Z událostí městské policie - červen 2023

 1. 6. 2023 v 17:00 hodin přijala MP oznámení od pracovníků firmy Okna Vekra, že se na jejich parko-višti nachází již asi 2 hodin vozidlo s mužem, který projevuje známky podnapilosti. Hlídka na místě zjistila, že muž je podnapilý. ODZ prokázala přítomnost alkoholu v dechu v hodnotě převyšující více jak 4,0 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že muž u sebe neměl žádné doklady ani doklady od vozidla a jednalo se osobu cizí státní příslušnosti (LITVA), byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která muže i vozidlo prolustrovala, zda není v pátrání. Vše bylo v pořádku. Muži byla zakázána další jízda a byl poučen o případných následcích při jízdě pod vlivem alkoholu.

1. 6. 2023 v 22:00 hodin bylo přijaté telefonické oznámení, že na schodech bytového domu v ulici Nad Sv. Josefem leží muž pod vlivem alkoholu. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o muže cizince (LITVA) bez dokladů. Na místo, byla přivolána hlídka Policie ČR. Provedena lustrace a následně po ODZ byl hlídkou PČR transportován do PZS Jihlava.

6. 6. 2023 brzy ráno přijala Městská policie Velké Meziříčí (MP) oznámení od zaměstnanců prodejny Kotvička, že jim zloděj ukradl zboží z přepravek na rampě v hodnotě přes 500 korun. Zaměstnanci uvedli, že muže zachytila kamera, kterou mají na rampě umístěnou. Po prohlédnutí záznamu z městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) strážníci zjistili, kde se podezřelá osoba z krádeže pohybovala. Dalším pátráním MP zjistila, že se muž nachází na náměstí, tam si pro něj následně došla. Strážníci zloděje vyzvali, aby je následoval na služebnu k sepsání zápisu. Na služeb-ně byla ověřena totožnost podezřelého a potvrdila se jeho přítomnost na záznamu z MKDS. Muž se k činu doznal. Uvedl, že měl hlad a neměl žádné finanční prostředky, proto se rozhodl potraviny odcizit. 33letý muž se bude zodpovídat z přestupku proti majetku před správním orgánem, ten bu-de rozhodovat o jeho vině a o výši správního trestu (pokuty), která se může vyšplhat až do výše 50 000 korun.

8. 6. 2023 v 12:45 hodin bylo na služebně MP VM přijato oznámení z prodejny Kotvička v ulici Hor-noměstská, která patří Coop družstvo Velké Meziříčí, že mají zadrženou osobu podezřelou z krádeže zboží. Hlídka MP se neprodleně dostavila do prodejny, kde bylo zjištěno, že se jedná o stejného podezřelého jako v předchozím případě. Jednalo se o bezdomovce, který se ve VM zdržu-je asi 2 týdny a je synem místní osoby bez domova. Ten byl vyzván, aby vyndal vše z kapes a co má u sebe. Bylo zjištěno, že odcizil oplatek Miňonka v hodnotě 18,90 Kč. Muž byl hlídkou vyzván, aby je následoval na služebnu MP, kde byla prostřednictvím Policie ČR ověřena totožnost a dále bylo zjiš-těno, zda se nejedná o recidivu v majetkovém TČ. Vzhledem k tomu, že oplatek nebyl poškozen a mohl být vrácen do prodeje, byl přestupek s mužem projednán pokutou příkazem na místě, která byla zapsána do CRP.

7. 6. 2023 v 18:45 hodin zjistila hlídka MP na Ostrůvku skupinu osob, která tam pomáhala další zra-něné osobě. Na místo byla přivolána RZZS. Muž měl drobnou oděrku na hlavě, kterou mu strážníci na místě ošetřili. Po příjezdu RZZS lékař zranění zkontroloval a sdělil, že se nejedná o vážná zranění, které by si vyžádalo další ošetření v nemocnici. Vzhledem k tomu, že zranění nebylo vážné, byl muž propuštěn domů.

8. 6. 2023 v 15:00 hodin v ulici Ostrůvek (Náplavka) zjištěn muž v podnapilém stavu, který na místě spal. Hlídka jej vzbudila na místě byl poučen a bylo mu doporučeno, aby se šel vyspat do místa po-bytu. Vzhledem k tomu, že nebylo třeba dalšího opatření, byl muž propuštěn a z místa odešel.

8. 6. 2023 v 19:50 hodin přijala MP telefonické oznámení, že v obci Hrbov‑Svařenov se volně pohy-buje pes bez průvodce nebo majitele. Jednalo se o velkého psa labradora. Hlídka MP se dostavila na místo, kde se pokusila psa odchytit, ale akce byla bez výsledku, pes odběhl mimo obec a již se neukázal. Hlídka poučila oznamovatele, aby v případě, že se pes znovu objeví, neprodleně informo-val MP.

12. 6. 2023 v 17:35 hodin přijala MP telefonické oznámení – muž spící na autobusové zastávce v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Hlídka MP vyjela na místo. Jednalo se o místního muže bez do-mova, kterého strážníci probudili a vyzvali jej, aby se šel vyspat do místa pobytu.

13. 6. 2023 v 12:40 hodin přijala MP oznámení z prodejny Družstvo Koop – Kotvička, že došlo ke krádeži zboží a pachatele mají zachyceného na kamerovém záznamu. Hlídka MP si záznam převzala a vyhodnotila. Po konzultaci s Policií ČR došlo k ustanovení podezřelé osoby, která se bude zodpo-vídat ze svého jednání před správním orgánem.

13. 6. 2023 v 17:30 hodin přijala MP telefonické oznámení, že na schodech protipovodňové zdi leží nějaká žena. Hlídka MP se dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se jednalo o 44 letou ženu bez domova, kterou strážníci z místní znalosti znají. Žena jevila známky podnapilosti, proto byla prove-dena ODZ na přítomnost alkoholu v dechu, kterou se prokázalo, že alkohol požila. Žena během kon-troly procitla prokázala, že je schopná samostatného pohybu a komunikovala srozumitelně. Strážní-kům uvedla, že odjíždí autobusem k rodičům. Strážníci ji propustili. Pod dohledem strážníků došla na autobusové nádraží, kde nastoupila do autobusu a odjela.

14. 6. 2023 v 07:05 hodin přijala MP telefonické oznámení z pohřební služby, že došlo k úmyslnému poškození zpětného zrcátka u jejich vozidla. Dle popisu podezřelého, byla následně osoba hlídkou MP dohledána. Na výzvu strážníků, aby osoba podala vysvětlení se k činu přiznal. Vzhledem ke ško-dě, která na vozidla byla způsobena bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

16. 6. 2023 v 22:00 hod. se dostavil na služebnu muž, který uvedl, že byl pokousán v ulici Radnická psem bojového plemene a muž, který měl psa na vodítku mu pouze řekl promiňte a z místa se psem odešel. Hlídka vyhodnocovala záznam MKDS a neprodleně pátrala po možném pachateli pře-stupku, ale bezvýsledně. Poškozený byl na místě poučen, aby si nechal ránu na ruce ošetřit. V současné době se po muži se psem pátrá, neboť je nutné nechat psa vyšetřit veterinářem a aby se provedla kontrola očkování psa, která je nutná pro následnou lékařskou péči poškozeného. Pří-pad je stále v šetření.

17. 6. 2023 v 18:50 hodin přinesla na služebnu MP oznamovatelka nález peněženky s hotovostí, do-klady a platební kartou. Nález byl MP zadokumentován, oznámen na Policii ČR a následně odevzdán na ztráty a nálezy MěÚ VM.

17. 6. 2023 v 21:45 hodin přijala hlídka MP telefonické oznámení, že dochází k rušení nočního klidu, které pochází pravděpodobně ze sportovního areálu ZŠ Oslavická a Školní. Muž byl strážníkem pou-čen, že akce, která se na hřišti konala je nahlášena a dále byl poučen, že dne 16. a 17. 6. 2023 je za-čátek nočního klidu obecně závaznou vyhláškou posunut na 01:00 hodin. Prověřováním oznámení bylo zjištěno, že produkce na hřišti byla těsně po 22 hodině ukončena.

17. 6. 2023 v 21:10 hodin zakročovala MP proti silně podnapilému muži se psem bojového plemene, který se snažil pohybovat mezi návštěvníky koncertu na náměstí při konání pouťové kulturní akci. Při pacifikaci muže, byla hlídka napadána psem. Nakonec se hlídka dohodla s mužem, že jej odveze do místa bydliště, aby nedošlo k nějaké nešťastné události. Muž souhlasil, následně jej hlídka do-pravila do místa pobytu v katastru VM. Tímto úkonem byla zajištěna bezpečnost návštěvníků kon-certu i psa.

19. 6. 2023 v 9:00 hodin kontrolovala hlídka MP a Policie ČR skupinu osob bez domova z důvodu stíž-nosti od občanů, že po nich žebrají peněžní hotovost. Hlídka celou skupinu bezdomovců zkontrolo-vala a poučila je ve smyslu právních předpisů s ohledem na veřejný pořádek, pravidel občanského soužití.

19. 6. 2023 v 10:45 hodin přijala MP Velké Meziříčí oznámení od projíždějícího občana ulici Třebíč-skou, který uvedl, že u prodejny STIHL leží muž. Hlídka neprodleně vyjela na místo. Na místě bylo zjištěno, že podnapilý muž se již zvednul a šel směrem k místu pobytu. Hlídka u muže provedla kon-trolu dokladů a provedla ODZ na přítomnost alkoholu s výsledkem převyšující hranici 4 promile al-koholu v dechu. Následně hlídka zjistila, že několik metrů od bydliště muž sedí na trávníku a odpočí-vá. Na místě byl opětovně poučen, aby se šel vyspat domů, ale jeho stav byl takový, že se nemohl sám postavit na nohy. Strážníci mu pomohli se postavit, ale muž se podepřel nohou tak nešťastně, že mu prasklo v koleni. Na místo byla přivolána RZZS, která jej následně přepravila do nemocnice v Třebíč. Hlídka vyrozuměla jeho matku, aby se postarala o jeho psa, který zůstal v bytě.

19. 6. 2023 v 17:15 hodin přijala hlídka MP od občana nalezený batoh s peněženkou a doklady patřící občanovi z Hradce Králové. Hlídka nález zadokumentovala a předala na ztráty a nálezy MÚ ve Vel-kém Meziříčí.

21. 6. 2023 v 21:25 hodin přijala MP oznámení na rušení nočního klidu v altánku v ulici Družstevní. Hlídka na místě zjistila, že se tam zdržuje jedna osoba a k žádnému rušení nočního klidu v uvedenou dobu nedocházelo. Jednak tam žádná hudební produkce nebyla a jednak noční klid je až od 22:00 hodin Muž byl na místě poučen ve smyslu rušení nočního klidu, následně z místa odešel.

22. 6. 2023 v 14:35 hodin přijala hlídka MP oznámení o volném pohybu velkého černého psa bez majitele po komunikaci v ulici Poříčí. Hlídka oblast propátrala, ale psa nenalezla. Následně přijala hlídka MP oznámení od majitele psa Bernského salašnického psa, že mu utekl a uvedl hlídce kon-taktní údaje pro případ, kdyby se nalezl. Rovněž byl oznamovatel poučen, aby v případě, že se jeho pes najde, aby vyrozuměl hlídku MP.

26. 6. 2023 v 10:45 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Třebíčská na parkovišti U Bílého Koníčka leží muž. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který byl podnapilý. Následně jej vyzvala, aby z místa odešel do místa, kde přespává. Muž byl schopen samostatného pohybu, neohrožoval své zdraví a výzvě strážníků vyhověl.

29. 6. 2023 v 9:15 hodin se na služebnu dostavil oznamovatel, který uvedl, že mu někdo opakovaně poškozuje vozidlo poškrabáním a žádal, zda by na místo mohla být namířena kamera. Jednalo se o parkoviště v ulici Poštovní mezi činžáky. Hlídka mu sdělila, že tam kamera nedohlídne, aby škodu oznámil na Policii ČR, neboť škoda na vozidle převyšuje 10 000 Kč. Dále mu bylo sděleno, že hlídka bude oblast častěji kontrolovat.

29. 6. 2023 v 9:45 hodin provedla hlídka MP kontrolu místní části Lhotky, kde bylo zjištěno, že v prostoru u trafostanice na pozemku města VM stojí 5 motorových vozidel na vegetaci. Hlídka vše zadokumentovala a kontaktovala majitele, který uvedl, že vozidla postupně opravuje a rozebírá. Strážníci jej poučili o tom, že na vegetaci nemohou stát žádná vozidla, a není možné bez dovolení užívat veřejné prostranství. Dále strážníci vyzvali majitele vozidel, aby tyto vozidla nejpozději do konce července z vegetace – veřejného prostranství odstranil. V případě že tak neučiní, bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu. Dále si při kontrole hlídka MP všimla, že majitel má na domech instalované monitorovací kamery, které jsou pohyblivé a monitorují veřejné prostranství a komunikace. Muž na dotaz uvedl, že kamery používá, aby mohl sledovat své děti a aby mu někdo nepoškozoval majetek. Hlídka jej poučila ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů a možnými následky a dále, že může mít kamery, které jsou stacionární a nesmí zasahovat na veřejné prostranství a soukromí majetek dalších sousedů. Hlídky MP budou nadále provádět kontroly uvedené oblasti a v případě porušení právních předpisů budou konat opatření k nápravě.

30. 6. 2023 v 8:00 hodin bylo přijaté telefonické oznámení o stojícím vozidle na chodníku cizí poznávací značky v ulici Čermákova. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o řidiče z Rumunska a že má poruchu na vozidle. Hlídka MP zajistila odtah a opravu firmou VEMAX. Následnou kontrolou se na místě vozidlo nenacházelo.

Za uvedené období MP odhalila 61 dopravních přestupků. Jednalo se především o přestupky spo-jené s parkovacím systémem v centru města, ale i přestupky z celého katastru Velkého Meziříčí. Jednalo se především o nedovolené stání na vegetaci, před vjezdem, v křižovatkách, zastavení a jiné porušení dopravního značení.

V městysi Křižanov, kde MP měří překročení dovolené rychlosti na základě Veřejnoprávní smlouvy, radarem úsekového měření za uvedené období odhalila celkem 434 dopravních přestupků, které po zaevidování předává na odbor dopravy k jejich zpracování.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru
Caught at shutdown