Nařížení města VM 2/2009 Zimní údržba chodníků

 

Město Velké Meziříčí zveřejňuje seznam chodníků a místních komunikací, na kterých nebude zajišťovat sjízdnost a schůdnost.

doc Nařízení města VM 2/2009 - Zimní údržba chodníků 12/10/2009,10:41 157.00 Kb

 Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: 566 781 111, fax : 566 781 657

 
 
Nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2009, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období 
 

    
  Rada města Velké Meziříčí se na své schůzi dne 7.10.2009 usnesením č. 1396/2009 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a  § 102 odst. 2  písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů , toto nařízení:   

Čl. 1
Vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 

      Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v přílohách tohoto nařízení.
     
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.
     
Úseky chodníků a místních komunikací (místních komunikací IV. třídy), na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.


Čl. 2
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací v zimním období
  

       A.     Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období
 

      Úseky místních komunikací a chodníků (místních komunikací IV. třídy), na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení. 

         B.    
Způsob odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období
 

      Schůdnost místních komunikací a chodníků (místních komunikací IV. třídy) se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Na těchto komunikacích musí být trvale odstraněno náledí posypem zdrsňovacími materiály a výška sněhu nesmí přestoupit 5 cm.
     
Na posyp schodišť, lávek a přechodů pro pěší bude používána posypová sůl. V případě mrznoucího deště, při tvorbě ledovky nebo námrazy bude i k posypu ostatních chodníků a místních komunikací (místních komunikací IV. třídy) použita posypová sůl. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

          C.     Lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací v zimním období 

Specifikace pořadí důležitosti při údržbě chodníků a místních komunikací (místních komunikací IV. třídy)

I.                    pořadí důležitosti– pěší komunikace (chodníky, stezky, schodiště apod.) širšího významu, např. chodníky v městském centru zástavby, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám a další pěší komunikace důležité jako přechody pro chodce.

II.                  pořadí důležitosti – spojovací a přístupové pěší komunikace, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí.

III.                pořadí důležitosti – málo frekventované pěší komunikace, které lze nahradit jinou souběžnou trasou

       Doba zjištění závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace (místních komunikací IV. třídy) do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

      Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, zmírňují se závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace (místních komunikací IV. třídy) bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

 Vlastními výkony posypu musí být zajištěna schůdnost v zimním období v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanizmů:
- na chodnících zařazených do
I.  pořadí důležitosti                   do 4 hodin
II. pořadí důležitosti                   do 8 hodin
III. pořadí důležitosti                  do 12 hodin 

Při nepřetržitém a dlouhotrvajícím sněžení musí být úklid prováděn průběžně. 
Tyto lhůty neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav.      

                                                                 Čl. 3
                                                  Zrušovací ustanovení
 

      Zrušuje se Nařízení města Velkého Meziříčí č. 5/2004, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací IV. třídy (chodníků) v obvodu města Velkého Meziříčí a jeho místních územně odloučených částí Mostiště, Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice,.             

                                                                 Čl. 4
                                                             Účinnost
 

Toto nařízení  nabývá účinnosti dnem 1. listopadu  2009.
 

Ing. František Bradáč v.r.                                           Josef Komínek v.r.
        starosta                                                               místostarosta


                                                                

 Příloha č. 1 k nařízení č. 2/2009
 

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí 

Ulice Stručný popis vymezující úsek místní komunikace
Bez názvu ulice Místní komunikace od dálničního mostu až k místní části Lhotky
Bezručova Příjezdy ke garážím
Nad Plovárnou Příjezdy ke garážím
Na Výsluní Příjezdy ke garážím
Čermákova Příjezdy ke garážím
Františkov Příjezdy ke garážím
                                        

Příloha č. 2 k nařízení č. 2/2009

 Úseky chodníků a místních komunikací (komunikace IV. třídy), na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
Ulice Stručný popis vymezující úsek chodníku
Karlov Chodník od mostu nad železniční tratí směrem na Brno
Karlov Chodníky podél trati ČD Karlov - Františkov
U Tržiště Oboustranné chodníky od ulice Nábřeží po ulici Františkov
K Novému Nádraží Chodník po pravé straně ve směru z Třebíče (pod železničním mostem)
Pionýrská Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Pionýrská
Pionýrská, Mírová Chodníky mezi ulicemi Pionýrská a Mírová
Mírová Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Mírová
Mírová Chodník od křižovatky s MK Čermákova po chodník spojující ulici Mírovou s Pod Strání
Mírová, Čermákova Chodníky mezi ulicemi Mírová a Čermákova
Čermákova Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Čermákova
Čermákova Oboustranné chodníky od křižovatky s MK Mírová po křižovatku na ulici Čermákova
Čermákova Chodník od křižovatky na ulici Čermákova k bytovému domu
Čermákova Chodníky u nových bytových domů na ulici Čermákova a chodníky za bloky nových bytových domů v ulici Čermákova (celá pravá strana ulice Čermákova při příjezdu od ulice K Novému Nádraží až po křižovatku na ulici Čermákova
Z. Vorlové Chodníky po pravé straně ulice směrem od Domu pro seniory
Z. Vorlové Přístupové chodníky k Domu pro seniory
Školní Část chodníku od ZŠ Školní po křižovatku s MK Jižní
Oslavická Přístupové chodníky k ZŠ Oslavická
Oslavická Pravý chodník směrem od křižovatky s MK Třebíčská po křižovatku s MK Školní
Jižní Chodník od křižovatky s MK Třebíčská až po konec chodníku
Třebíčská Chodník okolo prodejny Dům barev (pravá strana ve směru od Třebíče)
Třebíčská Chodník od firmy Draka Kabely po přechod pro chodce u obchvatu
Třebíčská Chodník na mostě nad železnicí (pravá strana ve směru do Třebíče)
Třebíčská Levá strana chodníku směrem od křižovatky s MK V Jirchářích po konec chodníku
Třebíčská Chodník na parkovišti u řeky Balinky
Družstevní Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Družstevní
Družstevní Levá část chodníku směrem od křižovatky s přístupovou komunikací k mostu přes Balinku až po konec chodníku
Družstevní Pravá část chodníku směrem od křižovatky s přístupovou komunikací k mostu přes Balinku až po konec chodníku
Družstevní Chodník začínající od domu č. p. 1577 a končící u domu č.p. 1637
Bezejmenná komunikace Chodník podél přístupové komunikace k ulici Nad plovárnou
Bezručova Levá strana chodníku směrem od křižovatky s MK Nádražní po konec chodníku
Bezručova Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Bezručova a chodníky za bloky bytových domů na ulici Bezručova (celá pravá i levá strana ulice)
Nad Tratí Chodník od křižovatky s MK Na Vyhlídce po konec chodníku
Nad Tratí Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Nad Tratí a chodníky okolo těchto bytových domů
Nádražní Levá část chodníku ve směru od křižovatky s MK Družstevní po konec chodníku
Zahradní Chodník po pravé straně ve směru od křižovatky s MK Nová Říše
Nová Říše Chodník po pravé straně ve směru od křižovatky s MK Zahradní
Strmá Chodník od křižovatky s MK Františky Stránecké po křižovatku s MK Zahradní
Na Pískách Chodník od křižovatky s MK Františky Stránecké po MK Polní
Polní Oboustranný chodník od MK Na Pískách po MK U Elektrárny
U Elektrárny Celý úsek chodníku nacházející se v této ulici
Františky Stránecké Celý úsek chodníku naproti vyústění ulice U Elektrárny
Františky Stránecké Chodník od křižovatky s MK Na Pískách po křižovatku s MK Strmá
Záviškova Celý chodník od křižovatky s ulicí Hornoměstská až po konec chodníku
Bezejmenná komunikace Chodník Záviškova - K Novému světu
Lokalita Hliniště Všechny chodníky v lokalitě Hliniště od silnice č. II/602 až po ulici Zahradní
Jihlavská Chodník od vjezdu do areálu firmy VEZEKO až po konec chodníku (ve směru do Jihlavy)
U Světlé Pravá část chodníku směrem od křižovatky s MK Skřivanova až po konec chodníku
U Světlé Chodník mezi MK Pod Sýpkami a MK Obůrka
U Světlé Levá část chodníku směrem od křižovatky s MK Obůrka až po konec chodníku
Sportovní Chodník u MŠ
Pod Sýpkami Oboustranný chodník v celém úseku ulice
Obůrka Oboustranný chodník v celém úseku ulice
Pod Kaštany Oboustranný chodník v celém úseku ulice
Nad Sýpkami Celý úsek chodníku nacházející se v této ulici
Krátká Oboustranný chodník v celém úseku ulice
Zámecká Chodník začínající od zámku a končící u rybníčka Jordánek
Hornoměstská Chodník začínající pod polyfunkčními domy a končící u Střední školy řemesel a služeb.
Hornoměstská Vydlážděná plocha oddělující silnici č. II/602 od parkoviště před restaurací U Bílého Koníčka
Vrchovecká Pravá strana chodníku směrem od křižovatky s MK Bezděkov  po konec chodníku
Podhradí Oboustranný chodník v celém úseku ulice
Bezejmenná Spojovací chodník mezi ulicemi Bezděkov - Poříčí
Poříčí Chodník okolo Parkoviště u Domu Zdraví (chodník směřující od ulice Poříčí k Bezděkovu)
Gen. Jaroše Celá levá část chodníku začínajícího od křižovatky s MK Čechova a pokračující směrem k MK Karla Pánka
Gen. Jaroše Celá pravá část chodníku začínajícího od křižovatky s MK Čechova a pokračující směrem k MK Karla Pánka
Gen. Jaroše Přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Gen. Jaroše
Gen. Jaroše Chodníky okolo bytových domů nacházejících se mezi ulicemi Gen. Jaroše a Čechova a přístupové chodníky k těmto bytovým domům
Čechova, Bezděkov Chodníky okolo bytových domů nacházejících se mezi ulicemi Bezděkov a Čechova a přístupové chodníky k těmto bytovým domům
Bezděkov Chodníky okolo bytových domů nacházejících se v sídlišti na Bezděkově a přístupové chodníky k těmto bytovým domům
Hřbitovní Chodníček začínající od MK Bezděkov až po konec chodníčku
Bezděkov Celá levá část chodníku začínajícího od křižovatky s MK Poštovní a pokračující směrem k MK Hřbitovní
Nad Gymnáziem,Sokolovská Chodníky přímo okolo gymnázia a přístupové chodníky ke gymnáziu
Nad Gymnáziem Oboustranný chodník začínající od křižovatky s MK Na Výsluní až po konec chodníků
Nad Gymnáziem Pravá část chodníku směrem od křižovatky s MK Krškova až po křižovatku s MK Kolmá
Krškova Levá část chodníku směrem od křižovatky s MK Nad Gymnáziem  až po křižovatku s MK Ve Vilách
Kolmá Levá část chodníku směrem od křižovatky s MK Nad Gymnáziem  až po křižovatku s MK Ve Vilách
Kolmá, Krškova Chodníky okolo bytových domů nacházejících se mezi ulicemi Krškova a Kolmá a přístupové chodníky k těmto bytovým domům
Na Výsluní, Kolmá Chodníky okolo bytových domů nacházejících se mezi ulicemi Na Výsluní a Kolmá a přístupové chodníky k těmto bytovým domům
Na Výsluní Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici, včetně chodníků okolo bytových domů a přístupových chodníků k bytovým domům
Ve Vilách Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Nad Kunšovcem Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Nad Svatým Josefem Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici, včetně chodníků okolo bytových domů a přístupových chodníků k bytovým domům
Nová Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Na Spravedlnosti Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Příční Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Křižní Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Slepá Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
K Buči Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Lipnice Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Nábřeží Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Ostrůvek Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Komenského Chodníčky v parku při soutoku řek Oslavy a Balinky
Komenského, Novosady Spojovací chodník mezi ulicemi Komenského - Novosady
U Bašty Všechny úseky chodníku nacházející se v této ulici
Rozkoš Chodník okolo hřiště
Bezejmenná komunikace Přístupový chodník k Obecníku (z Novosad)
   

doc 02_2009_zimni_udrzba_chodniku 12/10/2009,10:41 157.00 Kb 


Nahoru