Z událostí městské policie - duben 2021

Dne 1. 4. 2021 v 11:48 hod. přijala hlídka MP oznámení, že v parku Čechovy sady leží muž na lavičce. Oznamovatelka měla strach o jeho zdraví. Na místě hlídka zjistila, že muž usnul. Po probuzení uvedl, že lékařskou pomoc nevyžaduje, že mu nic není. Vzhledem k tomu, že byl schopen z místa odejít, byl hlídkou MP poučen a vyzván, aby se šel vyspat domů. Muž uposlechl a odešel.

Dne 1. 4. 2021 v 16:00 hod. bylo na MP tel. oznámeno, že před marketem Kaufland sedí muž a požívá alkoholické nápoje a nemá ústa zakrytá rouškou. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, ale na místě již nikdo nebyl. Ani oznamovatel. Ani muž, který měl popíjet alkohol.

Dne 1. 4. 2021 v 21:40 hod. přijala hlídka MP další tel. oznámení od stejného oznamovatele ohledně porušování vládního nařízení - zákaz nočního vycházení. Hlídka zjistila, že na místě se již nikdo ze skupiny osob nezdržuje, pouze oznamovatel, který hlídce MP uvedl, že skupina osob odešla směrem do centra města. Hlídka prověřila lokality směrem do centra, ale žádný pohyb osob nezjistila.

Dne 7. 4. 2021 v 19:30 hodin zjistila hlídka Městské policie (MP) v ulici Hornoměstská, Palouky ve Velkém Meziříčí pohyb dvou osob, které neměly v souladu s vládním opatřením nasazeny ochranné roušky a požívaly alkohol. Hlídka MP obě osoby poučila ve smyslu vládních opatření. Věc se na místě vyřešila domluvou.

Dne 8. 4. 2021 v 10:00 hodin přijala MP oznámení, které se týkalo hrubého jednání mezi starším partnerským párem. Hlídka na místě celou situaci probrala s oznamovatelkou, která ale nechtěla danou záležitost řešit oznámením na svého přítele. Chtěla pouze, aby strážníci partnerovi domluvili, aby se k ní choval slušně. Dále uvedla, že by byla ráda, kdyby se její přítel od ní odstěhoval, že s ním již nechce dále žít a byt je její. Přítel oznamovatelky hlídce uvedl, že by se rád odstěhoval, ale nemá kam. Hlídka oběma doporučila, aby se obrátili na odbor sociálních věcí na Městském úřadě, kde by mohli pomoci celou věc vyřešit.

Dne 8. 4. 2021 v 16:30 hod. zjistila hlídka MP na autobusovém nádraží ve Velkém Meziříčí na zastávce dvě osoby, které tam kouřily. Hlídka obě osoby vyzvala, aby uhasily cigarety, nasadily si roušky a předložily doklady totožnosti. Vzhledem k tomu, že obě osoby se omluvily, neprodleně uposlechly strážníky a uvedly, že si neuvědomily, že na autobusové zastávce se nesmí kouřit, hlídka MP vyřešila věc domluvou.

Dne 8. 4. 2021 v 18:23 hod. přijala hlídka MP oznámení od oznamovatelky z ul. Nad tratí, že na dětském hřišti v ul. Bezručova ve Velkém Meziříčí se nachází několik dětí ve věku do 15 let, které si tam hrají a nemají zakryté dýchací cesty rouškou. Hlídka se na místo neprodleně dostavila. Zde zjistila, že na hřišti se nachází jedna dospělá žena a čtyři děti, které byly z jedné rodiny. Na dotaz hlídky MP, zda se na hřišti během poslední půl hodiny zdržoval někdo jiný paní uvedla, že je tam pouze ona a její děti. Hlídka paní poučila a z místa odjela.

Dne 9. 4. 2021 v 16:45 hod. přijala MP oznámení, které se týkalo opakovaného nadměrného rušení oznamovatelky ze sousedního bytu hlasitou hudbou, křičením a boucháním. Oznamovatelka uvedla, že i takové chování probíhá i v nočních hodinách, kdy se tam pořádají mejdany. Hlídka MP celou věc prověřila a vyzvala uživatele bytu, aby zanechal popsaného jednání, že v domě není sám a svým jednáním obtěžuje ostatní nájemníky. Muž se hlídce omluvil a ubezpečil ji, že se to nebude opakovat. Strážníci uživatele bytu poučili, že pokud by se celá věc opakovala, budou věc řešit s majitelem pronajatého bytu.

Dne 10. 4. 2021 v 18:00 hodin přijala hlídka MP oznámení, že u železničního podchodu leží muž. Hlídka se neprodleně dostavila na místo. Zde zjistila, že se jedná o známého muže, který byl v silně podnapilém stavu. Nebyl schopný dojít do místa bydliště, přestože se jednalo o vzdálenost několika metrů. Hlídka MP muže naložila do služebního vozidla a předala rodinnému příslušníku, aby se o něj postaral.

Dne 17. 4. 2021 ve 22:30 hod. si hlídka MP všimla v ul. Bezděkov ležící ženy za zábradlím bytového domu. Na dotaz hlídky, zda nepotřebuje pomoc, žena uvedla, že se jenom ,,kochá". Hlídka ženu poučila a ta následně odešla do místa trvalého bydliště. Z jejího dechu a chování bylo zřejmé, že byla pod vlivem alkoholu.

Dne 19. 4. 2021 v 13:00 hod. po tel. oznámení hlídka MP se pokoušela odchytit volně se potulujícího psa hnědo bílé barvy v lokalitě ul. U Elektrárny. Vzhledem k plachosti se hlídce MP psa nepodařilo odchytit.

Dne 20. 4. 2021 v 11:20 hod. a 15:45 hod. prováděla hlídka MP odchyty dvou volně pobíhajících psů. Bohužel ani v jednom případě se je nepodařilo odchytit z důvodu jejich plachosti. Psi nikoho neohrožovali, ani nezpůsobili žádnou škodu na majetku.

Následující den 21. 4. 2021 v 8:20 hod. byl po tel. oznámení odchycen volně se potulující pes v oblasti Svitu. Po prověření čipu nebylo možné zjistit majitele, a proto byl umístěn do záchytné stanice pro psy ve Velkém Meziříčí.

Dne 21. 4. 2021 v odpoledních hodinách, bylo na služebnu MP oznámeno, že v ulici Komenského nějaké děti schválně klepou na okna domů. Hlídka MP neprodleně lokalitu prověřila, ale žádný pohyb osob nezaznamenala.

Dne 24. 4. 2021 v 19:15 hodin asistovala MP Hasičům VM při odchytu psa, který se několik dnů potuloval kolem zahrádkářské kolonie v ulici Bezručova. Byl velmi plachý a nedařilo se ho odchytit. Díky spolupráci hasičů a MP se psa nakonec podařilo polapit a následně převézt do záchytné stanice ve Velkém Meziříčí. Jednalo se o loveckého psa bílo hnědé barvy.

Za období od. 1. 4.2021 do 26. 4. 2021 řešila MP Velké Meziříčí celkem 190 dopravních přestupků, z toho bylo uloženo 55 pokut na místě a 135 přestupků, bylo vyřešeno domluvou na místě. Domluvy se týkaly převážně přestupků v souvislosti s novým parkovacím systémem zavedeným na náměstí. Od zahájení provozu 1. 4. 2021 do 17. 4. 2021 byly přestupky řešeny pouze domluvou.

26. 4. 2021 10:00 hod. přijala MP oznámení, že došlo v ul. Čermákova ve Velkém Meziříčí ke znečištění komunikace pravděpodobně hydraulickým olejem. Hlídka MP na místě zjistila, že olejová stopa byla patrná od ul. Čermákova do ul. Oslavická. Hlídka na místo přivolala hasiče k likvidaci olejové stopy. Vozidlo, ze kterého olej unikl, nebylo zjištěno.

26. 4. 2021 v 11:10 hod. byla přivolána hlídka MP k Motorpalu, kde se měl volně pohybovat pes. Hlídka se na místo dostavila, psa středního vzrůstu odchytla. Prověrkou na čip byl zjištěn čipový kód, ale neprocházel žádnou evidencí. Strážníci psa následně umístili do záchytné stanice ve Velkém Meziříčí, kde si jej převzala obsluha stanice.

23. 4. 2021 v 16:55 hod. převzali strážníci nalezený Občanský průkaz od pracovníka Technických služeb VM. OP byl následující den předán na MÚ, oddělení Občanských průkazů.

27. 4. 2021 v 16:55 hod. zjistila hlídka MP při obchůzkové službě v Čechových sadech asi desetičlennou skupinu mladých osob, které tam popíjely alkohol a kouřily. V místě byl značný nepořádek. Strážníci skupinu osob poučili o tom, že jsou podezřelé ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a vyzvali je, aby nepořádek uklidily. Rovněž byla skupina osob poučena o stále platících opatřeních, a aby si nasadily roušky nebo respirátory. Vzhledem k tomu, že nepořádek byl neprodleně uklizen, bylo podezření z přestupku na místě vyřešeno domluvou.

27. 4. 2021 ve 20:30 hod. při obchůzkové službě zjistila hlídka, že v prostoru Palouků za řekou se nachází dvě osoby, které si na otevřeném ohni opékaly špekáčky. Obě osoby strážníkům uvedly, že to mají povolené správcem pozemku. Strážníci poučili obě osoby o veřejném pořádku a o povinnosti nahlášení ohně hasičům.

28. 4. 2021 v 11:30 hod. byla nahlášena na služebnu MP sražená kočka v ul. Průmyslová. Hlídka MP za asistence asanační firmy, kterou na místo přivolala, kočku zlikvidovala.

28. 4. 2021 v 20:30 hod. pěší hlídka řešila mladíka, který na hřbitově v ul. Bezděkov ve Velkém Meziříčí kouřil a odhazoval nedopalky na zem. Mladík, byl strážníky poučen o veřejném pořádku a seznámen s provozním řádem hřbitova a následně vykázán z prostoru hřbitova.

30. 4. 2021 v 09:00 hod. asistovala hlídka MP při vyklizení bytu pro sociálně slabé v ul. Uhřínovská ve Velkém Meziříčí, kde se zdržovaly osoby, které byt užívaly neoprávněně.

30. 4. 2021 v 22:40 hod. při hlídkové službě strážníci zjistili v ul. Hornoměstská za Billou ležícího muže, kterému nebylo dobře. U muže se zdržovali další dva muži, kteří strážníkům uvedli, že volali kamarádovi sanitku. Hlídka MP vyčkala do příjezdu RZS. Lékař požádal strážníky o provedení orientační dechové zkoušky, kterou strážníci provedly s výsledkem 2,95 prom. alk. v dechu. Po dalším vyšetření muže, lékař rozhodl, že muž bude převezen do Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště k dalšímu vyšetření.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Jan Klikar
vedoucí MP

Nahoru