Nařízení města č. 2006/02 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

Nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2006, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Velké Meziříčí vydává dne 28. června 2006 na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu sust. § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v souladu s§ 11, 12 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

1. Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro území lesního hospodářského celku (LHC) Jihlava ve správním obvodu města Velké Meziříčí jako obce s rozšířenou působností pro následující katastrální území:

Baliny, Blízkov, Černá, Dědkov, Frankův Zhořec, Geršov, Horní Radslavice, Hrbov u Velkého Meziříčí, Chlumek, Kochánov u Stránecké Zhoře, Lavičky, Měřín, Meziříčko u Jihlavy, Milíkov, Mostiště u Velkého Meziříčí, Na Pouštích, Netín, Nová Zhoř, Olší nad Oslavou, Oslavice, Oslavička, Osové, Otín u Měřína, Pavlínov, Pohořílky u Otína, Pustina u Měřína, Stránecká Zhoř, Svařenov, Šeborov, Uhřínov u Velkého Meziříčí, Velké Meziříčí, Zadní Zhořec, Záseka, Závist u Velkého Meziříčí.

2. Zajištění zpracování lesních hospodářských osnov zabezpečuje Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen zadavatel) příslušný podle lesního zákona1) a vykonávající působnost svěřenou tímto zákonem obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26, odst. 2 lesního zákona). Úhradu těchto nákladů zajišťuje krajský úřad na základě podnětu obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( § 47, odst. 4 lesního zákona).

3. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů (dále jen vlastníci lesů), s výjimkou těch, kteří si podle lesního zákona2) zadali zpracování lesního hospodářského plánu. Lesní hospodářské osnovy pro území uvedené v článku 1 odst. 1 tohoto nařízení budou zpracovány na 10 let, a to na období od 1.1.2008 do 31.12.2017.

Článek 2

1. Vlastníci lesů, které se nacházejí v katastrálních územích uvedených v článku 1 odst. 1. tohoto nařízení, mají právo u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, písemně uplatnit své záměry, připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář.

___________________________

1) § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona

2) § 24 odst. 3 lesního zákona

2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

3. Termín pro uplatnění těchto záměrů, připomínek a požadavků (čl.2, bod 1 a 2 tohoto nařízení) se stanoví do 30. listopadu 2006. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji bezplatně obdrží na Městském úřadě Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a to od 1. července 2008.

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, a to zdůvodu naléhavého obecného zájmu.


Ve Velkém Meziříčí dne 28. června 2006


Ing. Alois Nováček           Ing. František Bradáč

místostarosta                  starosta

Nahoru