Vyhláška města o spádových obvodech ZŠ

Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí a části společných školských obvodů základních škol zřízených městem Velké Meziříčí

 

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se na svém 11. zasedání dne 16. prosince 2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):


Čl. 1
Stanovení školských obvodů


Školské obvody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí a části společných školských obvodů základních škol zřízených městem Velké Meziříčí se stanovují určením ulic a částí města Velké Meziříčí takto:

(1) Na základě dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, kterou tvoří:

  • ulice Boční, Čechova, Fortna, Hřbitovní, K Haltýři, Karla Pánka, Komenského, Kostelní, Mlýnská, Moráňská, Nad Gymnáziem, Náměstí, Novosady, Poříčí, Poštovní, Radnická, Rozkoš, Sokolovská, U Bašty, U Vody, V Podloubí,
  • části města Hrbov, Svařenov,
  • části města Mostiště a Olší nad Oslavou pro žáky 5. až 9. ročníku,

(2) Na základě dohody obcí o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, kterou tvoří:

  • ulice Bezručova, Čermákova, Demlova, Družstevní, Dubová, Emilie Zachardové, Habrová, Jedlová, Jižní, K Novému nádraží, Kolmá, Krškova, Malá Stránka, Markova, Mírová, Nad Kunšovcem, Nad Sv. Josefem, Nad Plovárnou, Nad Tratí, Nádražní, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Oslavická, Ostrůvek, Pionýrská, Pod Strání, Školní, Třebíčská, V Jirchářích, Ve Vilách, Zahradní, Zelený kout, Zdenky Vorlové,

(3) Školský obvod Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové organizace tvoří:

  • ulice Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, Františky Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlnosti, Nesměř-samota, Nová, Nová Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, Za Horou, Zámecká, Zámecké Schody, Záviškova,
  • části města Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice pro žáky 6. až 9. ročníku,

(4) Školský obvod Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace tvoří:

  • části města Mostiště a Olší nad Oslavou pro žáky 1. až 4. ročníku,

(5) Školský obvod Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkové organizace tvoří:

  • části města Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice pro žáky 1. až 5. ročníku.


Čl. 2

Zrušovací ustanovení


Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2013, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí a části společných školských obvodů základních škol zřízených městem Velké Meziříčí, ze dne 17.12.2013.

Čl. 3
Závěrečné ustanovení


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

Josef Komínek v. r.                                                                               Ing. Radovan Necid v. r.
   místostarosta                                                                                                     starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 12. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 4. 1. 2016