Vyhláška č. 2004/07, kt. se ruší vyhl. 2/2004 o stánkovém prodeji na veřej. prostranstvích

VYHLÁŠKA Č. 7/04,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o stánkovém prodeji na veřejných prostranstvích
města Velké Meziříčí

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí vydává dne 14. prosince 2004 v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) z. č 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o stánkovém prodeji na veřejných prostranstvích města Velké Meziříčí.


Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ve Velkém Meziříčí dne 14. prosince 2004
Ing. Alois Nováček           Ing. František Bradáč
místostarosta                   starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 15. prosince 2004


Nahoru