Z událostí městské policie - únor 2022

26. 1. 2022 v 11:21 hodin řešila hlídka městské policie (MP) majitelku psa, kterého neměla na vodítku. Vzhledem k tomu, že se téhož přestupku dotyčná dopustila opakovaně, proto byl na místě řešen příkazem uložením pokuty ve výši 500 korun.

26. 1. 2022 v 15:35 hodin přijala MP oznámení, respektive žádost o pomoc, od muže, který si uzamkl klíče od vozidla uvnitř vozu a žádal o pomoc strážníky, zda by mu mohli v nastalé situaci nějak pomoci. Muž byl pouze v bermudách a mikině a uvedl, že si jen odskočil do prodejny Kaufland pro nějaký nákup a dveře si zamkl. Hlídka na místě zjistila, že vzhledem k povětrnostním podmínkám a oděvu muže hrozilo, že by mohlo dojít k prochladnutí, a proto zavolala prostřednictvím tísňového volání na čísle 150 Hasiče. Hasiči klíče z vozidla asi po 30 minutách vyndali a vozidlo bylo následně odemčeno. Po prověření vlastnictví vozidla mohl muž z místa odjet domů.

30. 1. 2022 v 00:09 hodin byla MP telefonicky požádána Policií ČR Velké Meziříčí o součinnost při zákroku v ulici Radnická před Sport barem Aréna ve Velkém Meziříčí, kde došlo ke rvačce několika osob. Hlídka MP se dostavila na místo do jedné minuty, kde zjistila, že na zemi ležela krvácející zraněná osoba. U zraněné osoby byly další osoby, které ji držely ve stabilizované poloze. Hlídka MP se rozdělila. Jeden strážník prověřoval stav zraněné osoby, zajišťoval svědky a zjišťoval skutečnost, zda byla přivolána rychlá záchranná služba. Druhý strážník se snažil uklidnit útočníka, který byl pod vlivem drog a značně agresivní. Následně na místo přijela hlídka Policie ČR. Společně se snažili stav nějak uklidnit, vyhodnotit a útočníka zpacifikovat. Útočník kladl aktivní odpor, proto bylo použito donucovacích prostředků. Zraněného sanitka odvezla v bezvědomí do nemocnice v Jihlavě. Celou věc si převzala Policie ČR k dalšímu šetření. Útočník byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice Jihlava. Na místo byl vyslán celý výjezd kriminální policie s vyšetřovatelem. Útočník je podezřelý ze spáchání trestného činu útoku na úřední osobu, výtržnictví, násilí proti jednotlivci a skupině osob a z úmyslného ublížení na zdraví.

31. 1. 2022 v 18:14 hodin bylo řešeno používání zábavné pyrotechniky v ulici Čechova. Osoby dostaly na místě poučení o pravidlech použití zábavné pyrotechniky ve smyslu rušení nočního klidu a v souladu s občanským zákoníkem. Věc se na místě vyřešila domluvou.

3. 2. 2022 v 13:00 hodin strážníci na základě telefonického oznámení řešili kouření chovanky VÚDM ve školních prostorách. Chovance se uložila pokuta příkazem na místě.

4. 2. 2022 v 15:35 hodin strážníci usměrňovali dopravu při dopravní nehodě na křižovatce ulic Hornoměstská a Uhřínovská ve Velkém Meziříčí. Došlo ke střetu osobního vozidla a cyklisty se zraněním. MP na žádost dopravní policie provoz usměrňovala až do vyšetření dopravní nehody Policií ČR.

4. 2. 2022 v 23:40 hodin kontrolovala hlídka MP 2 osoby romského původu na autobusovém nádraží ve značně podnapilém stavu. Na místě se zjistilo, že do města obě osoby přijely autobusem, ale řidič autobusu je vysadil z důvodu nevhodného chování. Na místo strážníci přivolali vůz taxislužby, který po zaplacení cesty předem muže dopravil do Brna.

9. 2. 2022 v 10:00 hodin přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Karlov ve Velkém meziříčí je od kruhové křižovatky u Kauflandu až na kruhovou křižovatku k dálničnímu přivaděči na komunikaci č. 602 znečištěna komunikace sypkým materiálem. Hlídka MP na místě usměrňovala provoz. Neprodleně byla událost oznámena Policii ČR a vlastníkovi komunikaci Správě a údržbě silnic. Z MKDS bylo dohledáno nákladní vozidlo, ze kterého se materiál sypal a byl kontaktován vlastník vozidla, který zajistil úklid komunikace.

10. 2. 2022 v 11:22 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že v ulici K Novému nádraží směrem k betonárce se volně pohybuje velký pes, který ohrožuje paní na procházce se psem. Hlídka na místě zjistila, že se dostavila hlídka Policie ČR, která měla velkého psa odchyceného jeho majitel byl vyrozuměn. MP vyčkala do příjezdu majitele psa, se kterým Policie ČR přestupek projednala, a psa mu předala.

12. 2. 2022 v 05:00 hodin zjistila hlídka MP z městského kamerového dohlížecího systému, že v ulici Třebíčská před Panoramou došlo k fyzickému napadání dvou osob. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zabránila dalšímu vzájemnému napadání. Vzhledem k tomu, že obě podnapilé osoby nepožadovaly přivolání záchranky ani lékařské ošetření či náhradu škody, byly vyzvány, aby se odebraly do místa bydliště. Podezření z přestupku bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům.

15. 2. 2022 v 15:42 hodin zajistila hlídka MP osobu, na které měla zájem Policie ČR. Po telefonické domluvě s PČR, byla osoba vyzvána, aby setrvala na místě do příjezdu hlídky PČR, která si následně osobu převzala k dalším úkonům.

15. 2. 2022 v 22:00 hodin bylo na služebnu MP oznámeno, že na parkovišti Sambornu stojí vozidlo, které nepatří nikomu ze zaměstnanců. Kolem parkoviště se navíc mělo pohybovat několik osob, které po upozornění strážným, že jsou na soukromém pozemku, tomuto vyhrožovaly. Strážný měl podezření, že by mohlo dojít ke vloupání do tohoto vozidla a na místo přivolal hlídku MP. Po příjezdu hlídky MP bylo zjištěno, že po oznámení na MP skupina osob nasedla do vozidla a z místa odjela. Strážný byl poučen hlídkou, aby v případě obdobné situace neprodleně přivolal hlídku PČR nebo MP.

15. 2. 2022 v 21:11 hodin řešila hlídka oznámení OC Kaufland na drobnou krádež zboží v hodnotě 194,70,- Kč. Podezřelá z přestupku několikrát měnila svoje vysvětlení. Jednou, že si zboží omylem strčila do kapsy a u pokladny na to zapomněla. Podruhé, že to chtěla odcizit. Z důvodu toho, že nebylo možné přestupek spolehlivě prokázat, bude věc postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

16. 2. 2022 v 23:50 hodin přijala hlídka MP oznámení na rušení nočního klidu skupinou osmi osob, které v ulici Školní popíjely alkohol a hlasitě se bavily. Hlídka osoby na místě ztotožnila a poučila je o jejich protiprávnímu jednání. Osoby se za své jednání omluvily a vzdálily se od domů, aby nedocházelo k dalšímu rušení nočního klidu.

17. 2. 2022 ve 03:54 hodin přijala hlídka MP telefonickou žádost o součinnost od hlídky Police ČR při prověření přijatého oznámení. Dojít mělo k fyzickému napadení osoby v ulici Třebíčská u Panoramy. Po příjezdu hlídky PČR, byla ve spolupráci s oznamovatelem a napadeným ustanovena osoba, která se dopustila bezdůvodného fyzického napadení poškozeného. Oba muži nadýchali přes jednu promile alkoholu v dechu. Podezřelý na místě urážel hlídku PČR. Po zajištění svědků poškozeného a podezřelého z přestupku si hlídka PČR celou věc převzala na místě k dalším úkonům.

17. 2. 2022 v 09:30 hodin hlídka MP zjistila v ulici Novosady poškozené vozidlo pádem střešní krytiny na vozidlo a rozbitím zadního okna. Majitel vozidla byl vyrozuměn a vyzván, aby si vozidlo zajistil. Majitelka nemovitosti byla rovněž vyrozuměna, aby si zajistila uvolněnou střešní krytinu v důsledku větru, aby nedošlo k dalším škodám na majetku, případně na zdraví.

18. 2. 2022 v 11:30 hodin řešila hlídka MP opakovaně chovanku Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí, která kouřila v prostorách školního zařízení, což je v rozporu se zákonem. Hlídka přestupek vyřešila uložením pokuty příkazem na místě.

18. 2. 2022 v 23:25 hodin přijala hlídka MP oznámení na rušení nočního klidu před provozovnou Rock Depo v ulici Novosady ve Velkém Meziříčí. Hlídka na místě zjistila, že se tam nachází asi 20 osob, které se bavily normálním způsobem. I přesto, že hlídka rušení nočního klidu nezjistila, osoby na místě poučila o případných následcích.

19. 2. 2022 ve 03:00 hodiny přijala hlídka MP oznámení, že došlo k rozbití skleněné výplně vchodových dveří u domu v ulici Novosady ve Velkém Meziříčí. Hlídka MP na místě prověřila všechny skutečnosti a následně prohlédla kamerové záznamy a zjistila pohyb osobního vozidla právě u zmíněných dveří. Dle záznamů strážníci zjistili registrační značku vozidla. Celá věc je v šetření a dojde k předvolání provozovatele uvedeného vozidla k podání vysvětlení.

19. 2. 2022 v 04:05 a 04:25 hodin došlo u Panoramy v ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí ke dvěma fyzickým napadením, která jsou v současné době v šetření. V uvedených případech byly osoby v podnapilém stavu a nebylo proto možné podezření z přestupků proti občanskému soužití vyřešit na místě.

24. 2. 2022 v 14:58 přijala MP oznámení od prodavačky prodejny Coop v ul. Mírová, že mají zdrženou osobu před prodejnou, která se měla dopustit drobné krádeže. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o místního občana bez domova, který pronesl dvoje rybičky a rohlíky. Hlídka MP provedla neodkladné úkony a vzhledem k tomu, že muž se dopustil v minulosti jiných majetkových přestupků, byla věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

24. 2. 2022 v 15:20 hod. hlídka MP zjistila osobu s krosovou motorkou na vegetaci v ulici Hornoměstská Palouky ve Velkém Meziříčí. Mladík hlídce uvedl, že na motorce nejel, pouze ji seřizoval. Hlídka mladíka poučila, že se jedná o motocykl, který není způsobilý provozu na pozemních komunikacích a o následcích, kdyby na motorce jel.

Za uvedené období MP evidovala 51 dopravních přestupků. Jednalo se především o přestupky porušení zóny zákazu stání, nezaplacení parkovného v centru města, stání na silniční vegetaci, stání v křižovatkách, před vjezdem, porušením zákazu stání a v neposlední řadě stání na vyhrazených parkovištích pro tělesně postižené.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

Nahoru