Z událostí městské policie - září 2023

1. 9. 2023 v 9:00 hodin hlídka MP zjišťovala provozovatele motorového vozidla, který nerespektoval přechodné dopravní značení na Náměstí, kde bylo od 1. 9. 2023 zákaz stání z důvodu konání společenské akce - Family Day. Hlídka zjistila, že provozovatelku odvezla sanitka do nemocnice s mozkovou příhodou. Následně byl kontaktován syn, který vozidlo z místa odstranil.

2. 9. 2023 v 5:00 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Ostrůvek na lavičce spí nějaký muž. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o místního bezdomovce. Muž byl probrán a poučen. Následně muž z místa odešel.

2. 9. 2023 v 23:20 byla provedena kontrola Sportoviště VM Nad Kunšovcem. MP zjistila 2 osoby, nezjistila žádné závady.

4. 9. 2023 v 9:05 se dostavil na služebnu MP nálezce, který odevzdal dámskou peněženku a telefon nalezené na mostě v ulici Vrchovecká. Nález byl zadokumentován a odevzdán na ztráty a nálezy.

4. 9. 2023 v 20:43 hodin zjistila MP z MKDS v ulici Rozkoš dvojici, která se chystala provozovat sexuální aktivity, Hlídka MP se dostavila neprodleně na místo a oba aktéry poučila o možnosti stíhání za přestupek případně za TČ. Na místě byla provedeno prokázání totožnosti a bylo osobám doporučeno, aby se odebraly do místa bydliště. Výzvě bylo vyhověno. Vzhledem k tomu, že OO Policie ČR sledovala v tuto dobu rovněž MKDS, byla věc konzultována, zda se nejedná o TČ výtržnictví.

5. 9. 2023 v 8:45 hodin přijala MP oznámení, že manžel brání užívání nemovitosti ve společném vlastnictví manželů v ulici Čechova. Hlídka se dostavila na místo a poučila manžela o tom, že nesmí bránit své manželce se kterou je v rozvodovém řízení k řádnému užívání společného majetku, jinak by se mohl dopustit minimálně přestupku, případně TČ. Následně manžel předal klíče od bytu své manželce a umožnil jí přístup do bytu.

6. 9. 2023 v 15:00 hodin nalezla hlídka dámskou peněženku. Vzhledem k tomu, že v peněžence byly doklady, hlídka kontaktovala majitelku nálezu a tento nález ji byl oproti podpisu na služebně MP předán.

7. 9. 2023 v 16:10 hodin převzala hlídka MP nález peněženky od personálu prodejny PEPCO. Následně se na služebnu MP dostavila majitelka nálezu a tento jí byl proti podpisu vydán.

7. 9. 2023 v 19:00 hodin byl na vlakovém nádraží ve vestibulu přistižen mladík, který tam kouřil cigaretu. Při jednání se strážníky byl arogantní a s hlídkou odmítal spolupracovat. Mladík byl poučen strážníky o tom, že jeho protiprávní jednání bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

7. 9. 2023 v 20:30 přijala hlídka oznámení od paní. Ta uvedla, že před jejím domem stojí černé vozidlo a ona se bojí, jestli jí někdo nechce ublížit. Hlídka se dostavila na místo a auto prověřila. Uvnitř se nikdo nezdržoval. MP kontaktovala oznamovatelku s ubezpečením, že se nemusí bát, neboť vozidlo tam pouze parkuje.

18. 9. 2023 v dopoledních hodinách se na služebnu MP dostavil muž, který byl podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku, kterého se měl dopustit dne 14. 9. 2023 v prodejně Kotvička. Po ustanovení pachatele strážníky a po předchozím přiznání podezřelého, byl přestupek po provedení všech úkonů na služebně MP projednán a muži byla uložena pokuta příkazem na místě v několika tisícové částce.

19. 9. 2023 v 20:56 hodin Hlídka MP na žádost Policie ČR asistovala Rychlé zdravotní lékařské službě při přepravě psychicky nemocné pacientky pod vlivem alkoholu. Neboť pacientka nespolupracovala ani se zdravotníky a zpočátku ani s hlídkou MP. Následně uposlechla výzev strážníků a přepravu do nemocnice podstoupila, tam si ji přebrali lékaři k dalšímu vyšetření. Na vyžádání RZZS strážníci asistovali při přepravě osoby do nemocnice.

20. 9. 2023 v 11:30 hodin řešila MP Velké Meziříčí přestupek proti veřejnému pořádku v ulici Novosady s mužem, který opakovaně močil na budovu Domusu. Strážníci MP provedli neodkladné úkony k podezření z přestupku, a s mužem projednali přestupek pokutou příkazem na místě.

20. 9. 2023 v 17:30 hodin z MKDS si hlídka všimla spícího muže na lavičce v ulici Rozkoš. Strážníci muže probrali a vzhledem k tomu, že nejevil známky podnapilosti, nebyl agresivní a kontroloval své jednání byl vyzván, aby se šel vyspat do místa bydliště. Jednalo se o muže cizí národnosti ve věku 45 let. Muž výzvě vyhověl a z místa odešel.

20. 9. 2023 v 18:15 při běžné kontrole vestibulu nádraží ČD zjistila hlídka MP mladíka, který v uvedeném prostoru kouřil. Vzhledem k tomu, že v krátké minulosti byl mladík hlídkou za stejný přestupek již řešen domluvou, uložili mu tentokrát strážníci pokutu příkazem na místě ve výši více jak 1 000 korun.

20. 9. 2023 v 18:32 hodin přijala hlídka MP oznámení od oznamovatele z ulice Za Horou, že se tam pohybuje štěně psa bez majitele. Hlídka na místě psa převzala, provedla kontrolu na přítomnost čipu. Strážníci prověřili okolní ulice, kde si všimli, že se tam pohybuje osoba s vodítkem bez psa. Na dotaz zjistili, že pes, kterého převzali od oznamovatele byl uvedené osoby, proto jí byl předán po provedených úkonech.

21. 9. 2023 v 14:25 řešila hlídka případ. Oznamovatel uvedl, že se mu po zahradě pohybuje fena černého německého ovčáka. MP na místě provedla kontrolu na přítomnost čipu, která byla pozitivní. Při převozu volala majitelka psa, že se jí zaběhla fena odpovídající popisu. Majitelka byla vyzvána, aby si pro ni přijela na služebnu. Po provedených úkonech strážníci vydali psa majitelce.

21. 9. 2023 v 16:30 hodin se dostavila na služebnu MP paní, která předala nález peněženky, kterou nalezla v ul. Poštovní. Hlídka nález zadokumentovala a předala na ztráty a nálezy MÚ VM.

21. 9. 2023 nalezla hlídka MP svazek klíčů na autobusové zastávce v ulici Sokolovská. Klíče byly předány na MÚ na ztráty a nálezy.

22. 9. 2023 v 8:15 hodin přijala MP oznámení od zástupce vedoucího Penny marketu, že došlo k fyzické potyčce mezi ní a zákazníkem, který ji měl napadnout. Hlídka podezření z přestupku proti občanskému soužití na místě zadokumentovala, vyžádala si kamerový záznam, který byl v prodejně pořízen. Podezření z přestupku proti občanskému soužití bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

23. 9. 2023 v 22:00 hodin přijala MP oznámení od personálu z Výchovného ústavu Velké Meziříčí, že došlo k porušení tabákového zákona tím, že si jedna z chovanek zapálila cigaretu v prostoru ústavu. Hlídka MP se dostavila na místo, kde přestupek s chovankou za přítomnosti výchovného pracovníka projednala pokutou příkazem na místě.

Za uvedené období strážníci odhalili 77 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení nejen v centru města, ale i v dalších lokalitách Velkého Meziříčí, zejména o porušení zákazu stání, zastavení, stání v křižovatkách, na silniční vegetaci, před vjezdem apod.

V Městysi Křižanov strážníci odhalili 386 dopravních přestupků, které se týkaly překročení nejvyšší dovolené rychlosti v místě, kde MP Velké Meziříčí provádí úsekové měření rychlosti na základě veřejnoprávní smlouvy. Veškeré přestupky jsou MP Velké Meziříčí oznamovány příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Jan Klikar,
vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru
Caught at shutdown