Z událostí městské policie - březen 2021

1. 3. 2021 v 15:15 hod. MP zjistila pohyb dvou osob na fotbalovém hřišti Oslavická. Po prověření oprávněnosti využívání hřiště ke sportu, byly tyto osoby poučeny a vyzvány, aby sportoviště opustily. Věc byla na místě vyřešena domluvou.

2. 3. 2021 v 17:15 hod. z MDKS MP bylo zjištěno požívání alkoholu v ul. Rozkoš na veřejnosti v rozporu s vládním nařízením. Hlídka MP na místě osoby poučila a vyzvala, aby prostor opustily. Vzhledem k tomu, že bylo výzvě vyhověno, byla věc na místě vyřešena domluvou.

2. 3. 2021 v 18:05 hod. přijala MP oznámení, že v ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí leží muž. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde byla přítomna RZS. Po dohodě s lékařem byla u muže navržena orientační dechová zkouška. Muž se odmítl podrobit této zkoušce. Následně lékař rozhodl o převozu muže do nemocnice v Třebíči.

3. 3. 2021 v 15:04 hod. byla MP požádána o součinnost s OO Policie ČR Velké Meziříčí o prověření oznámení, že v ul. Poštovní ve Velkém Meziříčí u městské knihovny mělo dojít k pokousání osoby psem. Hlídka se na místo neprodleně dostavila, kde následně zjistila, že u výdejního okénka knihovny došlo ke kontaktu dvou osob, přičemž jedna osoba měla při sobě psa, který pokousal druhou osobu. Na místo byla přivolána RZS, která následně po prvotním ošetření převezla pokousanou osobu do nemocnice k dalšímu ošetření. Majitelka psa z místa odešla, aniž by se snažila poskytnout pomoc pokousané paní. Hlídka MP po provedených úkonech na místě se tel. spojila s majitelkou psa a domluvila se, kde bude moci podat vysvětlení k věci. Majitelka psa byla následně MP poučena o dalším postupu, který je povinna učinit po kousnutí druhé osoby jejím psem. Celá věc bude mít dohru před správním orgánem.

3. 3. 2021 v 17:00 hod. přijala tel. žádost Policie ČR o součinnost při prověření oznámení ze supermarketu Kaufland, kdy se měl občan bez roušky, respektive respirátoru domáhat vstupu do prodejny a ochranka jej tam nechtěla vpustit. Hlídka na místě kontaktovala muže, který neměl zakryté dýchací cesty respirátorem. Tento muž hlídce MP uvedl, že je sociálně slabý a nemá na respirátor. Ochranka mu vysvětlovala, že dle vládního nařízení do prodejny nesmí vstoupit bez respirátoru. Hlídka MP nabídla muži respirátor, ale tento jej odmítnul a z prodejny odešel. Hlídka MP muže poučila ve smyslu vládních opatření a celou věc na místě vyřešila domluvou.

Dne 3. 3. 2021 v 15:55 hod. zjistila hlídka MP v prostoru čerpací stanice HAD ve Velkém Meziříčí 2 osoby, které tam popíjely alkohol. Hlídka provedla nezbytné úkony na místě a obě osoby poučila ve smyslu vládních opatřeních a vyzvala tyto osoby, aby místo opustily. Celou věc vyřešila na místě domluvou.

4. 3. 2021 v 14:15 hod. přijala MP oznámení od občana, že před čtyřmi dny se k nim připojil volně se potulující pes a do současné doby se nezjistil majitel. Hlídka MP se dostavila k oznamovateli a psa si převzala. Pes neměl známku a prověrka na čip byla negativní, proto byl pes umístěn do záchytné stanice pro psy ve Velkém Meziříčí.

5. 3. 2021 v 22:40 hod. byla zjištěna přítomnost osob ve sportovním areálu. Hlídka osoby na místě kontaktovala a zjistila, že tam hrály badminton a přitom se posilňovaly alkoholem. Hlídka MP poučila přítomné osoby o vládních opatřeních a vyzvala je, aby sportoviště opustily a uzamkly. Věc bude řešena s majitelem objektu.

6. 3. 2021 v 19:41 hod. přijala MP žádost o součinnost od OO Policie ČR Velké Meziříčí při prověření oznámení, že u podchodu v ul. Družstevní a Nad Tratí leží nějaká osoba. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se tam nachází ležící muž v podnapilém stavu. Než se dostavila na místo Policie ČR, která se vracela z jiného oznámení MP provedla neodkladné úkony na místě a dále provedla ODZ na přítomnost alkoholu v dechu. Muž nadýchal 3,15 prom. alkoholu v dechu. Po příjezdu hlídky Policie ČR na místo si tato celou věc převzala k dořešení.

6. 3. 2021 v 01:15 hod. bylo v ul. Novosady zastaveno motorové vozidlo s řidičem, který uvedl, že si jede na čerpací stanici koupit cigarety. Hlídka řidiče poučila o vládních nařízení s tím, že po jednadvacáté hodině se nesmí zdržovat venku a jízda pro cigarety není důvod k jeho pohybu. Řidič byl vyzván, aby se vrátil neprodleně do místa bydliště a věc byla na místě vyřešena domluvou.

7. 3. 2021 v 01:10 hod. zjistila hlídka MP pohyb muže v ul. U Statku. Muž byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti a aby doložil jeho pohyb po 21 hod. venku. Muž neměl u sebe žádné potvrzení o návratu ze zaměstnání, případně jiné čestné prohlášení, proto byl hlídkou poučen ve smyslu vládních opatření. Strážníci na místě věc vyřešili domluvou.

8. 3. 2021 v 11:20 hod. na žádost OO Policie řešila MP rušení nadměrným hlukem sousedy, kdy v ul. Zelený kout docházelo nadmíru hlasitou hudbou rušení sousedů. Hlídka vyzvala muže, aby si hudbu přizpůsobil tak, aby nedocházelo k nadměrnému rušení ostatních obyvatel v okolí. Muž uvedl, že si neuvědomil, že by tím mohl někoho rušit a hudbu ztišil. Hlídka dále věc neřešila.

Na žádost OO Policie ČR dne 10. 3. 2021 v 16:45 řešila hlídka MP údajné kouření nezletilých osob v prostoru u Katovny. Prověrkou bylo zjištěno, že se v místě zdržovaly nezletilé osoby, ale nebylo prokázáno, že by se dopouštěly nějakého protiprávního jednání. Všechny osoby byly na místě poučeny ve smyslu vládních nařízeních a vyslány do místa bydliště.

12. 3. 2021 v 18:15 hod. MP přijala oznámení, že v ul. Družstevní sedí na lavičce dvě osoby, které tam popijí alkohol, kouří a dělají nepořádek. Hlídka MP se neprodleně na místo dostavila a zjistila, že na uvedených lavičkách sedí dva muži staršího věku, kteří hlídce uvedli, že se vrací z práce, že si nakoupili nákup a na lavičce si zakouřili a následně, že půjdou domů. Kolem lavičky se nepořádek nenacházel, oba muži měli nasazeny roušky a seděli od sebe minimálně dva metry. Hlídka MP muže poučila ve smyslu vládních opatřeních. Následně muži odešli do místa bydliště.

Dne 18. 3. 2021 v 12:45 hod. přijala MP oznámení od personálu marketu Penny, že mají zadrženého muže, který je podezřelý z drobné krádeže. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že se jedná o muže, který se pokusil pronést přes pokladnu bez placení 1 ks sekané v ceně 36,90 korun. Po provedených úkonech strážníci mohli přistoupit k projednání přestupku proti majetku k uložení pokuty příkazem na místě. Vzhledem k tomu, že muž již byl v minulosti za obdobný přestupek řešen, byla mu na místě uložena několikatisícová pokuta.

Dne 20. 3. 2021 v 19:00 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Uhřínovská v katastru Velkého Meziříčí leží sražená srna. Hlídka MP vyrozuměla hospodáře MS, který se na místo dostavil a sraženou srnu si převzal.

Dne 20. 3. 2021 ve 22:00 hod. přijala MP oznámení od muže, který uvedl, že jeho syn se nevrátil domů z návštěvy, má nedostupný mobil a od kamaráda měl odejít v odpoledních hodinách. Hlídka s oznamovatelem projížděla trasu od kamaráda ve směru domů. Syn byl nalezen zraněný v korytě řeky Balinky. Na místo byla přivolána záchranná služba a hasiči. Muž byl z koryta vyproštěn a následně převezen v silně podchlazeném stavu do nemocnice v Třebíči k dalšímu vyšetření.

Dne 22. 3. 2021 v odpoledních hodinách prověřovala MP stížnost na nedovolený zábor veřejného prostranství v ul. Čechova ve Velkém Meziříčí. Jednalo se o zabrání třech parkovacích míst pro vozidla firmy. Hlídka kontaktovala odpovědnou osobu, která byla poučena, že parkovací místa jsou veřejnou komunikací a není možné, aby si je bez řádného povolení kdokoliv zabral pro vlastní podnikání. Dále byla odpovědná osoba vyzvána, aby označující cedulky z parkovacích míst odstranil. Věc byla na místě vyřešena domluvou, neboť parkovací místa byla neprodleně uvolněna k veřejnému užívání.

Dne 22. 3. 2021 v dopoledních hodinách a následně i odpoledne, byl zjištěn MP pohyb cyklisty v katastru Velkého Meziříčí, který jezdil po chodníku bezohlednou jízdou a bezprostředně ohrožoval chodce, dále nerespektoval dopravní značení, porušoval další předpisy, neboť se na jízdním kole pohyboval bezohledně a ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu. Před hlídkou MP ujížděl. Následně byl dohledán MKDS a bylo zjištěno, že jede směrem na Náměstí ve Velkém Meziříčí, kde jej strážníci zastavili. Všechny přestupky, kterých se dopustil nejprve nechtěl přiznat, ke strážníkům byl vulgární a arogantní. Následně jeho jednání bylo projednáno příkazem na místě uložením vysoké pokuty, kterou následující den zaplatil.

23. 3. 2021 v 15:30 hod. přijala MP tel. oznámení, že v ul. Bezděkov na dětském hřišti se pohybuje skupinka sedmi dětí, které nemají nasazeny roušky. Na místo byla vyslána hlídka MP, která citlivým způsobem děti poučila a vyzvala je, aby si roušky nasadily. Vzhledem k tomu, že výzvě bylo vyhověno, nebylo nutné dalšího opatření.

Dne 25. 3. 2021 v 16:40 hod. zjistila MP z MKDS pohyb osoby se dvěma psy na dětském hřišti v ul. Oslavická ve Velkém Meziříčí. Na místo byla vyslána hlídka MP, která na místě osobu poučila o podmínkách provozu na hřišti, zejména o tom, že je zakázáno vodit na dětské hřiště psy. Majitelka psů poučení porozuměla a z hřiště odešla. Věc byla na místě vyřešena domluvou. Při kontrole hřiště hlídka dále zjistila, že se tam zdržují osoby bez zakrytí dýchacích cest rouškou. I tyto osoby byly na místě poučeny a následně si zakryly dýchací cesty respirátorem.

27. 3. 2021 v 06:45 hod. přijala MP žádost o součinnost s Policií ČR při odchytu psa, který bránil přístupu policie k ležícímu muži (majiteli psa), který byl silně pod vlivem alkoholu a nebylo možné jej probrat. Hlídka MP v součinnosti s Policií ČR psa zajistila a muže si převzala Policie ČR k dalším úkonům.

27. 3. 2021 v 20:50 hod. řešila MP Velké Meziříčí oznámení, kde obsluha marketu Kaufland požadovala pomoc MP, neboť se do prodejny v době, kdy už dle provozního řádu Kauflandu neměl nikdo vstupovat v důsledku zavírací doby, domáhal vstupu a následně vstoupil muž, který nereagoval výzev ostrahy, aby do prodejny nevstupoval. Hlídka MP na místě vyslechla oba účastníky incidentu a následně po smíření obou osob věc vyřešila na místě domluvou.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Jan Klikar

Nahoru