Z událostí městské policie - duben 2023

3. 4. 2023 v 14:00 hodin přijala MP oznámení z podezření drobné krádeže v Penny marketu v ulici K Novému nádraží, kterého se měla dopustit skupina tří osob, bezdomovců. Hlídka osoby zachytila před Penny marketem, kde provedla veškerá opatření a lustrace osob prostřednictvím Policie ČR. Při šetření na místě nebylo zjištěno, že by osoby odcizily zboží v uvedené prodejně, proto se podezření nepotvrdilo a osoby byly propuštěny. Všechny tři osoby byly bytem mimo Velké Meziříčí.

4. 4. 2023 v 16:29 hodin zjistila hlídka městské policie pohyb motocyklu bez registrační značky, který nesplňoval podmínky provozu na pozemních komunikacích. Pokusila se motocykl zastavit, ale řidič na její pokyny nereagoval a snažil se jim ujet. Strážníci motocykl pronásledovali až do ulice Zahradní, kde jim po nezpevněné komunikaci ujel směrem k Americe. Hlídka mu nadjela ulicí Nad Sýpkami směrem k dálničnímu mostu, kde jim pronásledovaný motocykl vyjel přímo do náruče a byl zastaven. Šetřením na místě, ke kterému byla přivolána hlídka Policie ČR, bylo zjištěno, že řidič má již třikrát zákaz řízení motorových vozidel, nevlastní žádné řidičské oprávnění, motocykl není způsobilý provozu na pozemních komunikacích a není na něj uzavřeno povinné ručení. Policie ČR si řidiče převzala k dalšímu šetření pro podezření z přečinu maření úředního rozhodnutí.

4. 4. 2023 v 18:44 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Moráňská ve Velkém Meziříčí na zahradě rodinného domu leží litinový kříž, který byl přeražený v důsledku pádu na zem a pocházel ze hřbitova se kterým zahrada sousedila. Hlídka provedla fotodokumentaci na místě události a zjistila, že neznámá osoba kříž ze hřbitova přehodila přes zeť do uvedené zahrady a pádem na zem došlo k jeho poškození. Následující den byl kříž předán na TS. Dalším šetřením nebylo zjištěno, kdo se na hřbitově v danou dobu zdržoval. Majitelé rodinného domu byli poučení, aby v případě, že se u hřbitovní zdi bude někdo zdržovat, neprodleně volali MP.

4. 4. 2023 v 20:55 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v zahrádkářské kolonii na Palčákách vběhla do chaty oznamovatele zdivočelá kočka, kterou sami nemohou vyhnat nebo chytit, aby ji mohli vypustit. Hlídka na místě po několika minutách kočku odchytila a snažila se ji převézt do jiné lokality, aby ji mohla vypustit, ale ta ze služebního vozidla utekla. Vozidlo muselo být následně vyčištěno a vydezinfikováno.

5. 4. 2023 v 12:39 hodin řešila hlídka MP skupinu bezdomovců, která se zdržovala u prodejny Neka na náměstí a popíjela tam alkohol, kouřila a odhazovala odpadky na veřejné prostranství a pokřikovala po kolemjdoucích. Hlídka vyzvala osoby, aby uklidily nepořádek, který tam udělaly a vyzvala je, aby z místa odešly v rámci zachování veřejného pořádku. Výzvě bylo vyhověno.

6. 4. 2023 v 09:55 hodin zjistila hlídka v ulici Karlov volně se pohybujícího koně bez doprovodu, který tam ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu. Strážníci koně zahnali do vedlejší ulice, kde jej odchytili a přivolali majitele. Ten ani nevěděl, že mu kůň utekl z ohrady. Následně si koně odvedl bez dalších opatření

6. 4. 2023 v 12:35 hodin hlídka zjistila pohyb skupiny místních bezdomovců v podnapilém stavu u kašny na náměstí. Strážníci poučili osoby o tom, že se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku tím, že ve stavu značné podnapilosti vzbuzují veřejné pohoršení a vyzvala je, aby odešly do místa, kde přebývají. Výzvě bylo vyhověno. Opět se jednalo o stejné osoby jako v předchozích případech.

10. 4. 2023 přijala MP Velké Meziříčí oznámení s fotodokumentací na e-mailovou adresu MP, které se týkalo dopravního přestupku, stání černého SUV v ulici Bezděkov na vyhrazeném parkovišti pro tělesně postižené. Vozidlo nemělo viditelně umístěnou kartu pro O1. Strážníci přestupek zadokumentovali a podezření z přestupku oznámili správnímu orgánu k projednání.

15. 4. 2023 přišlo opakované oznámení na e-mail MP s fotodokumentací stejného SUV na stejném místě. Věc bude opětovně zadokumentována a provozovatel bude opětovně oznámen správnímu orgánu k projednání. Vzhledem k tomu, že provozovatel vozidla není místní a řidič, který vozidlo na vyhrazené parkoviště neoprávněně zaparkoval není MP znám, nemohla MP projednat přestupek na místě příkazem, a je proto oznámen za přestupek provozovatel vozidla.

12. 4. 2023 v 14:20 hodin v ulici Rozkoš narušovala veřejný pořádek skupina osob bez domova tím, že se tam chovala hlučně, odhazovala nedopalky cigaret a další odpad po veřejném prostranství, popíjela alkoholické nápoje a pokřikovala po kolemjdoucích osobách. Hlídka MP na místě vyzvala osoby k úklidu. Po uklizení prostoru osoby odešly.

12. 4. 2023 v 17:50 hodin přijala MP oznámení od prodavačky z Penny marketu (K Novému nádraží), že se v obchodě zdržuje několik romských spoluobčanů, kteří jsou hluční, hádají se a obtěžují tím ostatní zákazníky. Jednalo se o stejnou skupinu osob, které MP řešila v ulici Rozkoš. Hlídka MP osoby poučila a vyzvala je, aby si své nesrovnalosti řešily jinde. Osoby z prodejny následně odešly.

17. 4. 2023 v 16:07 hodin přijala hlídka MP telefonické oznámení, že u marketu Billa sedí žena, která má zdravotní problémy. Hlídka zjistila, že se jedná o ženu jim dobře známou, která se zdržuje s bezdomovci. Provedli u ní zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem převyšujícím 3 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že žena uvedla, že je v pořádku, byla schopná samostatného pohybu a neohrožovala ani sebe ani jiné osoby, byla vyzvána, aby se šla vyspat do místa bydliště.

19. 4. 2023 v 7:15 hodin zjistila hlídka MP osobu bez domova na vlakovém nádraží v ulici K Novému nádraží. Osoba kolem sebe měla nepořádek, který musela následně uklidit. Vzhledem k tomu, že nikam necestovala, pouze na nádraží přespávala, bylo ji doporučeno, aby se šla vyspat do místa pobytu. Osoba následně budovu nádraží opustila.

24. 4. 2023 v 11:55 hodin se na služebnu MP dostavil muž, který oznámil, že mu bylo odcizeno jízdní kolo, které měl opřené u restaurace v ulici Sokolovská a neměl ho uzamčené. Jednalo se o jízdní kolo Favorit červené barvy. MP prověřila MKDS a provedla další úkony k odhalení pachatele krádeže.

27. 4. 2023 v 18:30 hodin zjistila hlídka MP spícího muže na autobusové zastávce v ulici Hornoměstská. Muž byl pod vlivem alkoholu, který na zastávce popíjel. Jednalo se o muže bez domova z Velkého Meziříčí. Vzhledem k tomu, že muž byl schopen samostatného pohybu a neohrožoval své zdraví, hlídka jej vyzvala, aby se odebral do místa, kde přespává k vystřízlivění.

27. 4. 2023 v 19:35 hodin řešila hlídka MP volně se pohybujícího psa po veřejném prostranství bez dozoru majitele, případně průvodce. Hlídka MP psa odchytla a dočasně jej umístila do služebního kotce. Jakmile to bylo možné, byl předán do záchytné stanice pro psy ve Velkém Meziříčí.

Za uvedené období odhalila Městská policie Velké Meziříčí celkem 125 dopravních přestupků, které se týkaly převážně porušení dopravního značení stání před vjezdem, na vyhrazených parkovištích pro tělesně postižené a neplacení parkovacího poplatku v centru města.

Dalších 471 přestupků oznamovala MP Velké Meziříčí, které se týkaly překročení nejvyšší dovolené rychlosti v Křižanově, kde provádí úsekové měření rychlosti na základě Veřejnoprávní smlouvy.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru