Z událostí městské policie - duben 2020

Dne 2. 4. 2020 MP upozornila občana na Náměstí ve Velkém Meziříčí na povinnost dodržování opatřeních v souvislosti s nákazou COVID – 19, že je povinen nosit ochranou roušku. Vzhledem k tomu, že občan neměl žádný prostředek k ochraně dýchacích cest, MP mu roušku poskytla.

Dne 8. 4. 2020 v 07:00 hod. kontrolovala hlídka MP cestujícího bezdomovce na autobusovém nádraží ve Velkém Meziříčí. Tento neměl žádné ochranné potřeby. Hlídka MP muže vyzvala k nasazení roušky, kterou mu předala.

Dne 8. 4. 2020 v 11:05 hod. hlídka MP zjistila za marketem Billa v lokalitě Palouky několik osob, které tam požívaly alkohol a kouřily. MP vyzvala osoby, aby si nasadily roušky a rozešly se. Osoby bez problémů výzvě vyhověly a z místa odešly.

Dne 8. 4. 2020 12:30 hod. hlídka MP řešila stížnost v ul. Vrchovecká, kde došlo ke znečištění komunikace, chodníku a soukromého pozemku vč. vozidla. Znečištění pocházelo z rekonstruovaného mostu Vysočina, kdy při oplachu povrchu napadaly nečistoty na uvedené místo. Hlídka kontaktovala stavbyvedoucího, který uvedl vše do pořádku.

Dne 8. 4. 2020 v 16:30 hod. vyzvala MP šest osob, které za marketem Billa v lokalitě Palouky popíjely alkohol a kouřily, aby si zakryly dýchací cesty a místo opustily. Výzvě MP bylo vyhověno.

Dne 8. 4. 2020 v 19:30 hod. v ul. Zámecká, MP kontaktovala skupinu osob, že na základě vládního nařízení je zakázáno se shlukovat ve větším počtu nad 2 osoby. Skupina MP uposlechla a rozešla se.

Dne 10. 4. 2020 v 8:20 hod. provedla MP kontrolu marketu a následně hlídka na místě zjistila nedostatky. V prodejně u automatu na kávu se zdržovala skupina osob mladších 65 let (dělníků) bez roušek, kteří si dělali v automatu kávu. Hlídka všechny upozornila na vládní nařízení, že v provozovně se mohou zdržovat v určitou dobu pouze senioři a musí mít roušku. MP je z prodejny vykázala a upozornila personál marketu, že jsou povinni zajistit dodržování vládního nařízení. Personál marketu MP uvedl, že automat na kávu je jiné společnosti a že jim automat nemůžou vypnout. Hlídka MP personál marketu poučila ve smyslu vládních nařízení a vyčkala na místě do 10:00 hod. Poté již bylo vše v pořádku.

Dne 11. 4. 2020 v 12:10 hod. MP provedla kontrolu lokality Palouky za marketem Billa, kde se opět zdržovala skupina šesti osob, které na místě požívaly alkohol, kouřily a v rozporu s vládním nařízením neměly ochranné prostředky. Hlídka všechny na místě vyzvala, aby si roušky nasadily, opustily prostor a neshlukovaly se. Výzvě bylo vyhověno a osoby se z místa vzdálily.

Dne 14. 7. 2020 v 7:30 hod. přijala hlídka MP tel. oznámení, že na silnici č. 360 (obchvat) směrem na Třebíč leží sražená liška. Hlídka MP lišku odstranila z komunikace a informovala SUS, která zajistila likvidaci lišky.

Dne 14. 4. 2020 v 7:55 hod. přijala hlídka MP oznámení. Oznamovatelka uvedla, že jí sousedka obvinila, že nechala na dětském pískovišti v ul. Karlov ve Velkém Meziříčí ostrý kuchyňský nůž a že by se mohly její děti o nůž poranit. Hlídka na místě celou věc prověřila a zjistila, že se na pískovišti nůž nenacházel. Dále bylo zjištěno, že celá záležitost vznikla na základě oznámení dětí matce, ale MP neprokázala úmysl oznámené ženě. Hlídka obě ženy na místě poučila ve smyslu občanského soužití.

Dne 17. 4. 2020 ve 12:00 hod. řešila hlídka MP dopravní přestupek v ul. Družstevní ve Velkém Meziříčí. Řidič ponechal stát vozidlo v místě, kde je to zakázáno dopravním značením. Hlídka přestupek s řidičem vyřešila na místě domluvou. Řidič se při projednávání přestupku choval k hlídce MP arogantně a hrubě, vyjadřoval se hrubými výrazy, ale nakonec výzvě strážníků, aby vozidlo přeparkoval, vyhověl.

Dne 17. 4. 2020 v 10:35 hod. se na služebnu dostavila oznamovatelka nálezu, která odchytla volně se potulujícího psa. Hlídka MP psa převzala a dle registrovaného čipu, byl zjištěn majitel, který byl tel. vyzván, aby si psa převzal na služebně MP. Po projednání přestupku pokutou příkazem na místě, byl pes majiteli vydán.

Dne 17. 4. 2020 v 19:10 hod. v ul. Hornoměstská – Palouky ve Velkém Meziříčí, zastavila hlídka Městské policie Velké Meziříčí šestnáctiletého mladíka bez řidičského oprávnění, který na krosovém motocyklu Honda MGX 125 m3, který nesplňoval podmínky provozu na pozemních komunikacích se proháněl v uvedené lokalitě Palouky. Mladík porušil dopravní značku B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, a když se jej hlídka MP pokoušela zastavit pomocí výstražného, světelného a zvukového zařízení s nápisem STOP, pokusil se jim ujet, což se mu nepodařilo. Po provedení všech nezbytných úkonů MP sdělila mladíkovi z jakých přestupků je podezřelý a že věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Vzhledem k tomu, že se mladík dopustil uvedených přestupků v době nouzového stavu, hrozí mu pokuta až do 5 000 Kč a zákaz činnosti na dobu 2 let.

Dne 18. 4. 2020 v 9:15 hod. se na služebnu MP dostavila žena, která hlídce předala nález mobilního telefonu, který nalezla v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí. Hlídka nález převzala do úschovy. Následně byl přijat hovor na nalezeném telefonu, kde byla zjištěna majitelka, které telefon od hlídky MP převzala.

Dne 20. 4. 2020 v 7:15 hod. řešila MP znečištěnou komunikaci v ul. Karlov u čerpací stanice MOL. Hlídka na místě zjistila původce znečištění, který byl upozorněn na zjištěný nedostatek a vyzván, aby učinil opatření k odstranění nečistot. Výzvě bylo vyhověno a komunikace byla následně uklizena.

Dne 20. 4. 2020 v 15:30 hod. bylo na MP tel. oznámeno poškození veřejného osvětlení v ul. Vrchovecká ve Velkém Meziříčí, které měl poškodit projíždějící kamion z ul. Novosady do ul. Vrchovecká ve směru na Křižanov. Hlídka MP zjistila konkrétního původce a věc oznámila Policii ČR, odd. dopravních nehod, která si věc na místě převzala k došetření.

Dne 20. 4. 2020 v 19:25 hlídka MP zjistila porušování vládních nařízení v ul. Hornoměstská – Palouky za řekou Balinka, za marketem Billa, kde se zdržovalo 6 osob. V místě, bylo zjištěno, že je tam značný nepořádek, neboť se tam opakovaně schází osoby a pořádají oslavy. MP vyzve majitele pozemku, aby si tam udělal opatření a nedocházelo k zakládání skládky nebo dalšího znečišťování.

Dne 20. 4. 2020 ve 20:00 hod. v ul. Nad Gymnáziem, upozorňovala hlídka MP skupinu 4 osob na dodržování vládních nařízení a vyzvala je, aby se neshlukovaly. Výzvě strážníků, bylo okamžitě vyhověno.

Dne 21. 4. 2020 v 17:10 hod. přijala MP Velké Meziříčí tel. oznámení ze supermarketu Kaufland, že mají zadrženou osobu podezřelou z drobné krádeže zboží. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde bylo zjištěno, že se jedná o osobu maďarské příslušnosti, která odcizila zboží v hodnotě 490 Kč. Zboží nebylo poškozené, proto bylo vráceno do prodeje. Muž čelí obvinění z přestupku proti majetku. Vzhledem k tomu, že se muž dopustil protiprávního jednání v době nouzového stavu, bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu, kde mu hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

Dne 24. 4. 2020 v 18:55 hod. přijala hlídka MP tel. oznámení, že se na vlakovém nádraží ve Velkém Meziříčí pohybuje po kolejích podnapilý muž. Hlídka na místě zjistila jeho totožnost a provedla další úkony k jeho osobě prostřednictvím OO Policie ČR. Bylo zjištěno, že se jednalo o muže z Karviné, který se domáhal zapůjčení telefonu, aby mohl zavolat matce, která by si měla pro něho dojet, neboť muž neměl peníze na cestu domů. Hlídka muže poučila, jak se má chovat na drážním tělese a že jeho jednání může být posuzováno jako přestupek. MP dále muže vyzvala, aby opustil nádražní těleso a vyčkal na matku před budovou nádraží.

Nahoru