Z událostí městské policie - září 2021

1. 9. 2021 v dopoledních hodinách řešila MP zablokování křižovatky dodávkovým vozidlem. Hlídka MP na místě prostřednictvím Policie ČR vylustrovala řidiče, zjistila telefonické spojení a vyzvala řidiče, aby s vozidlem z místa odjel. Řidič byl na místě hlídkou MP poučen ve smyslu zákona o silničním provozu.

1. 9. 2021 od 08:00 hod. MP spolupracovala s DOZOU a BESIPEM na dopravním dětském hřišti, kde se školáci vracející se z prvního školního dne mohli seznámit se základními pravidly silničního provozu a seznámit se s vybavením MP a Policie ČR při jejich práci.

3. 9. 2021 v 23:45 hod. na křižovatce ul. Nádražní, Družstevní ve Velkém Meziříčí řešila MP mladíka, který převrátil přenosnou dopravní značku. Strážníci jej vyzvali, aby značku uvedl do původního stavu a věc na místě vyřešili pokutou příkazem ve výši 1000,- Kč.

4. 9. 2021 ve 03:52 hod. zjistila hlídka MP pohyb tří osob, které v ul. Oslavická ve Velkém Meziříčí přemístily přechodné dopravní značení. Hlídka tyto osoby zajistila a provedla nezbytné úkony ke zjištění totožnosti. Následující dny byla věc projednána příkazem na místě u všech třech osob několika tisícikorunovou pokutou.

4. 9. 2021 ve 21:55 hod prověřovala MP oznámení, které se týkalo možného poškození vybavení dětského hřiště v ul. Čechova, kdy se po střeše domku měly pohybovat nějaké dospělé osoby. Hlídka na místě takové jednání nezjistila. Na místě se zdržovaly osoby, které uvedly, že na hřišti se zdržují několik minut a že se na místě nedělo nic protiprávního. Kontrolou vybavení hřiště nebylo zjištěno žádné poškození.

4. 9. 2021 v 22:17 hod. požádala Policie ČR o součinnost prověření oznámení z linky 158, že v Kavárně Marina došlo k nějaké potyčce. Po příjezdu hlídky MP na místo byl již klidný stav. Při podání vysvětlení bylo zjištěno, že věc se táhla již od odpoledních hodin, kdy jeden z účastníků potyčky měl odcizit mobilní telefon druhému muži. Vzhledem k tomu, že vzniklo podezření ze spáchání trestného činu věc si na místě po příjezdu převzala hlídka Policie ČR.

7. 9. 2021 v 19:15 hod. byla upozorněna hlídka MP občanem v ul. Oslavická, že na kabinách u ZŠ Oslavická a hřiště se po střeše pohybují nějaké osoby. Hlídka vyzvala osoby, aby ze střechy sestoupily. Dále byla provedena kontrola totožnosti osob. Tyto osoby byly poučeny hlídkou a vyzvány, aby na střechu nelezly, neboť mohou poškodit pokrytí a musely by škodu nahradit.

7. 9. 2021 v 17:50 hod. převzala hlídka od občana před služebnou MP na Náměstí ve Velkém Meziříčí nález peněženky s Občanským průkazem. MP věc předala následující den na ztráty a nálezy.

7. 9. 2021 v 19:36 hod. řešila MP za supermarketem Billa muže, který tam i přes opakované upozornění močil na zeď nejprve Billy a následně na zeď volnočasového centra. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci řešili pokutou příkazem na místě.

8. 9. 2021 v 21:15 hod. řešila hlídka MP pohyb podnapilých osob v ul. U Tržiště, kdy jedna z osob opakovaně neměla na vodítku svého psa bojového plemene. Při tomto jednání byli strážníci hrubým způsobem napadáni urážkami a znevážením postavení úřední osoby při výkonu jejich pravomoci. Následně byla osoba předvedena na OO Policie ČR ke zjištění totožnosti a následně poučena, že přestupek bude postoupen příslušnému správnímu orgánu k projednání.

11. 9. 2021 v 20:10 hod. řešila MP chodce, který přecházel přechod pro chodce v ul. K Novému nádraží na signál stůj. U muže byla naměřena hodnota alkoholu v dechu 2,74 prom. Za přestupek mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

11.9. 2021 v 20:50 hod. na Náměstí ve Velkém Meziříčí řešili strážníci přestupek proti veřejnému pořádku s mužem, který při konání společenské akce před lidmi močil na zádveří domu. Za tento přestupek strážníci uložili pokutu příkazem na místě.

12. 9. 2021 v 00:05 hod. se na služebnu MP dostavil muž, který odevzdal strážníkům nalezenou peněženku s doklady a větší finanční hotovostí. Nález byl řádně zadokumentován a následující všední den předán na ztráty a nálezy Městského úřadu Velké Meziříčí.

13. 9. 2021 v 16:15 hod. řešila MP příkazem na místě chovanku Výchovného ústavu Velké Meziříčí za kouření v areálu školy.

13. 9. 2021 v 18:55 hod. přijala MP Velké Meziříčí od operačního střediska tísňové linky 112, že v parku Čechovy sady leží bezvládný muž. Hlídka MP se na místo neprodleně dostavila a zjistila, že se jedná o silně podnapilého muže, kterého probrala. Po zjištění totožnosti byla orientační dechovou zkouškou zjištěna hodnota v dechu 4,05 promile. Na místo byla přivolána záchranná služba. Lékař muže vyšetřil a rozhodl že je schopen převozu na PZS v Jihlavě, kam byl hlídkou MP přepraven k vystřízlivění.

14. 9. 2021 v 08:45 hod. přijala MP oznámení od obsluhy informací supermarketu Kaufland Velké Meziříčí, že byla nalezena o víkendu v prodejně peněženka s doklady a hotovostí a dále samotný občanský průkaz. Hlídka oba nálezy převzala řádně zadokumentovala a následně předala na ztráty a nálezy Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.

15. 9. 2021 v 19:56 hod. bylo MP přijaté oznámení na osobu, která přijela na čerpací stanici HAD a je v podnapilém stavu. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP, která provedla u řidiče orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s negativním výsledkem. Řidič byl nějak indisponován, proto byla na místo přivolána hlídka OO Policie ČR, která si provedla u řidiče další kontrolu na přítomnost nedovolených omamných látek.

16. 9. 2021 v 11:15 hod. se na služebnu MP dostavila žena, která uvedla, že viděla, jak horní stranou Náměstí projíždělo služební vozidlo Policie ČR, ze kterého z bočního okna vyletěla při jízdě peněžní hotovost. MP kontaktovala OO Policie ČR ve Velkém Meziříčí a informovala ji o události. Policie ČR provedla kontrolu u policistů a nebylo zjištěno, že by někdo částku postrádal, proto byla hotovost předána na ztráty a nálezy Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.

20. 9. 2021 v 13:00 hod. řešila na tel. oznámení MP dopravní nehodu v ul. Radnická, kde při projíždění nákladního vozidla do protisměru byla poškozena svislá dopravní značka s vyznačením ulic. Řidič z místa dopravní nehody odjel. Díky všímavé svědkyni byla dopravní nehoda včas oznámena příslušnému dopravnímu inspektorátu kde si skupina dopravních nehod věc převzala k dalším úkonům a šetřením.

23. 9. 2021 v 16:30 hod. řešila MP v ul. Komenského ve Velké Meziříčí rodinné neshody, které si tam vyřizoval manželský pár. Oznamovatelka měla obavy, že by mohlo dojít k poškození majetku případně k fyzickému násilí. Hlídka na místě poučila oba manžele, aby si věci řešili doma a nenarušovali veřejný pořádek. Dále byli oba poučení o následcích případného poškození majetku případně ublížení na zdraví. Oba manželé z místa odešli. Oznamovatelka byla rovněž poučena, aby nikomu neotvírala a v případě opakovaného vyhrožování, aby si přivolala Policii ČR nebo MP.

25. 9. 2021 v 00:20 hod. bylo na služebnu MP oznámeno občanem, že nalezl opuštěné jízdní kolo v ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí. Hlídka věc zadokumentovala a jízdní kolo převzala do úschovy. Následně bude jízdní kolo předáno na ztráty a nálezy Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.

25. 9. 2021 v 04:40 hod. zjistila MP z MKDS potyčku osob u diskotéky Panorama. Po příjezdu hlídky na místo, byl stav strážníky uklidněn. Osoby byly na místě poučeny ve smyslu občanského soužití a veřejného pořádku s možnými následky. Dále hlídka MP osoby vyzvala, aby z místa odešly do místa bydliště. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke škodám na majetku ani na zdraví a nedošlo k fyzickému napadení, nemuselo být ze strany strážníků přistoupeno k dalším úkonům.

Dne 27. 9. 2021 v 10:18 hod. na žádost Policie ČR prověřovala MP pobyt osoby a prověřovala její případný výskyt ve Velkém Meziříčí.

Na žádost Policie ČR prověřovala dne 27.9.2021 ve 20:11 hod. hlídka MP poškození zastávky ČD v ul. Družstevní. Na místě se zdržovaly dvě osoby, které tam kouřily v rozporu se zákonem. Poškozování se mladíkům neprokázalo, ale kouření na zastávce stálo každého 1000 Kč příkazem na místě.

Další činností MP bylo zjištěno na vlakovém nádraží ve Velkém Meziříčí dne 27. 9. 2021 ve 20:21 hod. dvě osoby mladší 18 roků, které tam požívaly alkoholické nápoje. Obě osoby byly převezeny na služebnu MP a následně kontaktováni rodiče, kteří si svoje děti převzali na služebně MP. Věc byla oznámena na OSPOD, kde budou mít rodiče co vysvětlovat.

Za uvedené období odhalila MP 128 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení v centru města Velkého Meziříčí IZ8 Zóna zákazu stání IP13c nezaplacené parkovné na vyhrazených místech. Dále se pak ve všech lokalitách Velkého Meziříčí jednalo o porušení B28, B29 zákazy stání a zastavení, stání v křižovatkách, na chodníku, přechodu, zákazy vjezdů, stání před vjezdem a stání na silniční vegetaci. Většina přestupků byla vyřešena pokutou příkazem na místě, v 11 případech byly přestupky oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Ve dvou případech byl zjištěn obecný přestupek, ale nebyl zjištěn pachatel, proto věc byla předána správnímu orgánu.
Jeden přestupek proti veřejnému pořádku, Znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, byl rovněž předán k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Za MP Velké Meziříčí
Vedoucí strážník Jan Klikar

Nahoru