Z událostí městské policie - květen 2021

1. 5. 2021 v 19:10 hod. při obchůzkové službě si všimla hlídka MP v ul. Karlov ve Velkém Meziříčí skupiny mladíků, kteří jeli na skateboardu směrem ke kruhovému objezdu u Kauflandu. Jeden z mladíků ztratil kontrolu nad skateboardem a sjel z chodníku na silnici č. 602, kde ohrozil bezpečnost a plynulost silničního provozu. Strážníci všechny osoby poučili ve smyslu pravidel provozu na pozemních komunikacích. U mladíka byla provedena orientační dechová zkouška s negativním výsledkem. Přestupek byl na místě vyřešen domluvou.

3. 5. 2021 15:45 hod v ul. Hornoměstská si hlídka MP všimla dvou mužů, kteří něco nabízeli starší paní. Oba muži byli hlídkou MP osloveni a vyzváni, aby podali vysvětlení, jakou činnost na místě provádí. Muži strážníkům uvedli, že budou mít v dohledné době ve Velkém Meziříčí přístroj na měření úniku tepla a nabízí lidem tohoto měření bezplatně využít. Hlídka oba muže na místě ztotožnila a poučila o vyhlášce, která zakazuje podomní prodej a nabízení služeb. Dále muži byli hlídkou vyzvání, aby činnost ukončili.

5. 5. 2021 10:25 hod. MP prověřovala podezření, že v bytě s pečovatelskou službou u starší obyvatelky se zdržuje neoprávněně mladá žena, která by měla využívat obyvatelku a nejméně půl roku u ní bydlet. Při kontrole hlídkou MP bylo zjištěno, že se v bytě zdržuje mladá žena, která tam není hlášená k pobytu a nemá žádný rodinný vztah s obyvatelkou bytu. Na výzvu strážníků, aby prokázala svoji totožnost zareagovala tak, že do strážníků strčila a snažila se z bytu utéct. Hlídka ji zadržela a vzhledem k tomu, že žena neprokázala svoji totožnost a s hlídkou MP nespolupracovala, byla předvedena na OO Policie ČR, kde byla její totožnost zjištěna. Následně byla poučena, že si má z bytu odnést všechny svoje věci a nadále se tam nemá zdržovat. Rovněž byla poučena, že její jednání vůči strážníkům bude oznámeno k projednání ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.

5. 5. 2021 v 17:10 hod. byla přivolána hlídka MP na MÚ ve Velkém Meziříčí k přepážce Občanských průkazů, kde se měl zdržovat muž, který se měl k úřednicím nevhodně chovat. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde muže poučila, že jeho chování může být kvalifikováno jako přestupek a v případě, že se neuklidní bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu. Vzhledem k tomu, že muž již byl na odchodu a celá věc se uklidnila, obešlo se to bez dalšího řešení.

8. 5. 2021 v 19:05 hod. byla přivolána hlídka MP do zahrádkářské kolonie na Fajtově kopci, kdy oznamovatelka strážníkům uvedla, že jim neznámý muž úmyslně poškodil před zahrádkou keř rybízu a stromek švestky, z důvodu jeho podezření, že mu někdo poškrabal vozidlo, které stálo před zahradou oznamovatelky. Hlídka na místě provedla nezbytné úkony a poučila oznamovatelku o dalším postupu. Následující dny bylo MP zjištěno, že paní, která věc oznámila MP, následující den oznámení rozšířila ještě o další poškození bazénu a věc oznámila Policii ČR. Po dohodě MP a PČR si celou věc k dalšímu šetření převzala Policie ČR.

10. 5. 2021 v 17:18 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v kostele na Náměstí ve Velkém Meziříčí se nachází dvě spící osoby. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se jedná o dva místní bezdomovce v podnapilém stavu. Oba muži byli z kostela vykázáni a poučeni. Strážníci věc na místě vyřešili domluvou.

10. 5. 2021 v 12:00 hod. byla přijata na MP žádost o součinnost od Policie ČR při zákroku v ul. K Novému nádraží, kde se měla nacházet podnapilá žena, která se tam válí po komunikaci. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde provedla zákrok. Žena byla silně pod vlivem alkoholu, ohrožovala své zdraví a život, dále bezpečnost a plynulost silničního provozu a vůči hlídce MP byla agresivní. Provedenou orientační dechovou zkouškou žena nadýchala 3,25 prom. alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána RZS. Po vyšetření lékařem, bylo rozhodnuto o jejím převezením do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Při předání v PZS žena nadýchala stále přes tři promile alkoholu v dechu.

11. 5. 2021 v 16:00 hod. byla přivolána hlídka MP oznamovatelkou, která uvedla, že její syn je podnapilý, nadává jí a vyhrožuje ujmou na zdraví a hází jí odpadky do oken. Hlídka se neprodleně dostavila do ul. Komenského ve Velkém Meziříčí, věc se synem projednala, dále byla u něho provedena ODZ s výsledkem 2,1 prom. alkoholu v dechu. Oznamovatelka věc nechtěla oznamovat do správního řízení, pouze požadovala, aby hlídka syna uklidnila, aby měla klid. Strážníci syna vyzvali, aby ze svého bytu nevycházel, vyspal se a nechal matku v klidu.

11. 5. 2021 ve 21:45 hod. hlídka MP zjistila spícího muže na vlakovém nádraží v ul. K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí, který ve vnitřním prostoru neměl nasazenou roušku ani respirátor. Z místní znalosti bylo zjištěno, že se jedná o strážníkům známého bezdomovce. Hlídka MP muže vyzvala, aby nádraží opustil a poučila jej ve smyslu vládních nařízení.

12. 5. 2021 v 06:43 hod přijala MP Velké Meziříčí oznámení od občana, který uvedl, že na ul. Zd. Vorlové se pohybuje obnažený muž od pasu dolů. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP a ve spolupráci s oznamovatelem muže vypátrala. Muž byla zmatený a choval se divně. Hlídka MP muže po dohodě s OO Policie ČR Velké Meziříčí přepravila na služebnu Policie ČR k provedení dalších úkonů. Na Policii ČR byla provedena u muže polské národnosti orientační dechová zkouška, jak na alkohol, tak na drogy s pozitivním výsledkem. Policie ČR si případ převzala k došetření.

13. 5. 2021 v odpoledních hodinách přijala MP Velké Meziříčí oznámení, od oznamovatelky z ul. Krátká ve Velkém Meziříčí, že dochází k dlouho trvajícím sporům se sousedy. Hlídka MP se dostavila na místo a obě strany vyzvala k podání vysvětlení. Ke sporům mezi sousedy dochází již několik let. Oznamovatelka byla hlídkou na místě poučena, jak má v případě dalších konfliktů postupovat. Sousedé byli poučeni ve smyslu přestupků proti občanskému soužití a majetku.

14. 5. 2021 v 18:05 hod. přijala MP žádost o součinnost od Policie ČR při prověření oznámení, že se v ul. Bezděkov v bytě oznamovatelů nachází žena, která má soudem zakázaný kontakt s dětmi, který porušila. Hlídka MP na místě s pracovníky OSPOD ženu poučila a hlídka MP ženu předvedla na Policii ČR k dalším úkonům a šetření pro podezření ze spáchání TČ maření úředního rozhodnutí. Policie ČR si případ převzala k dalšímu šetření.

15. 5. 2021 v 13:26 hod. byla kontaktována MP Velké Meziříčí oznamovatelkou, že na její zahradě se nachází zatoulaný pes. Strážník MP, který byl na místo vyslán psa převzal a umístil do záchytného kotce MP. Následně, byla kontaktována pracovnice Záchytné stanice Velké Meziříčí, která si psa převzala do péče.

17. 5. 2021 v 17:10 hod. zjistila hlídka MP z MKDS, že na dopravním a dětském hřišti v ul. Oslavická ve Velkém Meziříčí se nachází dva mladíci, kteří tam požívali alkoholické nápoje v rozporu s provozním řádem. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, oba mladíky poučila o provozním řádu a vyzvala, aby alkohol na hřišti nekonzumovali. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

17. 5. 2021 v 18:20 hod. bylo prostřednictvím MKDS zjištěn spící muž v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí u vstupu do provozovny. Hlídka MP, která byla na místo vyslána zjistila totožnost muže. Na místě jej poučila ve smyslu přestupku proti veřejnému pořádku a vyzvala jej, aby se šel vyspat do místa bydliště. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

Obdobný případ byl i 18. 5. 2021 ve 20:40 hod., kdy na Náměstí ve Velkém Meziříčí ležel na chodníku muž. V době, kdy MP tuto skutečnost zjistila na MKDS byla tel. požádána Policií ČR, aby se na místo dostavila a zjistila podrobnosti. Hlídka MP se na místo dostavila. Na místě již byla přítomna RZS a lékař vyšetřoval muže. Po vyšetření muže, který delší dobu popíjel alkoholické nápoje a poté se mu udělalo nevolno, lékař rozhodl, že muž bude převezen do nemocnice Třebíč k dalšímu vyšetření.

K dalšímu obdobnému případu došlo dne 20. 5. 2021 v 17:58 hod., kdy MP přijala oznámení, že v ul. Pod Strání leží nějaký muž. Hlídka se na místo dostavila, z místní znalosti zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který byl pod vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že muž nebyl zraněný a byl schopen samostatného pohybu byl hlídkou MP vyzván, aby se šel vyspat do místa kde přespává.

21. 5. 2021 v 09:50 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Ostrůvek ve Velkém Meziříčí spí na lavičce muž, který byl oblečen na lehko. Hlídka MP provedla veškeré úkony ke zjištění totožnosti a k dalším skutečnostem. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí muži zajistila teplejší oděvy, nějaké hygienické potřeby, jídlo a prostředky na cestu domů, neboť muž byl slovenské národnosti.

28. 5 .2021 v 15:30 hod. zjistila MP Velké Meziříčí muže, který seděl u Finančního úřadu v ul. Hornoměstská a mával na hlídku MP. Strážníci u muže zastavili a zjistili, že muž je handicapovaný a má poškozený elektrický vozík. Strážníci muže převezli do místa bydliště a následně se dohodli s manželkou, kterou převezli pro vozidlo, s nímž bylo možné dopravit poškozený elektrický vozík k opravě.

31. 5. 2021 v 13:55 hod. přijala MP oznámení od muže, který uvedl, že on ani jeho manželka nejsou z Velkého Meziříčí. Zde byli jen na nákupu, přičemž manželka si v obchodě pravděpodobně zapomněla peněženku s doklady a platebními kartami. Hlídka MP prověřila, zda si manželka oznamovatele v prodejně skutečně peněženku zapomněla. Zapomenutou peněženku uschovala prodavačka u sebe pro případ, že by se pro ni paní vrátila. Hlídka MP vzala peněženku do úschovy a telefonicky se spojila s oznamovatelem, který si peněženku od MP následně převzal.

31. 5. 2021 prověřovala MP na základě oznámení stojící vozidlo v ul. Hornoměstská, které tam již delší dobu stojí, má vypuštěná kola a není zabezpečeno. Hlídka na místě zjistila majitele vozidla, jenž uvedl, že s vozidlem dočasně nejezdí, ale na uvedené adrese se nachází a vozidlo si zabezpečí. MP bylo dále zjištěno, že vozidlo má platnou STK do 10. měsíce tohoto roku, stojí na veřejném parkovišti, a jeho majitel se proto žádného pochybení nedopouští.

31. 5. 2021 v 19:10 hod. projížděla ul. Hornoměstská – Palouky, kde byla občany upozorněna, že za protipovodňovou zdí ve vysoké trávě leží nějaký muž. Strážníci oznámení prověřili a zjistili, že spící muž je podnapilý. Tento byl strážníky probuzen a vyzván k prokázání totožnosti. Po provedených úkonech, kdy bylo zjištěno, že muž není zraněn a je schopný chůze, byl vyzván, aby se šel vyspat do místa bydliště. Rovněž byl poučen ve smyslu přestupku proti veřejnému pořádku.

Za období od 26. 4. 2021 do 25. 5. 2021 MP řešila 223 dopravních přestupků. Jednalo se především o porušení dopravního značení, zejména zákaz stání, stání na parkovištích s parkovacím kotoučem a nezaplacení parkovacího poplatku v centru města Velké Meziříčí.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
vedoucí strážník Jan Klikar

 

Nahoru