 6409 rezerva na projekty
Rozdělení: 58,5 tis. Kč - § 6171 vypracování studie na řešení vstupu do vestibulu Radnice

rozpočtové opatření:
Zdroj: 19 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 19 tis. Kč - § 2321 oprava kanalizační šachty na ul. Oslavická vč. kamerové prohlídky

rozpočtové opatření:
Zdroj: 18 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva
Rozdělení: 18 tis. Kč - § 2321 vyhledání zasypané kanalizační šachty v prostoru dopravního hřiště Oslavická

rozpočtové opatření:
Zdroj: 1,7 tis. Kč - § 6409 rezerva na dotace a dary
Rozdělení: 1,7 tis. Kč - § 3419 dotace pro Handicap Sport Club Velké Meziříčí
Účel: ceny do 8.ročníku bowlingového turnaje o Pohár starosty města Velké Meziříčí

rozpočtové opatření:
Zdroj: 21,2 tis. Kč § 6409 rezerva neúčelová
Rozdělení: 21,2 tis. Kč § 3113 úhrada neinvestičních výdajů na povinnou školní docházku statut.městu Jihlava

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru