Vyhláška č. 2005/01 požární řád města Velké Meziříčí

 

priloha1.doc priloha1.doc (98.00 KB 20.08.2006 23:37)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Velké Meziříčí
a části obce Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov, Mostiště, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 8.března 2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

POŽÁRNÍ ŘÁD
města Velké Meziříčí

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška města Velké Meziříčí upravuje organizaci a zásady požární ochrany ve městě dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.


Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) města podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou požární ochrany, předurčenou pro zásah v katastrálním území města v 1.stupni požárního poplachového plánu kraje:

HZS kraje Vysočina, ÚO Žďár nad Sázavou, stanice Velké Meziříčí, kategorie JPO
I., se sídlem ve Velkém Meziříčí, Nad Gymnáziem 17

(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo města

a) ukládá radě města předkládat zastupitelstvu informaci o stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu začlenění PO (viz §4 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) osobu odborně způsobilou v PO jmenovanou Radou města Velké Meziříčí.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a) v objektech v majetku města
- účast velkého počtu osob (nad 200), při kulturních a jiných společenských akcích v hlavním sálu a kinosálu Jupiter clubu. Za PO zodpovídá nájemce - Jupiter club, s.r.o., Náměstí17, Velké Meziříčí
- účast velkého počtu osob při sportovních akcích na Zimním stadionu, Vrchovecká 37, Velké Meziříčí. Za PO zodpovídá nájemce – Technické služby, s.r.o., Třebíčská 655, Velké Meziříčí
- účast velkého počtu osob (při sportovních a jiných akcích) v areálu fotbalového hřiště, U Tržiště, Velké Meziříčí. Za PO zodpovídá nájemce – FC Velké Meziříčí, U Tržiště 841, Velké Meziříčí
Požární bezpečnost při provozování této činnosti musí být zabezpečena v souladu s Vyhláškou 246/2001 Sb., §§ 15, 30 a dále Nařízením kraje Vysočina č.2/2004, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
b) v ostatních objektech musí být respektovány zásady požární ochrany stanovené obecně
závaznými předpisy

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) majetek města – lesní porosty
- pálení klestu po těžbě – zabezpečováno dodavatelsky – za PO zodpovídá dodavatel.
b) ostatní případy
Požární bezpečnost v tomto období musí být zabezpečena v souladu s Nařízením
kraje Vysočina č.3/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení PO v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (sklady hořlavých látek, objekty s osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a pod.) se dle místních podmínek považuje:

a) objekty v majetku města
- Sklad plynu (technické plyny, PB) Uhřínovská ul., Velké Meziříčí. Za PO zodpovídá nájemce – Technické služby, s.r.o., Třebíčská 655, Velké Meziříčí
- Domy s pečovatelskou službou na ul. Strmá 1050, Komenského 6, Zd.Vorlové 2001, ve Velkém Meziříčí. Za PO zodpovídá nájemce – Sociální služby města Velké Meziříčí, Zd.Vorlové 2001
- Stacionář pro postižené děti, Čechova 1660/30, Velké Meziříčí. Za PO zodpovídá nájemce – Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou se sídlem Horní 22, Žďár nad Sázavou
Požární bezpečnost v těchto objektech musí být zabezpečena v souladu s Vyhláškou
246/2001 Sb., §§ 15 a 30.
b) v ostatních objektech musí být požární bezpečnost zajištěna v souladu se zákonem o
požární ochraně a prováděcími předpisy. Za jejich dodržování zodpovídají právnické nebo fyzické osoby, které objekty vlastní nebo jsou jejich správci, případně provozovateli.


Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl.2. odst.1.

Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stavy a vybavení

(1) Město zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů města zařazenou v následující kategorii, početním stavu a vybavení požární technikou a věcnými prostředky:

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Počet členů v pohotovosti
Velké Meziříčí III. 18 10
Požární technika a věcné prostředky PO Počet
TATRA 148 CAS 32 1
AVIA A31 CAS 8 (T 4x4) 1
AVIA A30 DAS 12 1
AVIA A30 N valník 1
VW Transporter (dodávka – přeprava osob) 1

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v místě dislokace jednotky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

(1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozené zdroje
1. řeky Balinka a Oslava – čerpací stanoviště mosty
2. nádrže Františkov a Jordánek

b) umělé zdroje
1. hydrantová síť

(2) Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanoviš? pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanoviš? pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
(4) Vlastník pozemku, příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení, musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel) nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“:
Požární zbrojnice, Nad Gymnáziem 17, Velké Meziříčí

(2) Další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“:
telefonní automaty

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirén po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec tón).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje:
pomocí vozidel PO a VRZ (výstražné rozhlasové zařízení)

Čl. 9
Síly a prostředky

Seznam jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje
Vysočina:

Stupeň požárního poplachu 1. jednotka 2. jednotka 3. jednotka 4. jednotka 5. jednotka 6. jednotka
I. HZS Velké Meziříčí SDH Velké Meziříčí SDH Velké Meziříčí
II. SDH Křižanov SDH Měřín SDH Kablo V.M. SDH Tasov (TR) HZS Velká Bíteš SDH Velká Bíteš
III. HZS Žďár nad Sáz. SDH Osová Bitýška SDH Křižanov SDH Rudíkov (TR) SDH Radostín n/O. SDH Budišov (TR)

Čl.10
Přílohová část

Součástí Požárního řádu města Velké Meziříčí jsou přílohy částí obce s místní specifikou PO:
Příloha č.1 Olší nad Oslavou
Příloha č.2 Hrbov, Svařenov
Příloha č.3 Mostiště
Příloha č.4 Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice


Čl. 11
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší Vyhláška města Velké Meziříčí č.12/94 o požární ochraně


Čl. 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. dubna 2005


Ing. Alois Nováček           Ing.František Bradáč
místostarosta města        starosta města

Nahoru