Z událostí městské policie - květen 2020

27. 4. 2020 v 08:15 hod. přijala Městská policie Velké Meziříčí oznámení od majitelky osobního vozidla, že jí na vozidle v ul. Družstevní někdo poškodil zámky tím, že je zalepil vteřinovým lepidlem. Hlídka na místě provedla nezbytné úkony, fotodokumentaci a poučila majitelku, aby si vozidlo nechala opravit a následně doložila vyčíslení škody. Majitelka vozidla si nechala zámky opravit a vzhledem k tomu, že oprava nebyla nákladná, oznámila MP, že nepožaduje další šetření a provádění dalších úkonů.

30. 4. 2020 v 16:04 hod. přijala hlídka MP oznámení, že v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí v prostoru u mostu k Motorpalu se pohybují dva pejsci po komunikaci bez dozoru majitele. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde oba psy odchytla. Jednalo se o dva Maltézské psíky. Po konzultaci se správkyní záchytné stanice, byl zjištěn majitel, který byl MP vyrozuměn, že oba pejsci jsou na služebně MP, aby si pro ně přijel. Jednalo se o pejsky, kteří utekli majitelům z místní části Velkého Meziříčí Mostiště. Následně si majitelé oba pejsky převzali.

2. 5. 2020 v 10:00 hod. převzala MP Velké Meziříčí od nálezce peněženku s doklady, platební kartou a dvěma bankovkami cizí měny. MP vyrozuměla majitele, který si nález přebral na služebně MP.

Během května MP Velké Meziříčí prováděla opakované kontroly na diskgolfovém hřišti Nad Kunšovcem ve Velkém Meziříčí. Kontroly se provádí z důvodu častého znečišťování, poškozování zařízení hřiště a v rozporu s podmínkami se na hřišti požívali alkoholické nápoje, cigarety mládeží. Během kontrol MP opakovaně zjistila konkrétní osoby, které na místě poučila s upozorněním, že pokud budou i nadále porušovány stanovená pravidla přistoupí MP k ukládání vysokých sankcí za konkrétní přestupky.

5. 5. 2020 řešila MP drobnou krádež v marketu Kaufland, kdy občan ukrajinské národnost se pokusil odcizit zboží v hodnotě 199,90 Kč. Po provedených nezbytných úkonech mu za přestupek, byla MP uložena pokuta příkazem na místě.

6. 5. 2020 v 08:00 hod. prováděla MP kontrolu marketu ve Velkém Meziříčí. Kontrola byla zaměřená na dodržování vládních nařízeních ve vztahu k nákaze COVID-19 a to zejména dodržování v době od 08:00 – 10:00 hod. vstup pouze pro seniory. Kontrolou, bylo zjištěno, že zákazníci v uvedenou dobu vstupovali bez rozdílu věkové hranice do marketu. MP upozornila vedoucí , že je povinností řádně informovat zákazníky na vládní nařízení a zajistit, aby nedocházelo ke vstupu jiných osob než seniorů. Po upozornění MP, byla sjednána náprava.

11. 5. 2020 v 18:57 hod. přijala MP oznámení od obsluhy marketu Kaufland, že mají osobu, která se měla dopustit úmyslného poškození zboží v hodnotě 699,90 Kč, které se již nedalo vrátit k dalšímu prodeji. MP po provedení nezbytných úkonů, projednala podezření ze spáchání přestupku proti majetku na místě v příkazním řízení uložením pokuty. Přestupku se dopustila osoba cizí národnosti.

12. 5. 2020 v 10:30 hod. hlídka MP zjistila v ul. Čermákova ve Velkém Meziříčí znečištění komunikace betonem. MP zjistila původce, který byl na znečištění upozorněn a poučen o odstranění znečištění. Dále hlídka poučila obsluhu betonárky, aby nepřetěžovala přepravce, kteří následně beton trousí po komunikacích ve Velkém Meziříčí. Následně byl beton z komunikace odstraněn.

13. 5. 2020 v 14:10 hod. přijala MP tel. oznámení od obsluhy marketu Kaufland, že mají zajištěnou osobu, která se pokusila pronést zboží přes pokladnu bez zaplacení. Tento čin strážníci kvalifikovali jako úmyslný přestupek proti majetku a po provedených nezbytných úkonech, byla pachatelce uložena pokuta příkazem na místě.

18. 5. 2020 09:30 hod. Přijala MP oznámení, že v ul. Novosady ve Velkém Meziříčí sedí na schodech domu starší žena, která není schopná samostatné chůze. Hlídka na místě zjistila, že uvedená paní má zdravotní problémy, které zapříčinily oslabení organizmu při chůzi na poštu pro důchod. Strážníci osobu naložili do služebního vozidla a přepravili ji do místa trvalého bydliště, kde si ji převzal syn.

19. 5. 2020 na žádost OO Policie ČR Velké Meziříčí prověřovala MP Velké Meziříčí oznámení, které se mělo týkat pokousání doma chované fretky psem. Na místě hlídka zjistila, že se jednalo o nešťastnou náhodu, neboť obě zvířata byla venčena na vodítku a nevěděla o sobě. Vzápětí, kdy se obě zvířata střetla u rohu domu, došlo k drobnému kousnutí fretky psem.
Fretka, byla ošetřena veterinářem a majitel psa, který byl poraněn, když se obě zvířata snažil od sebe odtrhnout, byl rovněž ošetřen v nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích. Vzhledem k tomu, že majitelé zvířat nepožadovali dalšího opatření ani náhrady škody a celá věc, byla nešťastná náhoda, nebylo nutno ze strany MP přistoupit k dalším opatřením. Majitelé zvířat byli hlídkou MP na místě poučení, aby nedocházelo v budoucnu dalším incidentům.

19. 5. 2020 ve 20:00 hod. na žádost OO Policie Velké Meziříčí v součinnosti pomáhala hlídka MP při zajištění nemocného pacienta, který měl být převezen do nemocnice na psychiatrické oddělení z důvodu ohrožování rodinného příslušníka.

20. 5. 2020 ve 13:15 hod. MP Velké Meziříčí kontaktovala majitele modrého Citroenu v ul. Bezděkov ve Velkém Meziříčí z důvodu toho, že vozidlo bez RZ nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, aby vozidlo z komunikace odstranil v co nejkratším termínu. Majitel uvedeného vozidla hlídce MP uvedl, že vozidlo půjde do ekologické likvidace, jakmile vyřídí potřebné náležitosti.

21. 5. 2020 přijala MP Velké Meziříčí elektronicky stížnost, že v ul. Družstevní neznámá osoba jezdí vysokou rychlostí na motocyklu zelené barvy (závodním speciálu) bez RZ a ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Hlídka MP dne 22. 5. 2020 provedla šetření ve zmíněné lokalitě, kde byl zjištěn muž, který na uvedeném stroji jezdil. Hlídce uvedl, že chtěl pouze vyzkoušet motocykl, neboť jej seřizoval. Hlídka MP, celou věc na místě s majitelem projednala. Ten hlídce uvedl, že se to nebude opakovat.

22. 5. 2020 ve 12:55 hod přijala hlídka MP oznámení od pracovníků marketu Kaufland, že došlo k drobné krádeži. Hlídka na místě provedla nezbytné úkony a zjistila, že podezření z přestupku se dopustila 45letá žena, která si úmyslně vážila menší hmotnost ovoce a zeleniny, než si ve skutečnosti vzala. Celkový rozdíl v ceně byl kolem 60 Kč. Hlídka MP projednala přestupek na místě v příkazním řízení uložením pokuty.

22. 5. 2020 ve 23:57 hod. bylo MP zjištěno z městského kamerového dohlížecího systému, že na Náměstí ve Velkém Meziříčí došlo k potyčce několika osob. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo. Na místě nejprve musela hlídka MP zklidnit celou situaci, neboť přítomní incidentu se stále snažili vzájemně napadat. Po uklidnění situace, byly provedeny neodkladné záležitosti (ztotožnění všech přítomných incidentu, svědků, pořízení kamerového záznamu apod.) a následně bude celá věc zadokumentována a předána se všemi důkazy příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům.

24. 5. 2020 v 10:29 hod. bylo přijato tel. oznámení od majitele RD v ul. U Statku, že mu na zahradu vběhli dva psi Němečtí ovčáci, kteří mu poničili plot a poskákali záhony. Hlídka se na místo dostavila, ale psi už na zahradě nebyli. Hlídka MP provedla na místě fotodokumentaci a následně pátrala po majiteli psů. Po několika málo minutách, bylo prostřednictví svědků zjištěno, o jaké psy se jednalo a komu patří. Dále, bylo zjištěno, že oba psi jsou již zajištěni ve výběhu, do kterého je zavřel a zajistil svědek. Hlídka MP se pokusila tel. spojit s majitelem psů, ale bezvýsledně. Poškozenému, bylo následně sděleno, že MP zjistila, o jaké psy se jedná a kdo je vlastníkem. Dále byl poškozený poučen, že věc bude dořešena následující den, jakmile se MP spojí s majitelem psů. Při jednání s majitelem psů mu bylo MP sděleno, že se dopustil přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, neboť dostatečně nezajistil oba psy proti úniku, za což mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

25. 5. 2020 v 15:45 hod. šetřila MP stížnost občanů, že na ul. Kolmá ve Velkém Meziříčí stojí vozidlo, ze kterého unikají provozní kapaliny. Hlídka MP zjistila dle RZ majitele, kterého kontaktovala v místě bydliště. Majitel vozidla nebyl doma, ale jeho přítelkyně byla upozorněna na skutečnost, že z vozidla unikají provozní kapaliny a aby majitel vozidla zajistil únik kapalin, případně vozidlo odstranil z komunikace. Dále byla poučena, aby skvrna byla zasypána sorbentem nebo jinou látkou k tomu určenou. Následnou kontrolou v pozdních odpoledních hodinách, bylo zjištěno, že vozidlo bylo z komunikace odstraněno.

Dne 28. 5. 2020 ve 14:10 hodin přijala Městská policie Velké Meziříčí telefonické oznámení od občana, že v ul. Čermákova leží vedle komunikace muž. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde zjistila, že muž je silně v podnapilém stavu. Po orientační dechové zkoušce, která prokázala 2,34 promile alkoholu, byla na místo přivolána rychlá záchranná lékařská pomoc, neboť muž si stěžoval na to, že měl bolesti hlavy a zad. Dále, bylo zjištěno, že muž trpí epilepsií. Lékař muže vyšetřil a doporučil převoz do protialkoholní záchytné stanice. Po provedených úkonech MP byl muž převezen do PZS Jihlava k vystřízlivění.

 

Nahoru