Hrubé národní štěstí aneb jak jsou obyvatelé Velkého Meziříčí spokojeni s kvalitou života ve městě

IMG 8831-M

V listopadu r. 2014 probíhal ve městě výzkum ve spolupráci se Zdravým městem Velké Meziříčí a s Katedrou rozvojových studií PřF UP v Olomouci, který se zaměřoval na zjištění, jak jsou obyvatelé města spokojeni s kvalitou života a obecně se svým žitím ve městě. Na výzkumu se také podílelo deset studentů gymnázia – Simona Havlátová, Hana Hledíková, Markéta Kamenská, Kateřina Kryštofová, Lucie Kudláčková, Petra Macková, Nikola Malcová, Iveta Marková, Adam Ostrý a Adéla Strnadová – kteří oslovovali místní obyvatele, podle předem stanoveného klíče.

Proč zrovna Hrubé národní štěstí?


V současnosti je jedním z nejvíce používaných ukazatelů hrubý národní produkt (HDP), což je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden rok) na určitém území. Je to vlastně ukazatel výkonnosti ekonomiky státu. HDP často nesprávně bývá prezentován jako ukazatel kvality života a blahobytu. K jeho růstu přispějí i přírodní katastrofy, jako jsou povodně nebo degradace životního prostředí způsobená nadměrnou těžbou, protože do obnovy škod je zapotřebí přivést velké množství investic. Na člověka a jeho kvalitu života a zdraví mají tyto přírodní katastrofy nepochybně negativní vliv.

Radikálně odlišným ukazatelem měření úspěšnosti země a společnosti je tzv. hrubé národní štěstí (Gross National Happiness – GNH). Hrubé národní štěstí je pokusem definovat kvalitu života více holisticky a s ohledem na nemateriální aspekty života, než to činí HDP. Konvenční rozvojové modely považují ekonomický růst za nejdůležitější cíl. Koncept GNH je založen na předpokladu, že rozvoj lidské společnosti je možný, když materiální a duchovní rozvoj jdou ruku v ruce a navzájem se doplňují. Pojem štěstí je chápan poněkud šířeji, než tomu bylo dosud. Proto i GNH byl navržen tak, aby potřeby celé společnosti byly propojeny s politikami státní správy na národní, ale také lokální úrovni. V indexu se odráží lidské zdraví a životní úroveň, úroveň zdravotnictví a školství, využití času, tradiční kulturní hodnoty, mezilidské vztahy, dobré vládnutí nebo kvalita životního prostředí v nejbližším okolí.

Jak se cítí být „šťastni" naši spoluobčané?


Výzkum ukázal, že ve Velkém Meziříčí jsou obyvatelé ve srovnání s jinými obcemi poměrně šťastni. O něco lépe se cítí ženy, u kterých hodnota GNH dosáhla 0,700 bodů (1 je maximum), zatímco u mužů o něco méně (0,600). Vybraní respondenti vyhodnocovali otázky v šesti tematických kategoriích na stupnici 0 – 5, kde pětka znamenala absolutní spokojenost. Jak se ukázalo, nejvíce obyvatel (84 %) je spokojeno s kategorií, životního prostředí a morální ekologií. S oblastí vzdělání a kultury je spokojeno 67 % obyvatel Velkého Meziříčí a stav svého zdraví a psychické pohody hodnotí kladně 64 % lidí. Kategorii, kde se hodnotila vitalita komunity a respondenti odpovídali na otázky týkající se sousedských a rodinných vztahů a pocitu bezpečnosti ve svém okolí, hodnotí pozitivně 51 % obyvatel. Což vede k zamyšlení, proč si sousedé vzájemně tolik nepomáhají nebo z jakého důvodu nejsou vztahy v komunitě na lepší úrovni. Jednou z kategorií s nejmenším dosaženým štěstí (40 %) je kategorie, která hodnotí životní úroveň a využití volného času, ale i pracovní náplň. Absolutně nejmenší spokojenost (21 %) potom panuje v kategorii, která hodnotí tzv. dobré vládnutí. V této oblasti se respondenti mohli vyjádřit k hodnocení státní správy a politiky, k důvěře ve státní správu a státní orgány, jako jsou soudy, krajská a místní samospráva, policie, ale i sdělovací prostředky, jako je internet, noviny, televize a rozhlas.

I přestože v některých hodnotících kategoriích se respondenti nevyjádřili nanejvýš spokojeně, zůstávají obyvatelé města Velkého Meziříčí s celkovým výsledkem 0,650 jedni z nejspokojenějších se svými životními podmínkami v porovnání s ostatními městy, kde se tento výzkum konal.

Mgr. Jiří Teichmann, Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Josef Švec, Zdravé město Velké Meziříčí

 docGross National Happiness případová studie populace Velkého Meziříčí

Nahoru