Z událostí městské policie - leden 2022

3. 1. 2022 v 16:50 hod. zjistila MP z MKDS odpalování zábavné pyrotechniky. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o dvě nezletilé osoby. Tyto byly na místě hlídkou poučeny o vyhlášce a podmínkách manipulace s pyrotechnikou.

3. 1. 2022 v 17:00 hod. požádala Policie ČR OO VM o součinnost MP při prověření oznámení z VÚDM VM. Na místě bylo zjištěno, že chovanka VÚDM VM za přítomnosti vychovatelky a další chovanky oznámila, že jí byla odcizena elektronická cigareta v hodnotě 1000 Kč ve vestibulu vlakového nádraží ve Vsetíně dne 31. 12. 2021 kolem 20:00 hod. Mělo se to stát tak, že jí dva mladíci vyhrožovali, že jestli jim el. cigaretu nevydá, že jí zmlátí. Vzhledem k tomu, že vzniklo podezření ze spáchání TČ loupeže bylo po konzultaci s Policií ČR dohodnuto, že si věc převezme PČR k dalším úkonům.

5. 1. 2022 v 19:20 hod. řešila hlídka MP na autobusovém nádraží ZDAR partnerskou hádku, která přerostla ve fyzické napadení. Hlídka MP obě osoby poučila a vyzvala, aby zanechaly protiprávního jednání. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osoby blízké a ani jedna z nich věc nechtěla řešit, nebylo nutné dalšího opatření.

6. 1. 2022 ve 12:50 hod. se na služebnu MP dostavil oznamovatel, který chtěl podat oznámení na řidičku dodávky, že při dodávce zboží v ul. Polní nechala řidička nastartované a odemčené vozidlo po dobu 2,37 minut. Čímž měla porušit pravidla provozu na pozemních komunikacích. Popsaným jednáním dle oznamovatele měla řidička znečisťovat životní prostředí (výfukovými plyny) a nezabezpečila vozidlo proti zneužití. Vzhledem k tomu, že na místo nebyla přivolána Policie ČR ani MP, nebylo možné uvedené podezření projednat na místě, ani nemohlo být oznámeno příslušnému správnímu orgánu. Oznamovatel byl poučen o těchto skutečnostech a vyzván k tomu, aby v případě, že bude chtít oznamovat obdobné dopravní přestupky, aby na místo přivolal PČR případně MP.

8. 1. 2022 v 01:44 hod. zjistila hlídka MP vlastní činností, že v ul. Třebíčská v prostoru u Panoramy se věší na dopravní značku tři mladistvé osoby. Tyto byly ztotožněny. Dalším úkonem bylo zjištěno, že požily alkoholické nápoje, proto byly převezeny na služebnu MP, kde byla provedena zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem. Na služebnu MP byli přivoláni rodiče dětí k jejich převzetí. Věc byla oznámena na OSPOD a příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům.

12. 1. 2022 v 15:15 hod. byla MP předána peněženka s doklady a finanční hotovostí. Jednalo se o doklady cizího státního občana. Nález byl zadokumentován a předán na ztráty a nálezy k dalším úkonům.

13. 1. 2022v 11:10 hod. byl MP předán nalezený pes malého vzrůstu bílo černé barvy. Pes byl opatřen čipem, který neprocházel žádnou evidencí. V odpoledních hodinách se telefonicky přihlásil majitel, který psa popsal a jednalo se o jeho psa. Hlídka psa majiteli předala.

15. 1. 2022 ve večerních hodinách našla hlídka MP odloženou peněženku s platební kartou a menší finanční hotovostí na zvonku služebny MP Nález byl zadokumentován a předán na ztráty a nálezy.

17. 1. 2022 v 17:50 hod. přijala MP tel. oznámení, že v ul. Novosady se má nacházet muž, který uvádí, že je zesláblý na nohy a že se nemůže nikomu z rodiny dovolat. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo o muže z ul. Uhřínovská, kterého z místní znalosti zná a který má občasné zdravotní problémy. Strážníci muže přepravili do místa bydliště, neboť nejevil známky poranění a nežádal přivolání lékařské pomoci.

17. 1. 2022 v 14:20 hod. se dostavil na služebnu MP majitel jednoho baru z Náměstí ve Velkém Meziříčí, který uvedl, že se mu dne 16. 1. 2022 během provozní doby ztratila menší barová židle a ve stejnou dobu mělo dojít k odcizení pánské bundy, která ležela na lavici bez dozoru majitele. Hlídka MP prověřila kamerové záznamy, ale ze záznamu nebylo patrné, že by žili někdo pronesl ven. Majitel bundy uvedl, že nežádá žádné šetření ani náhradu škody pouze uvedl, že se ta bunda ztratila. K oběma ztrátám mělo dojít kolem 03:00 hod. ranní. Vzhledem k tomu, že po prošetření všech možností MP nedošlo ke zjištění pachatelů bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům.

19. 1. 2022 v 08:05 hod. přijala MP oznámení, že během víkendu došlo k poškození dopravního značení v ul. Třebíčská u Agromotoru a.s. Hlídka MP provedla šetření na místě. Oznamovatel poskytl záznam z kamerového systému firmy, kde bylo zřejmé, že dopravní značka byla úmyslně poškozena, ale vzhledem ke sníženým světelným podmínkám nebylo možné pachatele identifikovat. Celá věc bude ze strany MP předána příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům a na místě s oznamovatelem bylo navrženo opatření, a to osvětlit uvedený prostor před bránou.

20. 1. 2022 v 10:45 hod. přijala hlídka MP oznámení, že v ul. Gen. Jaroše cizí muž odhazuje odpad do kontejneru na směsný odpad, který patří nájemníkům z bytového domu. Oznamovatel uvedl RZ vozidla, ze kterého odpad muž vyndával a ukládal jej do jejich kontejneru. Hlídka oznámení prošetřuje a bude jednat s provozovatele uvedeného vozidla.

22. 1. 2022 01:45 hod. v ul. Novosady si všimla hlídka MP, že dochází k potyčce pěti osob. Strážníci včas zakročili a celou věc zklidnili. Všichni účastníci byli na místě poučeni a byli vyzváni, aby se rozešli v klidu. Vzhledem k tomu, že výzvě strážníků bylo vyhověno nebylo potřeba ze strany strážníků dalších opatření.

23. 1. 2022 v 01:00 hod. hlídka MP nalezla na světelné křižovatce u Sv. Josefa stínítko semaforu. K uvolnění stínítka došlo pravděpodobně nárazem kamionu při odbočování do ul. K Novému nádraží. Vzhledem ke vzdálenosti kamerového bodu a světelným podmínkám nebylo možné zjistit vozidlo, které stínítko srazilo.

Za uvedené období MP odhalila 36 dopravních přestupků, které se řešily převážně pokutou příkazem na místě, případně se oznamují správnímu orgánu. Jednalo se především o přestupky porušení dopravního značení (zákazy stání, zastavení, stání na vyhrazených místech pro postižené, stání na silniční vegetaci, chodníku, v křižovatkách, autobusové zastávce, dále pak porušení zákazu vjezdu) V nemalé míře se jednalo o nezaplacení stanoveného parkovného v centru města.

Jan Klikar, vedoucí strážník Městské policie Velké Meziříčí

 

Nahoru
Caught at shutdown