Nařízení č. 4/2005 kt. se ruší vyhl. č. 22/1998 o povinnostech při zajišťování zimní údržby

NAŘÍZENÍ Č. 4/05

kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 22/1998, o povinnostech při zajišťování zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic vydána podle § 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb.


Rada města Velké Meziříčí se dne 7. září 2005 usnesla vydat v souladu s § 11, 12 a § 102 odst. 2 písm. d) z. č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.

Čl. 1

Zrušovací ustanovení


Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 22/1998, o povinnostech při zajišťování zimní údržby místních komunikací a průjezdních úseků silnic vydaná podle § 27, odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb.


Čl. 2

Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Ve Velkém Meziříčí dne 15. září 2005

Nahoru