Z událostí městské policie - prosinec 2020

1. 12. 2020 v 14:30 hod. byla nalezena na Náměstí platební karta, která byla hlídkou MP předána na Městský úřad odd. ztráty a nálezy.

4. 12. 2020 ve 23.00 hod. opět nalezena platební karta na Náměstí ve Velkém Meziříčí. Karta byla následující den předána na ztráty a nálezy.

8. 12. 2020 v 10:45 hod. spolupracovala hlídka MP na žádost vychovatelky Výchovného ústavu Velké Meziříčí při přepravě chovanky, která se pokusila o útěk ze zmíněného ústavu. Hlídka MP vychovatelce vyšla vstříc, aby nedošlo k opakovanému útěku chovanky.

9. 12. 2020 17:21 hod. řešila hlídka MP oznámení týkající se hrubého jednání muže, který se nevhodně choval ke své matce, u níž bydlí. Hlídka na místě zjistila, že syn oznamovatelky nebyl podnapilý, pouze měl se svojí matkou neshody. Strážníci muže poučili ve smyslu přestupku proti občanskému soužití a vyzvali jej, aby se dalšího takového jednání vyvaroval.

Dne 9. 12. 2020 v 19:10 hod. bylo tel. oznámeno na služebnu MP, že v ulici Komenského ve Velkém Meziříčí stojí zaparkované vozidlo, které má otevřený kufr a delší dobu se u vozidla nikdo nezdržuje. Hlídka MP na místě zjistila majitele vozidla a vyzvala jej, aby si vozidlo řádně zabezpečil.

Dne 10. 12. 2020 v 19:15 hod. vykonávala hlídka MP Velké Meziříčí pořádkovou činnost v ulici Radnická, kde si všimla muže, který se hrubým způsobem domáhal vstupu do hotelu Pod Zámkem. Bouchal a kopal do dveří tak, že mohlo dojít k rozbití skleněné výplně. Hlídka k muži přistoupila a vyzvala jej k prokázání totožnosti. Z OP bylo zjištěno, že se jednalo o muže z obce Vídeň, který měl v minulosti, co dočinění s Policií ČR i městskou policií. Na služebně MP byla u muže provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem. Muž strážníkům slíbil, že pojede taxíkem domů a již se nebude dopouštět protiprávního jednání. Následně byl přivolán taxi, který muže odvezl do místa bydliště, kde si jej převzal rodinný příslušník. Celá věc bude mít dohru na MP, jakmile bude muž schopen komunikace a projednání podezření z přestupku proti občanskému soužití.

14. 12. 2020 v 19:15 hod. prověřovala hlídka MP pohyb osob na sportovním hřišti v ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí. Na místě bylo hlídkou MP zjištěno, že osoby na hřišti nemají co dělat. Z místa byly vykázány a poučeny o možnosti využití sportoviště.

16. 12. 2020 v 15:50 hod. prověřovala hlídka MP Velké Meziříčí oznámení, které se týkalo nedovoleného podomního prodeje a nabízení služeb. Hlídka na místě zjistila od osoby, která se na místě zdržovala, že schůzky jsou předem domluvené a odsouhlasené se zákazníky. Hlídka poučila osobu ve smyslu Nařízení města Velké Meziříčí.

17. 12. 2020 v 12:45 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že oznamovatel má v držení psa, který se volně pohyboval po veřejném prostranství bez dohledu svého majitele. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde byl zjištěn majitel psa, který si následně psa převzal. Hlídka MP majitele poučila ve smyslu volného pohybu psů.

21. 12. 2020 v 11:45 hod. přijala hlídka MP tel. oznámení, že v ul. Pionýrská ve Velkém Meziříčí unikají provozní kapaliny ze zaparkovaného vozidla. Hlídka na místě zjistila, že se jednalo pravděpodobně o naftu, která kontaminovala komunikaci o rozměrech asi 30 x 50 cm. Na místo byla přivolána výjezdová skupina hasičů, kteří prostor dekontaminovali. Po prohlídce místa, bylo zjištěno, že provozní kapalina nepocházela z vozidla, které na místě stálo.

21. 12. 2020 v 20:50 hod. zjistila hlídka pohyb dvou osob, které před hlídkou MP začaly utíkat. Strážníci následně jednoho ze dvou mladíků dostihli a zjistili, že požil pivo a měl strach, že dostane pokutu za porušení vládního nařízení, které zakazuje požívat alkoholické nápoje na veřejnosti. Hlídka MP mladíka na místě poučila a vyzvala jej, aby se takového jednání příště vyvaroval a nevystavoval se postihu.

Dne 22. 12. 2020 v 19:30 hod. zjistila hlídka MP čtyři osoby mladšího věku, které požívaly alkohol na vlakovém nádraží ve Velkém Meziříčí. Všechny osoby byly na místě hlídkou MP ztotožněny a kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o osoby, které nedovršili osmnácti let věku. Hlídka vyrozuměla rodiče dětí o celé věci. Na služebně MP byly děti předány rodičům s poučením, že věc bude předána OSPOD.

Dne 22. 12. 2020 ve večerních hodinách řešila hlídka další osobu, která v parčíku za bránou v ulici Komenského požívala alkoholické nápoje. Muž byl arogantní a s hlídkou MP nespolupracoval. Věc, byla na místě hlídkou MP projednána a za porušení vládního nařízení v nouzovém stavu uložila muži na místě příkazem citelnou pokutu.

Dne 23. 12. 2020 ve 13:00 hod. byla na služebnu nahlášena sražená srna, která byla hlídkou MP nalezena na komunikaci ve směru na Třebíč již mimo katastr Velkého Meziříčí. Věc byla oznámena správci komunikace, který zajistil odstranění sražené srny.

23. 12. 2020 v 19:55 hod. hlídka MP zjistila na vlakové zastávce v ulici Družstevní ve Velkém Meziříčí, že se tam zdržují dvě osoby, které si nechrání dýchací cesty rouškou. Při projednávání bylo zjištěno, že se jednalo o dvě chovanky výchovného ústavu, které jsou na útěku. Po domluvě s Policií ČR, byly obě dívky předány zpět do výchovného ústavu do péče vychovatelky.

25. 12. 2020 v nočních hodinách na oznámení vychovatelky výchovného ústavu řešila hlídka MP dvě chovanky, které v rozporu se zákonem kouřily na pokoji v areálu výchovného ústavu. Hlídka obě dívky pokutovala příkazem na místě.

Městská policie dne 29. 12. 2020 na žádost Technických služeb Velké Meziříčí zajišťovala přeparkování vozidel, které stály pod vzrostlým stromem v ulici Zámecká ve Velkém Meziříčí, který měl být prořezáván, aby nedocházelo ke škodám na majetku v důsledku pádů větví. Hlídka městské policie (MP) vyrozuměla majitele vozidel, aby si vozidla přeparkovala mimo prostor prořezávky.

 

Dne 29. 12. 2020 v 19:45 hodin přijala hlídka MP oznámení, které se týkalo toho, že do bytu matky oznamovatelky, která bydlí v ul. Malá stránka ve Velkém Meziříčí se někdo dobývá. Tluče jí na dveře a okna. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, prověřila okolí domu a celý dům vč. půdy, ale žádná osoba se tam nenacházela. Hlídka MP poučila matku oznamovatelky, aby se zamkla a v případě, že by se opakovalo bouchání na okna a dveře, aby neprodleně volala MP nebo Policii ČR.

30. 12. 2020 v 18:45 hod. hlídka MP prověřovala přítomnost dvou osob na hřišti v ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí. Po ověření s ředitelem sportovišť pohyb osob byl oprávněn.

 

Hlídka MP Velké Meziříčí za uvedené období odhalila a řešila 137 dopravních přestupků. Jednalo se především porušování dopravního značení, zejména na Náměstí ve Velkém Meziříčí, kdy řidiči nerespektovali dopravní značku IP13b – parkování s parkovacím kotoučem. Rovněž v ul. Komenského při výjezdu z Náměstí nerespektovali dopravní značky B29 – zákaz stání, případně parkovali na chodníku, kde to není dopravní značkou povolené.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Jan Klikar

 

Nahoru