Z událostí městské policie - červenec 2022

2. 7. 2022 v 00:10 hod. hlídka MP provedla kontrolu objektu LŠU v ul. Poříčí, kde mají přespávat bezdomovci. Na místě zjištěny tři osoby opět strážníkům známé osoby bez domova. Na místě byla provedena kontrola totožnosti a z místa byly osoby vykázány v rámci zabezpečení veřejného pořádku. Následnou kontrolou v 04:45 hod. byla na místě zjištěna spící další osoba, která byla rovněž z místa vykázána. Jednalo se o prostor vchodu k volnočasové aktivitě.

2. 7. 2022 v 23:45 hod. provedla hlídka MP kontrolu objektu LŠU, zejména zádveří prostoru k volnočasové aktivitě a zjistila tam spícího mladíka v krabici. Muž byl probuzen a vyzván, aby prostor opustil a uklidil. Jednalo se o mladíka z Havlíčkobrodska. Mladík výzvy vyhověl a místo opustil.

4. 7. 2022 v 07:45 hod. přijala MP oznámení o nálezu uhynulé srny v ul. U Světlé. MP vyrozuměla předsedu mysliveckého spolku, který uhynulou srnu odstranil.

4. 7. 2022 v 10:45 hod. zjistila MP v ul. Novosady porouchané nákladní vozidlo. Hlídka MP provedla v rámci zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu usměrňování dopravy do odstranění poruchy na vozidle, která se podařila odstranit v době 11:20 hod.

5. 7. 2022 v 11:46 hod. přijal zástupce vedoucího MP žádost od p. místostarosty, zda by bylo možné převzít dva psy, které byly nalezeny oznamovatelkou, když projížděla Velkým Meziříčím. Strážník se dostavil na služebnu, psy převzal a bylo prověřeno jejich čipování, které nebylo evidováno v žádné dostupné evidenci. Po dohodě s obsluhou záchytné stanice tam byli psi umístěni.

8. 7. 2022 v 11:15 hod. přijala MP oznámení od oznamovatele o častém výskytu psích exkrementů v ul. Zd. Vorlové a okolí ve Velkém Meziříčí. Na místě bylo s oznamovatelem dohodnuto, že budou prováděny kontroly uvedené lokality a v případě zjištění původce budou přestupky řešeny v souladu se zákonem. Dále bylo domluveno, že v případě, že by byl spatřen majitel psů, který po psech neuklízí, bude toto oznámeno neprodleně na MP.

7. - 9. 7. 2022 byly prováděny opakovaně kontroly objektu pasáže Nový Svit na přítomnost bezdomovců, kteří v prostoru dělají nepořádek a vzbuzují tam veřejné pohoršení. Ve všech případech kontrol se takové osoby v prostoru nezdržovaly.

11. 7. 2022 v 18:45 hod. přijala hlídka MP oznámení od všímavého občana, že delší dobu pozoruje v ul. Třebíčská muže, který se pohybuje kolem zaparkovaného vozidla a v současné době z něho sundává stěrače. Strážníci na nic nečekali a neprodleně se dostavili na místo, kde se nacházel muž, který manipuloval se stěrači vozidla Peugeot modré barvy a následně je odejmul. Strážníci vyzvali muže, aby prokázal svoji totožnost a aby podal vysvětlení z jakého důvodu sundává stěrače a čí je to vozidlo. Pětačtyřicetiletý muž z Velkého Meziříčí nejprve strážníkům uváděl, že má dovoleno si z vozidla cokoli vzít, ale nebyl schopen uvést čí vozidlo je. Následně se hlídce přiznal, že stěrače chtěl odcizit. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, aby ověřila mužovu totožnost, neboť neměl u sebe žádné doklady. Po provedených úkonech, byla muži uložena 2 000 Kč pokuta příkazem na místě za přestupek proti majetku. Dále byl přestupek zapsán do Centrální evidence přestupků.

11. 7. 2022 přijala MP oznámení od pracovnice ÚP VM, že se v budově nachází podnapilý bezdomovec, který tam spí. Hlídka muže probrala a vyzvala jej, aby ÚP opustil a šel se vyspat do místa bydliště. Muž výzvě vyhověl, z místa odešel.

12. 7. 2022 v 10:15 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Vrchovecká Pod cihelnou směrem Ke Zlatému křížku se má pohybovat volně stádo asi 8 ovcí. Hlídka na místě zjistila, že v uvedené lokalitě je pozemek, který je pronajímán a že se tam nachází ohradník, který byl poškozený a údajně ovce měli pocházet z uvedeného místa. Hlídka oslovila pronajímatele pozemku, aby uvedl, kdo má pozemek pronajatý. Následně byla MP sdělena osoba, která má pozemek pronajatý i s telefonním kontaktem. Hlídka se tel. spojila s majitelem, který uvedl, že ovce jsou jeho a na základě tohoto zjištění jej strážníci vyzvali, aby si ovce řádně zabezpečil, aby nedošlo k dopravní nehodě nebo jiné škodě na majetku.

12. 7. 2022 v 11:10 hod. upozornil řidič dodávky MP o tom, že v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí za mostem k Motorpalu leží na silnici ulámané větve ze stromů. Hlídka MP se dostavila na místo a zjistila, že nějaké nákladní vozidlo sjelo z komunikace ke svodidlům a nákladní nástavbou ulomilo dvě větve, které ležely v nepřehledném místě na komunikaci. Strážníci větve z komunikace odstranili a neprodleně vyrozuměli SUS k dalšímu zajištění.

12. 7. 2022 v 16:09 hod. byl v ulici Vrchovecká hlídkou MP zastaven řidič bílého osobního vozidla, který se zařadil do nesprávného jízdního pruhu při odbočování na křižovatce ulic Vrchovecká, Novosady a Pod Zámkem. Hlídka u řidiče provedla ODZ na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Řidič, byl na místě poučen o správném řazení v jízdních pruzích a přestupek byl na místě vyřešen domluvou.

12. 7. 2022 v 18:50 hod. přijala MP oznámení, že na hřbitově Karlov uniká z veřejného vodovodu voda. Hlídka na místě zjistila, že byl poškozený ventil a věc oznámila pracovníkovi TS, který se o poruchu postaral.

12. 7. 2022 v 21:40 hod. přijala hlídka MP oznámení, že v bytovém domě v ul. Hornoměstská spí v suterénu bezdomovec. Hlídka MP na místě zjistila, že se jednalo o místního bezdomovce v podnapilém stavu. Ten byl probrán a z domu vykázán.

13. 7. 2022 ve 14:40 hod. zjistila hlídka MP, že na autobusové zastávce v ul. Hornoměstská naproti Bille spí muž. Hlídka MP muže vzbudila a dle dokladů zjistila, že se jedná o podnapilého bezdomovce z Hodonína. Tento byl z místa na základě zabezpečení veřejného pořádku vykázán.

13. 7. 2022 v 16:05 hod. byl v ul. Novosady u Domusu hlídkou MP zjištěn spící muž v podnapilém stavu, který tam vzbuzoval veřejné pohoršení. Hlídka jej vzbudila poučila jej o veřejném pořádku. Muž z místa odešel.

14. 7. 2022 v 11:05 hod. provedla hlídka MP kontrolu bezdomovce z Hodonína, který obtěžoval zákazníky Billy, žebráním o cigarety a drobné hotovosti s tím, že potřebuje peníze na cestu do Prahy. Hlídka jej již dva dny sledovala a za vyžebrané peníze si kupoval alkohol a následně pospával v lokalitě kolem Billy. Hlídka muže poučila ve smyslu veřejného pořádku a občanského soužití. Muž z místa odjel neznámo kam.

7. 7. 2022 v 02:14 hod. Zjistila hlídka MP pohybující se vozidlo v ul. Novosady bez osvětlení, které nereagovalo na blikání hlídky MP, aby si rozsvítilo světla. Hlídka jej začala zastavovat modrým výstražným světlem, na které řidič nereagoval a snažil se ujet, což se mu na chvilku povedlo, ale hlídka MP jej našla schovaného na pozemku uhelných skladů v ul. k betonárce. Řidič byl arogantní agresivní a nespolupracoval s hlídkou MP, snažil se je napadat, nechtěl se prokázat a hrozilo jeho uprchnutí z místa. Na základě těchto skutečností hlídka použila mírnější donucovací prostředky, hmaty a chvaty a řidiči byla přiložena pouta. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která ověřila jeho totožnost a následně byla provedena i ODZ na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 2,70 prom. alkoholu v dechu. Dále bylo zjištěno, že muž má poškozené vozidlo po nedávné dopravní nehodě. Po zjištění, kde se muž zdržuje, bylo dohledáno i druhé vozidlo, do kterého muž naboural a na místě byly zjištěny čerstvé stopy ze střetu obou vozidel. Na místo byly přivolány Dopravní nehody Policie ČR, které si celou věc převzaly k dalšímu šetření.

20. 7. 2022 v 18:23 hod. přijala MP oznámení, že v parčíku u brány v ul. Komenského ve Velkém Meziříčí se mají napadat dva psi. Hlídka MP na místě zjistila, že se jednalo z místní znalosti a následně dle OP o strážníkům známé osoby, které byly v podnapilém stavu a jejich psi byli sice na vodítku, ale nebyli pod jejich kontrolou. Psi se dostali k sobě a začali se napadat. Oba majitelé se je pokoušeli odtrhnout, ale při tom byli sami pokousáni. Jeden z majitelů psa bojového plemene byl již opakovaně v minulosti řešen ohledně volného pohybu psa, jeho týrání. Druhý majitel, resp. majitelka byla rovněž řešena strážníky z důvodu volného pohybu psa po veřejném prostranství. Celá věc bude mít dohru u příslušného správního orgánu.

Za uvedené období Městská policie Velké Meziříčí odhalila 57 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení spojeného s parkovacím systémem v centru města Velkého Meziříčí (IZ8a, IP13c), dále nedovolené stání na chodníku, před vjezdem, v křižovatkách, na vyhrazeném parkovišti pro 01, porušení zákazu stání a zastavení (B28, B29, V12c), stání na silniční vegetaci apod. Téměř všechny přestupky byly vyřešeny pokutou příkazem na místě jen v několika málo případech bylo podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům. Jedná se o řidiče, kteří nereagovali na výzvu pro nepřítomného řidiče a nedostavili se ve stanovenou dobu na služebnu MP k projednání přestupku.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

 

Nahoru