Z událostí městské policie - březen 2022

2. 3. 2022 v 15:10 hod. byla Městská policie Velké Meziříčí (MP) požádána o součinnost s Kriminální policií Havlíčkův Brod o prověření MKDS k trestnému činu, který se měl stát na Náměstí ve Velkém Meziříčí. MP prověřila MKDS a záznam potřebný k vyšetřování Policii Havlíčkův Brod na písemnou žádost poskytla.

2. 3. 2022 v 18:10 hod. byl MP odchycen volně se pohybující pes, kterého MP již několikrát odchytávala. Majitelka byla opakovaně poučena o volném pohybu psů a přestupek byl s majitelkou vyřešen pokutou příkazem na místě.

3. 3. 2022 v 10:50 hod. bylo na služebnu MP Velké Meziříčí oznámeno, že z výchovného ústavu utekla chovanka. Výchovný personál při oznámení uvedl popis dívky. Strážníci po 10 minutách dívku našli v ulici Nad Sýpkami a převezli ji zpět do VÚDM ve Velkém Meziříčí, kde byla předána výchovné pracovnici.

3. 3. 2022 v 15:20 hod. byla hlídkou MP Velké Meziříčí nalezena 1 000 bankovka v ul. Vrchovecká. Po provedených úkonech byla bankovka s ÚZ předána na ztráty a nálezy MÚ ve Velkém Meziříčí.

4. 3. 2022 v 12:30 hod. přijala MP oznámení, že na Náměstí ve Velkém Meziříčí se volně pohybuje pes bez majitele. Hlídka psa odchytla. Při převozu odchyceného psa do útulku, hlídku zastavil majitel, který si psa převzal. Hlídka majitele poučila ve smyslu vyhlášky o volném pohybu psů.

5. 3. 2022 v 04:50 hod. bylo na MP přijato tel. oznámení, že v ul. Nádražní leží nějaký muž. Hlídka MP se na místo neprodleně dostavila, mladíka probrala. Mladík nebyl zraněn, komunikoval a byl schopen samostatné chůze. Hlídka jej vyzvala, aby se šel vyspat do místa bydliště. Mladík výzvě vyhověl a odešel domů.

8. 3. 2022 v 20:00 hod. požádal hlídku MP výpravčí ČD, že v soupravě, která jede ve směru do Velkého Meziříčí se nachází muž, který se nedá vzbudit a celou trasu projel opakovaně. Hlídka MP vyčkávala na zastávce ČD, kde výpravčí hlídce sdělil, že muž již vystoupil na předchozí zastávce.

14. 3. 2022 v 11:45 hod. byl hlídkou MP odchycen volně se potulující pes, který se potuloval v ul. Pod Kaštany. Jednalo se o psa, kterého již MP několikrát odchytávala. Pes byl předán majitelce, které byla opakovaně uložena pokuta příkazem na místě.

Strážníci Městské policie Velké Meziříčí zjistili ve středu 16. března, že došlo k odcizení dvou kusů vodicích desek s patkou, které označovaly konstrukci s návrhy studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického ve Svitu. Z kamerových záznamů zjistili, že desky odcizila skupinka čtyř mladých lidí, kteří se vraceli z tanečních. Z městského kamerového a dohlížecího systému bylo zřetelně viditelné, jak skupinka desky naložila do vozidla a odjela. Dalším šetřením podle registrační značky vozidla zjistili strážníci řidiče a pozvali si jej k podání vysvětlení na služebnu městské policie s tím, že se řidič přiznal a uvedl jména spolupachatelů. Tři mladíci a jedna slečna ve věku 16 až 18 let z Velké Bíteše a Jabloňova ukradené desky v úterý 22. března vrátili. Vzhledem k doznání a projevení lítosti strážníci přestupek vyřešili na místě pokutou příkazem ve spodní hranici možné sazby. Všichni aktéři budou mít pokuty zapsané v Centrálním registru přestupků.

Dne 28. 3. 2022 v 10:15 hod. jsme na tel. žádost od vedoucí odboru majetkového prověřili osobu, která se bezdůvodně zdržovala v budově MÚ - Obecník. Osoba byla ztotožněna a vyzvána, aby uvedla důvod pobytu v budově. Mladík byl pod vlivem alkoholu a lahev vína měl s sebou. V budově prý čekal na kamaráda. Hlídka jej vyzvala, aby budovu opustil a na kamarády čekal venku z důvodu stále hrozící nákazy covid-19.

 

30. 3. 2022 v 17:15 hod. byla hlídkou MP zjištěna porucha semaforu v ul. Novosady. Obhlídkou bylo zjištěno, že v tlačítku pro chodce byla zapříčena 5 Kč mince a semafor nefungoval tak, jak by měl. Hlídka minci odstranila a semafor byl spuštěn v klasickém režimu.

30. 3. 2022 v 19:19 hod. bylo na služebnu MP přijato tel. oznámení o tom, že v ul. Čechova z okna pokřikuje nějaká starší paní a oznamovatel měl strach o její zdraví. Hlídka MP neprodleně na místě zjistila, že se jedná o paní ve věku 95 roků, která trpí psychickou poruchou. Hlídka dále zjistila kontakt na jejího syna, který se na místo dostavil a o maminku se postaral.

30. 3. 2022 v 20:08 hod. bylo přijato tel. oznámení o drobné krádeži v OC Kaufland. Hlídka na místě provedla neodkladné úkony a bylo zjištěno, že se jednalo o občana ukrajinské národnosti. Podezřelá osoba neměla žádné doklady pouze ofocený doklad bez fotky na telefonu. Po konzultaci s OO Policie ČR a na základě, že zboží bylo nepoškozeno a mohlo být vráceno k prodeji byla věc na místě vyřešena domluvou.

 

Za uvedené období strážníci MP Velké Meziříčí odhalili 60 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení přechodného dopravního značení, které označovalo lokality, kde probíhalo blokové čištění komunikací. Dále se jednalo o porušení Zóny zákazu stání v centru města a nezaplacení parkovacího poplatku. Dalších dopravních přestupků, kterých se řidiči dopustili patřilo stání na chodníku, stání na vyhrazených parkovištích, porušení zákazu stání a zastavení, stání na autobusové zastávce, v křižovatce a na vegetaci.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru