Z událostí městské policie - listopad 2021

5. 11. 2021 v 22:45 hod. zjistila MP z MKDS, že v ulici Ostrůvek ve Velkém Meziříčí u modrého mostu leží muž. Na místě bylo zjištěno, že muž je silně v podnapilém stavu a měl poranění hlavy nad uchem. Na místo byla přivolána RZS. Rovněž byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, která prokázala hodnotu 3,16 prom. alkoholu v dechu. Po vyšetření lékařem záchranky byl muž transportován do nemocnice v Mostištích k dalšímu vyšetření.

5. 11. 2021 před půl nocí přijala hlídka MP oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou, která byla slyšet z baru Rock Depo v ulici Novosady. Hlídka se na místo dostavila a asi 15 minut vyčkávala na náslech, aby zjistila, jakou intenzitou dochází k rušení nočního klidu. V uvedeném baru probíhal koncert. Po 15 minutách nebyla hudba téměř slyšet, neboť, jak bylo dále zjištěno, v tu dobu již koncert skončil. S oznamovatelem bylo dohodnuto, že MP projedná s majitelem Rock Depa celou věc a upozorní jej na podmínky nočního klidu. Toto oznamovateli postačilo.

6. 11. 2021 v 01:00 hod. řešila hlídka opakovaně muže, který na Náměstí ve Velkém Meziříčí narušoval veřejný pořádek tím, že shazoval kryty odpadkových košů a následně svalil popelnici na komunikaci. S mužem na služebně MP strážníci projednali přestupek proti veřejnému pořádku a uložili mu pokutu příkazem na místě ve výši 1 000 Kč a vyzvali jej, aby to, co napáchal, uvedl do původního stavu.

8. 11. 2021 v 18:00 hod. volala na služebnu MP oznamovatelka, že při kondičním běhu směrem od Lhotek do Velkého Meziříčí ji napadli dva psi Čuvači a způsobili jí drobná zranění a škodu na jejím oděvu. Hlídka MP zahájila veškeré úkony ke zjištění majitele psů. Následně byl majitel zjištěn a vyzván, aby nechal oba psy vyšetřit veterinářem a předložil jejich očkovací průkazy. Toto bylo předáno ošetřujícímu lékaři oznamovatelky. Podezření z přestupků majitele psů bylo oznámeno příslušným správním orgánům k projednání.

11. 11. 2021 v 08:15 hod. přijala MP oznámení od Policie ČR, že z Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí utekla chovanka. K oznámení byl předán popis osoby hledané. Toto oznámení bylo neprodleně předáno hlídce MP, která po pěti minutách osobu odpovídající popisu zahlédla v ulici Pod Hradbami. Dívka byla hlídkou vyzvána o prokázání totožnosti, ale neměla u sebe žádný doklad. Uvedla své osobní údaje a na základě ověření těchto údajů bylo zjištěno, že se jedná o chovanku z výchovného ústavu. Hlídka MP chovanku převezla do ústavu, kde byla předána výchovným pracovníkům.

12. 11. 2021 22:45 hodin řešila hlídka MP rušení nočního klidu v bytovém domě v ulici Krškova. Majitel bytu, ze kterého vycházela hlasitá hudba, byl hlídkou MP poučen, aby hudbu ztišil, případně vypnul, aby nedocházelo k rušení ostatních nájemníků. Muž výzvě strážníků vyhověl a omluvil se, neboť si neuvědomil, že může někoho rušit. Věc byla vyřešena na místě domluvou.

16. 11. 2021 ve 23:45 hod. byla na MKDS zachycena skupina mladých osob, jak skočily na provizorní oplocení výkopu v ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí a tím jej svalily na zem. Hlídka MP byla vyslána neprodleně na místo, několik osob bylo zadrženo. Při dalších úkonech bylo zjištěno, že osoby nedovršily 18 let a orientační dechovou zkouškou bylo zjištěno, že požily alkoholické nápoje. Zadržený mladík byl předán rodičům a dívka, která nadýchala nepatrnou hodnotu, byla i s mladíkem vyzvána, aby se dostavila na služebnu MP k dalším úkonům. Následně na služebně MP, bylo podezření z přestupku proti majetku projednáno několikatisícikorunovou pokutou.

21. 11. 2021 bylo ve 13:00 hodin oznámeno na služebnu MP, že v ulici Kostelní ve Velkém Meziříčí u tělocvičny leží muž. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o známou osobu, která byla pod vlivem alkoholu a jiných látek a měla poranění hlavy. Na místo byla oznamovatelem přivolána záchranná služba. Po vyšetření lékařem záchranné služby, byl muž odvezen do nemocnice v Mostištích k dalšímu vyšetření.

25. 11. 2021 na telefonní žádost OO Policie ČR o součinnost při řešení přestupku kouření v areálu Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Tohoto se měla dopustit chovanka, která se doznala k vykouření 4 ks cigaret na pokoji. Přestupek byl na místě vyřešen pokutou.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Vedoucí strážník Jan Klikar

Nahoru
Caught at shutdown