Z událostí městské policie - říjen 2020

3. 10. 2020 ve 23:20 hod. byla na základě stížností provedena kontrola garáží v ul. Nad Gymnáziem ve Velkém Meziříčí, kde měly přespávat osoby. Tato kontrola odhalila, že v konkrétní garáži přespávalo několik osob asi týden, které byly na místě ztotožněny a poučeny, že bude vyrozuměn majitel o zjištěných skutečnostech. Hlídka městské policie (MP) zjistila majitele garáže, kterého vyrozuměla o skutečnosti, že v garáži přespává několik osob a hrozí, že by tam mohlo dojít k požáru, případně k újmě na zdraví zdržujících se osob. Majitel ubezpečil MP, že se postará, aby garáž byla v co nejkratší době vyklizená a osobně ji uzamkne, aby tam neměl přístup nikdo neoprávněný a nehrozilo nebezpečí ostatním majitelům garáží k případným škodám na majetku.

3. 10. 2020 ve 22:45 hod. přijala MP telefonickou žádost od Operačního důstojníka Policie ČR Jihlava, zda by MP mohla prověřit oznámení, které přijala, že na křižovatce ulic Hornoměstská, Třebíčská má docházet k nějakému napadení osob. Hlídka MP neprodleně vyjela na místo, kde v ul. Hornoměstská v prostoru za posilovnou, byla skupina osob. Jednalo se o tři muže české národnosti, kteří uvedli, že je mělo slovně napadnout asi šest mužů pravděpodobně ukrajinské národnosti. Všechny osoby MP na místě ztotožnila a vyzvala k podání vysvětlení. Po provedených úkonech na místě, byly osoby propuštěny, neboť nebylo zjištěno žádné porušení právních norem a nedošlo k naplnění skutkové podstaty přestupku. O výsledku prověření byla informována Policie ČR.

3. 10. 2020 ve 23:55 hod. zjistila MP, že v baru na Náměstí ve Velkém Meziříčí dochází k prodeji alkoholických nápojů i přes zákaz Vládního nařízení, neboť v uvedený den, bylo možno prodávat, pouze výdejním okýnkem, což provozovatel nerespektoval. Rovněž, bylo zjištěno, že na zahrádce, bylo přítomno šest osob i přes to, že zahrádky měly být uzavřeny. Provozovatel byl hlídkou poučen a vyzván, aby prodej ukončil a zahrádku uzavřel.

4. 10. 2020 v 01:20 hod. přijala MP Velké Meziříčí tel. oznámení od neznámé osoby, že má docházet v ul. Nábřeží ve Velkém Meziříčí k rušení nočního klidu. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde se zdržovaly čtyři osoby v podnapilém stavu, které měly hlasitě puštěný mobil a při hudbě hlasitě zpívaly. Hlídka MP je několikrát vyzvala, aby zanechaly protiprávního jednání a z místa odešly. Na tyto výzvy nereagovaly a stále se hlasitě projevovaly. Následně byla vydána MP výzva Jménem zákona, aby zanechaly protiprávního jednání. Tuto výzvu osoby rovněž ignorovaly. Strážníci, vyzvali všechny přítomné osoby, aby prokázaly svoji totožnost. Po zjištění totožnosti, byly osoby poučeny o tom, že podezření ze spáchání přestupků rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Dne 5. 10. 2020 v 11:45 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Bezděkov u hřbitova leží muž v podnapilém stavu. Hlídka na místě zjistila z místní znalosti, že se jednalo o známou osobu, která byla silně v podnapilém stavu, nebyla schopná samostatné chůze a ohrožovala své zdraví. Strážníci se spojili s manželkou a po dohodě osobu přepravili do místa bydliště, kde si jej převzala manželka.

15. 10. 2020 v 18:00 hod. prováděla MP kontrolu dodržování Vládních opatření v souvislosti s nákazou COVID-19, kdy v ul. Hornoměstská ve Velkém Meziříčí zjistila sedící dvě osoby na autobusové zastávce bez zakrytí dýchacích cest. Tyto osoby byly poučeny, roušky si nasadily, proto věc byla řešena pouze domluvou.

15. 10. 2020 v 19:30 hod. v parčíku v ul. Komenského ve Velkém Meziříčí MP zjistila sedící na lavičce a popíjející alkohol dvě osoby i přes zákaz v důsledku Vládních opatření v souvislosti s nákazou COVID-19. Osoby vyzvány MP k zanechání protiprávního jednání, a k opuštění místa. Opět se věc obešla bez uložení tvrdších opatření.

Dne 19. 10. 2020 v 14:17 hod. bylo na služebnu MP tel. oznámeno, že na zastávce autobusového nádraží v ul. K Novému nádraží ve Velkém Meziříčí se nachází skupina osob, která nemá nasazeny roušky. Hlídka na místo neprodleně vyjela. Na místě se již nacházela pouze oznamovatelka, která uvedla, že osoby z místa odešly, jakmile zjistily, že je volána MP. Oznamovatelka dále uvedla, že osoby jí nadávaly, když zjistily, že volá MP. Hlídka dále prověřovala okolí, zda podezřelé osoby se tam nezdržují. Na další zastávce zjistila hlídka další tři osoby, které neměly nasazeny roušky. Tyto osoby hlídka MP upozornila na povinnost nosit na zastávkách roušky. Poučené osoby si neprodleně roušky nasadily.

Rovněž dne 20. 10. 2020 v 16:10 hod. byly upozorněny dvě osoby na autobusovém nádraží v ul. K Novému nádraží, na povinnost mít nasazeny roušky na autobusových zastávkách. Obě osoby neprodleně strážníky uposlechly a roušky si nasadily.

21. 10. 2020 v 16:42 hod. bylo na služebnu MP oznámeno, že v ul. Bezděkov si majitel domu postavil popelnici na parkovací místo, aby si zajistil možnost zaparkování svého vozidla. Tento, byl hlídkou MP upozorněn, že komunikace je veřejná a není možné, aby si blokoval parkovací místo pro své vozidlo. Dále, byl muž poučen o porušení dopravních předpisů ve smyslu vytvoření překážky silničního provozu. Popelnice byla z místa neprodleně odstraněna.

21. 10. 2020 v 19:30 hod. v ul. Radnická MP Velké Meziříčí zjistila pohyb dvou osob, které neměly zakryté dýchací cesty v souvislosti nařízením vlády k opatřením COVID-19. Dále bylo zjištěno, že muž držel v ruce otevřenou lahev s vínem. Hlídka MP obě osoby poučila ve smyslu Nařízení vlády v obou věcech. Obě osoby si roušky nasadily, a z místa odešly.

23. 10. 2020 v 09:03 hod. přijala Městská policie Velké Meziříčí oznámení od řidičky autobusu, že na autobusové zastávce v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí leží muž, který je pravděpodobně pod vlivem alkoholu a mohlo by dojít k jeho zranění. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo. Na místě, bylo zjištěno, že se jednalo o padesátiletého muže bez domova z Velké Bíteše, který při orientační dechové zkoušce strážníkům nadýchal 4,2 prom. alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že muž nebyl schopen samostatné chůze a ohrožoval svoje zdraví, život a bezpečnost a plynulost silničního provozu, byla přivolána rychlá zdravotnická pomoc. Zdravotník ze sanitky po jeho vyšetření rozhodl, že bude převezen do Nemocnice v Třebíči.

Dne 26. 10. 2020 v 19:20 hod. při kontrole dodržování Vládních nařízení v souvislosti s nákazou COVID-19 zjistila hlídka MP dvě osoby na vlakové zastávce v ul. Družstevní ve Velkém Meziříčí, které v budově zastávky kouří a nemají zakryté dýchací cesty rouškou. MP obě osoby na místě poučila a vyzvala, aby cigarety uhasily a zakryly si dýchací cesty. Výzvě strážníků bylo vyhověno.

Za Městskou policii Velké Meziříčí
Jan Klikar

 

Nahoru