Vyhláška města V.Meziříčí č.3/2008, kt. se ruší vyhl. č. 18/1998 a vyhl. č. 37/2001

  Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 3/2008, kterou se ruší vyhláška města Velké Meziříčí č. 18/1998, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška města Velké Meziříčí č. 37/2001, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém zasedání dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Zrušuje se vyhláška města Velké Meziříčí č. 18/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Velkého Meziříčí, včetně znění vyhlášek města Velké Meziříčí č. 23/1998, č. 41/2002, č. 43/2002, č. 2/2003 a č. 4/2004.


Čl.2

Zrušuje se vyhláška města Velké Meziříčí č. 37/2001 o zřizování a provozování informačních, reklamních a propagačních zařízení, ve znění vyhlášky města Velké Meziříčí č. 3/2004.


Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 12. 2008

Sejmuto z úřední desky dne:

Nahoru