Komise zdravého města a místní Agendy 21

Předmět činnosti komise:

komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Dále se zabývá uplatněním principů participace a partnerství ve městě, zabývá se aplikací metody modernizace veřejné správy do běžné činnosti úřadu (MA 21 byla v roce 2005 uznaná Ministerstvem vnitra jako metoda modernizace veřejné správy). Komise je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství - jsou zde zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.

Plán činnosti vychází z námětů jednotlivých členů komise, ostatních komisí a z aktuálních potřeb, které vypývají z realizace projektu Zdravého města a místní Agendy 21 /dále ZM a MA 21/. Komise každý rok tvoří Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21. Tento akční plán informuje o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout, kam by se měl proces posunout. Komise Zdravého města zajišťuje svoji účinnou místní správu ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi, spolky, podnikateli, školskými zařízeními, zdravotnickými a sociálními institucemi a řadou dalších subjektů, včetně
široké veřejnosti

Cílem komise je: rozvoj Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 ve Velkém Meziříčí, zvyšování kvality života obyvatel při respektování zásad udržitelného rozvoje, aplikace MA 21 jako metody modernizace veřejné správy - provázání MA 21 do činnosti odborů městského úřadu ve spolupráci s tajemníkem úřadu.

Je potřeba do plánování a do rozhodovacích procesů zapojit místní iniciativy a širokou veřejnost, které mají díky znalosti místních poměrů a potřeb velký potenciál pomoci místním orgánům veřejné správy při stanovování vhodných konkrétních cílů při tvorbě strategií a koncepcí a při implementaci národních politik. Místní orgány veřejné správy jsou lidem nejbližší, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci a komunikaci. V rámci místní Agendy 21 by měly umožnit občanům participaci na plánování a rozhodování v obci a co nejvíce zohledňovat požadavky veřejnosti. Nezastupitelnou a nenahraditelnou roli v MA 21 hraje místní veřejná správa. Bez její otevřené politiky je nemyslitelné, aby vznikala dlouhodobá strategie, která bude dostatečně efektivní, koncepčí a schopná pružně reagovat na změny aktuálních podmínek

Členové komise:

  1. Jitka Smolíková - předseda
  2. Ing. Jiří Bachr
  3. Božena Doležalová
  4. Mgr. Ivana Hladíková
  5. Libuše Kotoučková
  6. Roman Sáblík
  7. Ing. Josef Švec – vedoucí odboru správního, který bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/

Počet členů komise: 7

Zástupce rady města pro komisi: Ing. František Smažil (vykonává současně funkci politika Zdravého města vůči Národní síti Zdravých měst)

Nahoru