Vyhláška č.2004/09, kt. se ruší vyhl. 27/99 o příspěvku na úhradu neinvestič. nákladů MŠ a ŠD

VYHLÁŠKA Č. 9/04,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 27/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 35/01 a obecně závazné vyhlášky č. 8/03

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schválilo dne 14. 12. 2004 podle ustanovení § 10, § 12 a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 27/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 35/01 a obecně závazné vyhlášky č. 8/03.

I.

1. Obecně závazná vyhláška č. 27/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 35/01 a obecně závazné vyhlášky č. 8/03, se zrušuje.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.

Velké Meziříčí dne 14. 12. 2004


Ing. Alois Nováček           Ing. František Bradáč
místostarosta                   starosta


Nahoru