Informace z rady města 9. 2.2011

Město Velké Meziříčí Informace z rady města 9.2.2011

1.

Rada města schválila předložená kritéria pro přijetí dětí do mateřských škol ve městě pro školní rok 2011/2012.

2.

Rada města na základě doporučení bytové komise schválila přidělení bytů.

Dále rada města souhlasila s prodloužením nájemních smluv k ubytovacím jednotkám na ulici Uhřínovská.

3.

Rada města jmenovala Ing. Stanislava Tvarůžka předsedou sportovní komise a Libora Smejkala místopředsedou sportovní komise pro volební období 2010 – 2014.

4.

Rada města vzala na vědomí žádost o zachování výše dotace pro sportovní oddíly v roce 2011, kterou předložila sportovní komise rady města Velké Meziříčí. V případě, že budou volné finanční prostředky v rozpočtu města, je rada města připravena o této žádosti jednat ve II. pololetí 2011.

5.

Rada města schválila výpůjčku sálu v budově hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí pro MŠ Velké Meziříčí za účelem pořádání karnevalu pro děti.

6.

Rada města projednala návrhy majetkových převodů, které budou předloženy k projednání členům zastupitelstva města na jednání dne 1.3.2011.

Ing. Radovan Necid, starosta města

Nahoru