Z událostí městské policie - květen 2023

3. 5. 2023 v 6:00 hodin zjistila MP vypouštění zachycené dešťové vody pod objektem bývalé Floridy, která byla vypouštěna na parkoviště za Svitem, kde vznikl výmol v povrchu parkoviště. Na místo byly přivoláni pracovníci z Vodoprávního úřadu MÚ VM, kteří za asistence strážníků celou situaci zadokumentovali. Na místě byl přítomen pracovník, který vodu vypouštěl. Ten byl vyzván, aby zastavil vypouštění vody, která tekla na pozemek města. Pracovníci Vodoprávního úřadu si celou věc převzali k šetření a dalším opatřením.

3. 5. 2023 v 16:20 hodin při kontrole vlakového nádraží, zjistila MP osoby mladší 18 let s podezřením, že ve vestibulu čekárny kouřily. Tyto osoby, byly poučeny ve smyslu tabákového zákona a byly vyzvány, aby budovu opustily. Samotné kouření nebylo prokázáno – nebyly hlídkou spatřeny při kouření a samy se nepřiznaly.

3. 5. 2023 v 16:45 hodin zaznamenali strážníci pohyb osob v prostoru uhelných skladů u vlakového nádraží, kde dochází k masivnímu znečišťování pozemku, který není oplocen, je na něj volný přístup, a jehož majitel si na nepořádek stěžoval. Osoby byly na místě poučeny a vyzvány, aby z pozemku odešly. Výzvě bylo s omluvou vyhověno.

9. 5. 2023 v 18:10 hodin byla požádána hlídka MP o součinnost s Policií ČR při otevření bytu z důvodu ohrožení života a zdraví v ulici Na Výsluní. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde byl již synovec muže, o kterého byla obava, a Rychlá zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina (RZZS KV). Po otevření bytu byl uvnitř nalezený muž, který prodělal hypoglykemický záchvat (v důsledku své choroby). MP a PČR provedla na místě neodkladné úkony a o pacienta se postaral lékař RZZS KV.

10. 5. 2023 v 16:05 hodin přijala hlídka MP oznámení z místní části Velkého Meziříčí Svařenov, že se po veřejném prostranství pohybuje bez dozoru větší pes. Hlídka projela celou oblast, ale bez výsledku. Oznamovatelka byla na místě poučena, že kdyby se pes opětovně objevil, aby zavolala na MP. Další oznámení již nebylo přijato.

15. 5. 2023 v 12:20 hodin řešila MP stížnost na špatné parkování vozidel v ulici Hornoměstská a ztížený průjezd z garáží nad budovou v ulici Pod Hradbami. Hlídka MP vyzvala řidiče vozidel, aby se dostavili na služebnu MP k projednání podezření z přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kde s nimi bylo podezření projednáno a následně byli řidiči ve věci poučeni. Vzhledem k tomu, že do uvedené ulice vyjíždí na telefonické oznámení strážníci MP opakovaně, protože se nájemníci nemovitostí nejsou schopni mezi sebou domluvit, bude celá věc řešena s odborem dopravy k přijetí opatření, aby byla bezpečnost a plynulost silničního provozu v ulici zachována v souladu se zákonem o silničním provozu.

15. 5. 2023 v 14:15 hodin zjistila hlídka MP pohyb osoby, která se nevrátila do zdravotnického zařízení, ze kterého měla vycházku, a je v péči odboru sociálních věcí MÚ VM. Neprodleně byla přivolána pracovnice zmíněného odboru, která si muže převzala k dalším úkonům a aby se o něho postarala.

15. 5. 2023 v 18:00 hodin se dostavil na služebnu MP nálezce mobilního telefonu, aby tento telefon odevzdal. Nález byl zadokumentován a předán na ztráty a nálezy MÚ VM.

16. 5. 2023 v 17:15 hodin přijala MP oznámení, že na křižovatce ulic Hornoměstská a Skřivanova leží na komunikaci podnapilý muž, který není schopen stát na vlastních nohou. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde již byla hlídka Policie ČR. Na místě, byla provedena orientační dechová zkouška, muže nadýchal přes 3,5 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že muž byl zraněn v důsledku pádu, byla na místo přivolána RZZS. Lékařka na místě po prvotním vyšetření rozhodla že muže přepraví do nemocnice v Mostištích a po podrobnějším vyšetření, bude třeba osobu přepravit do protialkoholní záchytné stanice (PZS) v Jihlavě. Po vyšetření v nemocnici, bylo s Policií ČR a MP dohodnuto, že přepravu zajistí MP, což také provedla. Na PZS byla provedena opakovaná ODZ s výsledkem téměř 4 promile alkoholu v dechu, proto byla osoba na noc umístěna v PZS Jihlava. Muž byl před transportem agresivní a kladl aktivní odpor, proto musela hlídka MP použít prostředky, aby byla zajištěna bezpečnost přepravované osobě, ale i zakročujícím strážníkům.

18. 5. 2023 v 7:00 hodin zjistila hlídka MP znečištěnou komunikaci, okružní křižovatka U Tržiště. Z MKDS bylo zjištěno, že původcem znečištění bylo vozidlo, které jelo ze stavby Ve Vilách ve Velkém Meziříčí. Strážníci kontaktovali stavbyvedoucího, který uvedl, že komunikaci neprodleně uklidí. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že komunikace byla uklizena.

19. 5. 2023 v 10:00 hodin bylo MP přijato telefonické oznámení, že v ulici Nad Pilou dochází k domovnímu prodeji a nabízení služeb. Hlídka projela celou oblast a žádné osoby tohoto protiprávního jednání nezjistila, Rovněž oznamovatel neznal RZ vozidla, kterým se osoby pohybovaly.

20. 5. 2023 v 22:35 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v Mostištích dochází k rušení nočního klidu živou hudbou z hřiště. Strážníci vyjeli na místo, kde bylo zjištěno od pořadatele, že se jedná o festival GLÁDY V PŘED FEST, který byl řádně ohlášen a rovněž, bylo schváleno posunutí nočního klidu na 02:00 hodin. Následnou kontrolou v 01:30 hodin strážníci zjistili, že živá hudba na místě již nehrála, tedy povolení, bylo splněno a noční klid nebyl porušen.

23. 5. 2023 v 17:47 hodin požádala Policie ČR VM o součinnost MP při pátrání po dvou chovankách VÚDM VM, které ze zmíněného zařízení utekly. Hlídka MP prováděla kontrolu autobusových a vlakových zastávek, všech výjezdů z VM a rovněž byl prověřován MKDS, zda nebudou obě osoby zachyceny na těchto záznamech. Celá akce byla bez výsledku.

25. 5. 2023 v 18:10 hodin přijala MP telefonické oznámení o ležícím muži v ulici K Novému nádraží. Hlídka strážníků, byla neprodleně vyslána na místo. Na mostě v ulici K Novému nádraží nalezla ležícího podnapilého muže, který nebyl schopen samostatného pohybu. Jednalo se o osmadvacetiletého muže z Velké Bíteše. Strážníci provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, kterou naměřili přes 4,5 promile alkoholu v dechu. Na místo, byla přivolána RZZS a lékař po prvotním vyšetření uvedl hlídce MP, že muž je schopen převozu do PZS v Jihlavě. Při úkonech strážníků na místě se přihlásil svědek, který uvedl, že muže viděl odcizit 4 lahve vodky v Penny marketu ve Velkém Meziříčí. Tyto lahve měl muž v batohu, proto mu byly odebrány a budou se spisem předány Policii ČR pro podezření ze spáchání majetkového trestného činu. Následně byl muž transportován do PZS v Jihlavě, kde byla při přijetí provedena opakovaná dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem stále převyšujícím 4,5 promile alkoholu v dechu.

27. 5. 2023 v 20:47 hodin přijala hlídka MP oznámení od pořadatelů akce Muzikanti dětem, že v prostoru náměstí leží muž, který je v podnapilém stavu a má při sobě psa bojového plemene. Hlídka se dostavila na místo, muže postavila na nohy a vyzvala jej, aby je následoval ke služebně MP. Tam muže vyzvala, aby odešel do místa pobytu a neohrožoval návštěvníky koncertu a nenarušoval veřejný pořádek. Muž výzvě vyhověl a odešel do místa pobytu.

27. 5. 2023 v 22:35 hodin zakročovala hlídka MP při drobné potyčce dvou osob v podnapilém stavu před podiem při konání akce Muzikanti dětem. Hlídka oba muže na místě poučila o možných následcích jejich jednání a vyzvala je, aby místo opustili. Oba muži výzvě vyhověli a odešli.

29. 5. 2023 kontaktovala MP žena, že se na autobusové zastávce u Domusu zdržuje muž, který má při sobě jízdní kolo její maminky, které se jí ztratilo asi před 10 dny před Penny marketem v ulici K Novému nádraží. Hlídka MP se dostavila na místo a zjistila, že muž, který měl kolo u sebe je místní bezdomovec, který nejprve tvrdil, že jej našel. Po poučení hlídkou, že i nález musí odevzdat, jinak se dopouští proti-právního jednání pochopil, že se dopustil přestupku. Jízdní kolo, bylo odevzdáno majitelce a muž dostal pokutu příkazem na místě ve výši převyšující hodnoty jízdního kola. Přestupek proti majetku bude mít uvedený v centrálním registru přestupků.

29. 5. 2023 v 13:50 hodin se na služebnu MP dostavil muž, který na náměstí nalezl cestovní pas osoby UK národnost. Doklad byl zaevidován a odevzdán příslušnému oddělení MÚ.

29. 5. 2023 v 19:00 hodin asistovala hlídka MP Policii ČR při závažné dopravní nehodě v ulici Jihlavská, při které došlo ke sražení chodce na přechodu pro chodce projíždějícím motocyklistou. Strážníci odkláněli provoz do ulice Uhřínovská, neboť na místě dopravní nehody přistával a následně vzlétal vrtulník. Kro-mě MP na místě byly všechny složky IZS.

29. 5. 2023 v 14:00 hodin byla požádána hlídka MP o pomoc z důvodu obavy o bezpečnost při občan-ském vyklizení neoprávněně užívaného bytu v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Hlídka MP pouze dohlížela, aby nedošlo ke vzájemnému napadání bývalého nájemníka s majitelem nemovitosti. K tomu nedošlo, účastníci se na místě vzájemně dohodli a vše proběhlo v poklidu.

30. 5. 2023 v 14:30 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Komenského leží na chodníku podnapilý muž. Hlídla se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se jednalo o mladíka, který uvedl, že je syn jed-né osoby z VM. Vzhledem k tomu, že u sebe muž neměl žádný průkaz totožnosti, byl předveden na Policie ČR k ověření totožnosti. Vzhledem k tomu, že muž nadále neohrožoval své zdraví a byl schopen samostatného pohybu, byl propuštěn s poučením o možnosti transportu do PZS v Jihlavě v případě, že se bude ještě někde válet na veřejném prostranství a bude vzbuzovat veřejné pohoršení.

30. 5. 2023 v 18:35 hodin přijala MP oznámení, že v ulici Demlova se pohybuje na jízdním kole dítě cizí státní příslušnosti, které se asi ztratilo. Hlídka MP se dostavila na místo, strážníkům se podařilo zjistit místo bydliště a následně se spojili s rodinou a holčičku jim dopravili do místa bydliště, kde si ji převzala matka.

31. 5. 2023 v 15:00 hodin se dostavil na služebnu oznamovatel, kterému na parkovišti v ulici Čechova někdo schválně potřel okna u vozidla neznámou barvou. Na služebně poškozený uvedl, že má na vozi-dle okna s protihlukovou úpravou a není si jistý, zda barva nezpůsobí nějaké vážnější poškození. Vzhle-dem k tomu, že poškozený si okna očistil a uvedl, že zatím poškozeny nejsou, ale nebyl si jistý, zda bar-va v nějaké reakci nezpůsobí poškození oken, které by způsobilo škodu ve výši asi 20 000 korun. Pátrá-ní po pachateli pokračuje a oblast bude nadále monitorována MKDS. V případě opakované schválnosti, byl poškozený poučen, aby neprodleně volal na Policii ČR případně MP.

Za uvedené období odhalila Městská policie Velké Meziříčí celkem 167 dopravních přestupků v katastru Velkého Meziříčí, které se týkaly zejména špatného parkování, stání na silniční vegetaci, porušení dopravního značení, jednak svislého, ale rovněž vodorovného zákazu stání a zastavení. Dopravní přestupky byly řešeny také v centru města spojené s porušením zóny zákazu stání a nezaplacením parkovacího poplatku.

Z městyse Křižanov bylo odhaleno za uvedené období celkem 678 dopravních přestupků, které se týkaly překročení nejvyšší povolené rychlosti. MP provádí úsekové měření rychlosti na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem Velké Meziříčí a městysem Křižanov.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru