Otevřený dopis studentům

Vážení studenti, jsem ráda, že se zamýšlíte nad návrhem opatření, který se týká poklesu žáků ve středních školách v příštích minimálně 15 letech.

Protože už dnes víme, kolik se každý rok narodilo v našem kraji dětí, a tedy jaký počet jich přibližně přijde do středních škol až do roku 2025. Nechci po vás znalost situace ve středních školách v celém kraji, stačí, když se zamyslíte nad situací v mikroregionu, ve kterém žijete a který znáte nejlépe. Napovím vám, že škola dostává peníze na přímé náklady, tj. na platy zaměstnanců od státu a na provozní náklady od svého zřizovatele. Střední školy ve Velkém Meziříčí zřizuje kraj Vysočina a ten hradí provoz, investice i opravy majetku. Obdobné to je se školami základními. Zřizované jsou obcemi a městy, na platy zaměstnanců dostávají státní peníze prostřednictvím krajů. Všechny školy mají jedno společné – množství peněz na platy zaměstnanců, ať pedagogů či nepedagogů, je přímo úměrné počtu žáků školy. A v tom je hlavní problém, jak při nižším počtu žáků mít na platy všech zaměstnanců, jak odučit hodiny aprobovaně, tj. odborníky, a udržet kvalitu vzdělávání na všech typech škol. Víceletá gymnázia jsou určena pro výjimečně nadané děti a opětovně vznikala v době, kdy v našem kraji každoročně přicházelo cca 9000 žáků do středních škol. V současnosti absolvuje základní školu přibližně polovina, ale počet míst na víceletých gymnáziích se nezměnil. V menších městech se počet přihlášených a počet přijatých do víceletého gymnázia příliš neliší. Přitom o čtyřleté studium je zájem větší. Pokud by se v těchto gymnáziích změnil systém z víceletých na čtyřleté obory, tak by počet maturantů zůstal zachován a daleko větší šanci na přijetí by měly i děti z venkovských škol, které kvůli dojíždění se do víceletého oboru nehlásí. Základní školy nabízí kvalitní vzdělávání, jak o tom svědčily i příspěvky uveřejněné současně s vaším otevřeným dopisem. Kromě toho v jejich prospěch mluví i výsledkové listiny olympiád z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu, jazyků atd., které jsou určeny jak pro základní školy, tak i pro nižší ročníky gymnázií. V našem kraji nepočítáme a ani jsme nenavrhovali zrušení víceletých gymnázií, ale pouze dáváme na zvážení, zda při poklesu počtu vycházejících žáků ze ZŠ úměrně tomu nesnížit i počet nižších tříd gymnázia se současným zvýšením čtyřletého. A propo, v historii víceletých gymnázií jste zapomněli na roky 1968-1970. Dále mě překvapila vaše domněnka, že spojením různorodých škol se zhoršila kvalita výuky. Co vás k tomuto závěru dovedlo? Proč by se měla zhoršit kvalita, když ve školách budou učit ti stejní pedagogové ve stejných učebnách. Ba naopak by se z ušetřených peněz mohly tyto učebny modernizovat. Návrh opatření je určen k zamyšlení nad stavem středního školství v kraji a v daném mikroregionu a k hledání cesty, pro jeho co nejlepší fungování. Má za cíl udržet nejen gymnaziální obory ve vysoké kvalitě, ale i s jejich pomocí umožnit i nabídku méně obsazovaných oborů jako např. ve Velkém Meziříčí elektrikář, obráběč kovů, strojní mechanik atd., o jejichž absolventy mají velký zájem místní firmy. Jaké bude výsledné rozhodnutí krajského zastupitelstva, bude hodně záležet i na zájmu představitelů škol, firem, města, zda chtějí podpořit pouze gymnázium nebo mají i zájem o zachování dalších studijních a učebních oborů ve Velkém Meziříčí. Je to ve vašich rukách.

S pozdravem RNDr. Marie Kružíková, v. r. radní pro oblast školství kraje Vysočina

Nahoru