Z událostí městské policie - prosinec 2022

1. 12. 2022 v 7:10 hodin opět řešila MP spící osoby bez domova na vlakovém nádraží. Osoby byly probuzeny a vyzvány, aby uklidily odpadky a opustily budovu. Následující den se opakovala stejná situace.

 

8. 12. 2022 v 10:10 hodin bylo hlídkou MP zjištěno zaparkované vozidlo Volkswagen v ulici Novosady, které mělo zcela otevřené okno u řidiče. U vozidla ani v jeho okolí se nikdo nezdržoval. Hlídka MP prostřednictvím Obvodního oddělení Policie ČR (OO PČR) zjistila provozovatelku vozidla, kterou následně kontaktovala, aby si vozidlo řádně zabezpečila.

8. 12. 2022 v 11:50 hodin zaznamenala městská policie (MP) prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) zaparkované vozidlo Škoda modré barvy na náměstí. Z vozidla unikaly provozní kapaliny. Vzhledem k tomu, že se řidič u vozidla nezdržoval, přivolala MP na místo hasičský záchranný sbor, který únik pohonných hmot z vozidla zabezpečil a místo zasypal sorbentem. Provozovatel vozidla následně vozidlo z náměstí odstranil.

8. 12. 2022 v 15:24 hodin řešila MP zaparkované vozidlo v ulici Hornoměstská před vjezdem. Řidič, který se na místo dostavil, byl na místě strážníky poučen a z místa neprodleně odjel.

9. 10. 2022 v 6:34 hodin přišlo e-mailovou poštou oznámení, že na Fajtově kopci směrem k chatové osadě u sochy Matka Vysočina je značně znečištěna komunikace, které pochází ze stavby chaty v uvedené oblasti. MP majitele nemovitosti zjistila, kontaktovala a vyzvala jej, aby v co nejkratší době komunikaci a celý prostor uvedl do původního stavu. Ten slíbil, že nejdéle do dvou dnů bude komunikace v pořádku. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že komunikace je očištěna. Další úpravy prostoru budou upraveny po rozmrznutí půdy.

10. 12. 2022 v 1:00 hodinu bylo na služebnu MP oznámeno, že dochází k rušení nočního klidu, které pochází z Rock Depa v ulici Novosady. Hlídka se do zmíněného podniku dostavila a zjistila, že živá produkce již byla ukončena. Stále tam však byla hlasitě puštěna reprodukovaná hudba. Vyzvala obsluhu, aby hudbu ztišila a nerušila sousední obyvatele. Výzvě bylo vyhověno. Další oznámení již nebylo přijato.

13. 12. 2022 v 16:20 hodin bylo na služebnu MP přijato telefonické oznámení od referentky odboru majetku městského úřadu (MÚ), že se v budově Obecník nacházejí dva bezdomovci, a pracovnice MÚ proto nemůže uzamknout mříž a odejít domů. Hlídka zjistila, že se jednalo o dvě jí známé osoby bez domova, které tam spaly. Strážníci osoby probudili a vyzvali je, aby budovu opustily.

13. 12. 2022 v 21:34 hodin z MKDS zjistila MP pohyb dvou osob, které vyšly ze Sport klubu Aréna v Radnické ulici a kráčely k náměstí. Byly hlučné a manipulovaly s ohrazením vánočního stromu. Potom jeden z nich na horní straně náměstí převrátil všechny odpadkové koše a odházel z nich kryty. Po příjezdu hlídky obě osoby z místa utekly a schovaly se v ulici U Vody, kde je strážníci dopadli. Mladíkům bylo 22 a 17 let. Na služebně MP provedla orientační dechovou zkoušku s výsledkem přes 1,5 promile alkoholu v dechu. Na místě spolupracovala MP s hlídkou OO PČR. Ta odvezla staršího mladíka do místa bydliště a pro mladšího si na služebnu MP přijela matka. Případ bude mít dohru u správního orgánu pro podezření z přestupku a dále u OSPOD, který se jednáním nezletilého mladíka bude také zabývat.

16. 12. 2022 v době od 6:30 do 9:00 hodin řešila hlídka MP dopravní situaci, která nastala v důsledku sněhové kalamity zejména v ulici Třebíčská. Strážníci odtud vyváděli kamiony, které kvůli sněhu touto ulicí neprojely. Podobná situace panovala v ulici K Novému nádraží a obchvatu, kde došlo k zablokování dopravy kamiony, které tam zůstaly stát. MP v součinnosti s Technickými službami Velké Meziříčí a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny věc zvládla a v 09:00 hodin byly obě ulice zprovozněny.

19. 12. 2022 v 11:30 hod. bylo na služebnu MP oznámeno poškozené víko od montážní šachty na chodníku v ulice Novosady. Hlídka kontaktovala majitele nemovitosti, kterému patřila montážní šachta, aby co nejrychleji šachtu zajistil a poškozené víko nahradil.

20. 12. 2022 v 9:20 hodin bylo přijato na služebnu MP oznámení, že v ulici Podhradí se pohybuje volně a bez průvodce malý kříženec psa. Hlídka MP se dostavila na místo. V tu chvíli se pes zdržoval v areálu rybářství, odkud se mu podařilo utéct. Následně utekl do lesa směr Mostiště, kde se ztratil z dohledu strážníků.

22. 12. 2022 v 14:30 hodin bylo na služebnu MP přijato oznámení, že na veřejných toalet se již delší dobu nachází nějaký muž. Hlídka MP se dostavila na místo a zjistila, že se jedná o jí známého muže bez domova. Hlídka muže z toalet vykázala. Ve 20:15 hodin provedla opakovanou kontrolu a zjistila, že se tam opět nachází stejný muž. V týdnu byla tatáž osoba vykazována z vestibulu autobusového a vlakového nádraží, kde se schovávala před mrazem. Strážníci mu nabízeli ubytování v azylovém domě, případně pomoc prostřednictvím odboru sociálních věcí. Tuto pomoc však odmítal.

23. 12. 2022 v 17:55 hodin přijala MP Velké Meziříčí oznámení od výpravčí Českých drah, že dochází k odpalování zábavné pyrotechniky na železničním tělese. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se jednalo o tři osoby, které odpalovaly zábavnou pyrotechniku. Hlídka na místě osoby poučila ve smyslu platné vyhlášky, kdy je v době adventu zakázáno odpalovat zábavnou pyrotechniku a dále byly osoby poučeny ve smyslu železničního zákona, že je zakázáno se pohybovat po kolejišti. Věc byla na místě vyřešena domluvou a osoby byly z místa vykázány.

27. 12. 2022 v 8:04 hodin Na vlakovém a autobusovém nádraží hlídka MP zjistila osoby bez domova, které na nádraží spaly. Strážníci je probudili a vyzvali je, aby po sobě uklidily nepořádek a místo opustily.

27. 12. 2022 v 10:15 hodin hlídka MP zjistila výtluk v komunikaci v ulici Čermákova. Závadu nahlásila na TS města VM. Bude se zpravovat.

27. 12. 2022 v 17:10 hodin bylo telefonicky oznámeno na služebnu MP prodavačkou Billa, že u pokladen v prostoru prodejny spí bezdomovec. Hlídka MP na místě zjistila, že se jednalo o jí známého bezdomovce, kterého strážníci vzbudili a vyzvali jej k provedení orientační dechové zkoušky s výsledkem 2,23 promile alkoholu v dechu. Dále byl vyzván, aby opustil prodejnu. Muž nebyl zraněn a byl schopen samostatného pohybu proto nebylo třeba dalšího opatření.

27. 12. 2022 v 17:42 hodin se na služebnu MP dostavila žena, která nalezla před Karlovou pekárnou peněženku s doklady a platební kartou na konkrétní jméno. Hlídka prostřednictví matky kontaktovala majitelku, a ta se v 18:30 hodin pro peněženku s doklady a platební kartou dostavila. Po provedených úkonech ji byl nález vydán.

28. 12. 2022 v 14:30 hodin řešila hlídka MP v ulici Čermákova zablokovaný vjezd do garáže jiným vozidlem. Provozovatel vozidla, byl kontaktován, jednalo se o řidičku, která dovezla matce nějaké věci. Věc byla vyřešena na místě domluvou.

29. 12. 2022 v 19:38 hodin bylo telefonicky oznámeno na služebnu MP nálezcem, že nalezl před prodejnou Rossman v Radnické ulice dvě 200 Kč bankovky. Po prověření MKDS nebyl zjištěn majitel, proto byly bankovky předány na ztráty a nálezy MÚ ve Velkém Meziříčí.

Městská policie odhalila a řešila za uvedené období 112 dopravních přestupků, ty se v převážné míře týkaly nedodržení dopravního značení v souvislosti s parkovacím systémem v centru města. Mimo centrum města se jednalo rovněž převážně o porušení zákazu stání vyplývajícího z dopravního značení a z obecné úpravy silničního provozu.

Přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti v Křižanově, kde Městská policie Velké Meziříčí měří na základě Veřejnoprávní smlouvy, MP odhalila a předala příslušnému správnímu orgánu k projednání za uvedené období celkem 202.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru
Caught at shutdown