Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 6/2004, o hospodaření s byty ve vlastnictví města Velké Meziříčí

Obecně závazná  vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2011,

 kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí

č. 6/2004, o hospodaření s byty ve vlastnictví města Velké Meziříčí

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 19. dubna 2011 usnesením č. 49/5/ZM/2011 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

     Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 6/2004, o hospodaření s byty ve vlastnictví města Velké Meziříčí.

Čl. 2

Účinnost

 

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

           

                                

            Ing. Radovan Necid v.r.                                                 Josef  Komínek v.r.

                   starosta                                                                    místostarosta

  

Vyvěšeno na úřední desce dne:  20.4.2011

Nahoru