Z událostí městské policie - duben 2022

2. 4. 2022 v 01:54 hod. byla hlídkou MP zjištěna mladistvá osoba pod vlivem alkoholu před OC Panorama. Hlídka provedla u dívky ukrajinské národnosti ODZ s výsledkem 0,56 prom. alkoholu v dechu. Následnou zkouškou bylo zjištěno, že alkohol v dechu stoupá, neboť při opakované ODZ bylo naměřeno 0,64 prom. alkoholu v dechu. Dívka byla převezena na služebnu MP, kam si pro ni přijela matka a dívku si převzala. Hlídkou MP byla zjištěna osoba, která dívce alkohol podala. Jednalo se o mladíka, který byl s dívkou na diskotéce. Mladík bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání.

4. 4. 2022 v 18:15 hod. bylo přijato oznámení o volném pohybu psa bez přítomnosti majitele na ul. Vrchovecká. Hlídka psa převzala a převezla jej do útulku, kde byl předán paní Heleně Krátké.

8. 4. 2022 ve 22:00 hod. bylo zjištěno MP, že v prodejním stánku na Náměstí je po 22:00 hod. stále otevřeno i přesto, že Jarní trhy jsou od 08:00-18:00 hod. U stánku hrála reprodukovaná hudba a několik osob se tam chovalo hlučně. Hlídka MP poučila provozovatele ve smyslu pravidel nočního klidu. Dále byli provozovatelé poučení ve smyslu zák. č. 65/2017 Sb., že při stánkovém prodeji na veřejnosti přístupném místě a při tradičních trzích nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prodeje, jsou povinni písemně oznámit místně příslušnému správci spotřební daně prodej alkoholických nápojů, lihovin.

11. 4. 2022 v 16:33 hod. hlídka MP zastavila řidiče na terénním motocyklu bez RZ. Po nafocení a zadokumentování přestupku byla věc předána příslušnému správnímu orgánu. Řidič dle kamerového záznamu na motocyklu, který nebyl způsobilý k provozu na pozemních komunikacích jel a řídil bez příslušného řidičského oprávnění.

11. 4. 2022 v 17:48 hod. z MKDS zjištěn pohyb dvou osob, dívek z Výchovného ústavu VM. Po prověrce u Policie ČR, bylo zjištěno, že dvě dívky z VÚDM VM utekly. Hlídka MP obě dívky zadržela a předala do VÚDM VM. Jedna dívka při zadržení kladla aktivní odpor a opakovaně se snažila utíkat. Za neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci byla chovance uložena pokuta příkazem na místě ve výši 1 000 Kč.

12. 4. 2022 v 16:33 hod. bylo zjištěno podezření na podávání alkoholu osobám ml. 18 let na Ostrůvku ve VM. Hlídka MP dalším šetřením zjistila, že osoba, které byl podán alkohol, nedovršila 18 roku věku. Dále byla zjištěna osoba, která alkohol mladistvému podala. Přestupek byl zadokumentován a bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dořešení a dále byla věc předána na OSPOD.

13. 4. 2022 v 17:11 hod. v ul. Družstevní hlídka MP spatřila osobu (ženu), která upadla před vchodem do domu. Hlídka MP se jí pokusila pomoci a zjistila z jejího dechu a chování, že je pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že se osoba při pádu udeřila do hlavy a na bolest hlavy si stěžovala, byla na místo přivolána záchranka. Lékař na místě rozhodl, že žena bude transportována k dalšímu vyšetření do nemocnice v Třebíči.

14. 4. 2022 ve 23:20 hod. MP zjistila pohyb tří osob na jižní spojce. Osoby vykazovaly podnapilost, proto byla provedena kontrola, zda nejsou mladší 18 roků. Všechny tři osoby byly mladší 18 roků a byly pod vlivem alkoholu. Osoby byly přepraveny na služebnu MP, kam byli přivoláni zákonní zástupci. Věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu a OSPOD.

15. 4. 2022 ve 04:10 hod. jsme poskytli součinnost s OO Policie ČR VM při zjišťování totožností svědků a podezřelých u fyzického napadení, ke kterému mělo dojít v The Blues Brothers Baru. Napadený byl odvezen RZS k ošetření a další šetření provádí OO Policie ČR VM.

15. 4. 2022 ve 02:00 hod. jsme na žádost poskytli součinnost s PČR ve věci fyzického napadení v ul. Třebíčská VM. Věc šetří OO Policie ČR, hlídka MP pouze asistovala na místě, aby nedošlo k dalšímu napadání.

16. 4. 2022 ve 02:32 hodin na Náměstí hlídka MP zaznamenala z městského kamerového a dohlížecího systému skupinu osob, která přenášela vodicí desku s reklamní cedulí a následně ji hodila do odpadkového koše. Hlídka se vydala za skupinou osob, která nejprve i přes výzvu utekla, ale následně ji MP vypátrala v ulici Hřbitovní. Tyto osoby se daly znovu na útěk, ale jednoho z nich MP dostihla, převezla na služebnu, kde následně zjistila, že se jedná o osobu mladší 18 let pod vlivem alkoholu (2,11 promile). Vzhledem k tomu že nebylo možné se spojit se zákonným zástupcem, vyrozuměli strážníci orgán sociálně­‑právní ochrany dětí, který si mladíka převzal a přepravil za rodiči. Věc je dále v šetření za přestupky proti veřejnému pořádku, proti majetku a na úseku ochrany zdraví před škodlivými následky alkoholu a jiných návykových látek.

19. 4. 2022 ve 20:40 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Uhřínovská ve Velkém Meziříčí se nachází na zahradě oznamovatele malý pes, který se třese zimou. Hlídka se na místo dostavila, psa si převzala. Byla provedena prověrka na přítomnost čipu, která byla pozitivní. Pes byl následně přepraven do útulku a předán paní Krátké.

21. 4. 2022 v 16:40 hod. bylo přijato tel. oznámení, že mělo dojít k postřiku několika tújí na zahradě oznamovatele v ul. Krátká ve Velkém Meziříčí a tím došlo k jejich uschnutí. Hlídka na místě provedla fotodokumentaci a poučila oznamovatele, že podezření ze spáchání přestupku bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům. Oznamovatel byl dále poučen, aby si nechal vypracovat znalecký posudek, z jakého důvodu túje uschly pro řízení u správního orgánu.

23. 4. 2022 ve 03:55 hod. hlídka MP zjistila, že v ul. Na Lipnici u pomníku leží nějaký muž. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o sedmnáctiletého mladíka, který byl značně podnapilý a nebyl schopen rozumně komunikovat. Po zjištění jeho totožnosti byl převezen do místa bydliště, kde byl předán rodičům. Kdo podal mladíkovi alkoholické nápoje, je předmětem dalšího šetření.


24. 4. 2022 v 00:30 hod. zjistila hlídka MP že na autobusové zastávce v ul. Třebíčská vedle drogerie leží starší muž, u kterého byli další dva ml. muži. Tito hlídce MP uvedli, že muž upadl a způsobil si nějaké zranění a nemůže vstát. Dále bylo zjištěno, že byla přivolána záchranka, která na místo přijela po pár minutách. Lékař na místě rozhodl, že muž bude přepraven do nemocnice k dalšímu vyšetření. Strážníci pomohli zraněného muže naložit do sanitky. Zraněný muž uvedl strážníkům i lékaři, že zranění si způsobil sám pádem na zem.

Městská policie Velké Meziříčí za uvedené období odhalila 177 dopravních přestupků. Jednalo se převážně o přestupky nerespektování dopravního značení, přechodného dopravního značení spojeného s blokovým čištěním, dále pak porušení zóny zákazu stání v centru města, neplacení parkovacích poplatků rovněž v centru města a dále stání na silniční vegetaci, stání na chodníku, v křižovatkách, na přechodu pro chodce, porušení zákazových značek apod. Tyto přestupky se převážně řeší pokutou příkazem na místě. V případě, když se řidiči na výzvu nedostaví ve stanovenou dobu, nebo pokud se jedná o závažnější přestupky, oznámí je MP příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru