Z událostí městské policie - únor 2020

Oznámení o doutnající popelnici
4. 2. 2020 v dopoledních hodinách. přijala hlídka MP telefonické oznámení, že na Náměstí ve Velkém Meziříčí doutná popelnice před lekárnou Dr. Max. Hlídka MP zajistila prolití popelnice vodou, aby nedošlo ke vznícení obsahu popelnice.

Kontrola odstaveného vozidla
5. 2. 2020 v odpoledních hodinách kontaktovala hlídka MP majitele odstaveného vozidla v ul. Poštovní ve Velkém Meziříčí, které na místě nehnutě stálo delší dobu. Majitel uvedl, že vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu a nechá jej v krátké době odstranit z pozemní komunikace. Po následné kontrole bylo zjištěno, že vozidlo bylo z místa odstraněno a ekologicky zlikvidováno.

Zajištění podnapilé osoby
5. 2. 2020 ve večerních hodinách bylo telefonicky na služebnu MP oznámeno z kavárny v ul. Novosady, že se tam nachází podnapilý muž, který obtěžuje hosty a odmítá zaplatit útratu. Hlídka se na místo neprodleně po oznámení dostavila. Muž se již v kavárně nezdržoval. Obsluha uvedla, že tam nechal notebook a utekl. Hlídka zjistila, že se jedná o osobu, která se opakovaně dopouští takovéhoto jednání, proto netrvalo dlouho a osobu hlídka MP našla ukrytou v Aréna baru na záchodech. Po projednání celé věci byla osoba vyzvána, aby se následující den dostavila do kavárny, uhradila svoji útratu a vyzvedla si svůj notebook.

Zajištění místa dopravní nehody
6. 2. 2020 v dopoledních hodinách přijala MP Velké Meziříčí oznámení od občana, který byl svědkem dopravní nehody v ul. Třebíčská, kde řidič velkého SUV narazil do dopravního značení ostrůvku u přechodu pro chodce, které poškodil a z místa ujel. Na místě v důsledku nárazu zanechal svoji registrační značku vozidla. Hlídka MP po provedení nezbytných úkonů na místo přivolala Policii ČR výjezdovou skupinu dopravních nehod a věc jim předala k dalšímu šetření.

Řešení přestupku proti občanskému soužití
6. 2. 2020 přijala hlídka MP tel. oznámení od obsluhy kavárny z ul. Novosady, že do jejich kavárny chodí starší muž, který si nepřeje, aby parkovaly před jeho domem, který je v blízkosti uvedené kavárny. Při tom jim hrubě a vulgárně nadává a dělá jim schválnosti. Hlídka se po oznámení dostavila na místo. Na místě byly provedeny nezbytné úkony, podezření z přestupku proti občanskému soužití bylo následně zadokumentováno a postoupeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Kontrola dopravního značení
V průběhu 10 a 11. 2. 2020 řešila MP Velké Meziříčí s Technickými službami v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, posypy přechodů, zejména v ul. Oslavická a Třebíčská a vyvrácené dopravní značení v ul. Architekta Neumana a Čechova ve Velkém Meziříčí. Po oznámení hlídkou MP byly neprodleně závady Technickými službami odstraněny.

Asistence při převozu nemocné osoby
12.2.2020 v dopoledních hodinách, požádala Policie ČR v součinnosti s Městskou policií o asistenci při otevírání bytu v blízkosti Náměstí ve Velkém Meziříčí, kde se nacházela těžce nemocná žena, která měla být převezena k hospitalizaci do speciálního zařízení. V bytě se s ženou nacházel její přítel, který byt zevnitř uzamkl a i přes zákonné výzvy strážníků odmítal otevřít. Po dohodě s blízkými příbuznými, bylo nutné byt otevřít násilím, proto byla na místo přivolána výjezdová skupina hasičů a hlídka Policie ČR. Po násilném otevření bytu, byla nemocná žena převezena a byt byl zajištěn příbuznými.

Krádež v obchodním řetězci
13. 2. 2020 přijala MP Velké Meziříčí žádost o součinnost od Policie ČR Velké Meziříčí k prověření oznámení drobné krádeže v obchodním domě Kaufland U Tržiště ve Velkém Meziříčí. Které oznámila ostraha zmíněného OD. Hlídka MP na místě zjistila, že se jednalo o podezřelou osobu ml. 15 roků, která měla odcizit 2 ks kuličkového pera Pilot v hodnotě 167,80 Kč. Vzhledem k věku podezřelé osoby, byla věc zadokumentována v přítomnosti zákonného zástupce dítěte a následně předána příslušnému správnímu orgánu k dalším úkonům.

Zadržení podnapilé osoby
Dne 16. 2. 2020 v ranních hodinách přijala MP Velké Meziříčí oznámení z diskotéky Sedmička, že před budovou dochází k fyzickému napadání osob. Hlídka po příjezdu k diskotéce zjistila, že se na místě zdržuje osoba, značně v podnapilém stavu, která se domáhala vstupu a prodeje dalšího alkoholu. Hlídka jej vyzvala, aby opustil od svého jednání, že diskotéka je již uzavřena. Muž se i nadále domáhal vstupu, proto byl převezen na služebnu MP, kde mu byla provedena orientační dechová zkouška, kterou bylo naměřeno 2,88 promile alkoholu v dechu. Tento byl na služebně poučen ve smyslu, aby upustil od protiprávního jednání, jinak mu hrozí další zákonné opatření.

Kontrola nezajištěného vozidla
20. 2. 2020 MP Velké Meziříčí přijala oznámení od řidiče kamionu, že v prostoru vlakového nádraží stojí zaparkované vozidlo SUV, které má otevřená okna a u vozidla se nikdo nezdržuje. Hlídka MP ve spolupráci s OO Policie zjistila majitele vozidla, kterého kontaktovala, aby si vozidlo zajistil. Majitel vozidla se do 30 minut dostavil k vozidlu, hlídce MP uvedl, že z vozidla se mu nic neztratilo a s vozidlem odjel.

Šetření úmyslného poškození majetku
25. 2. 2020 přijala hlídka MP oznámení od majitelky vozidla, které má zaparkované u domu Nad Sv. Josefem ve Velkém Meziříčí, že již opakovaně měla u vozidla úmyslně poškozené pneumatiky. Hlídka věc zadokumentovala a ve věci dále provádí úkony k odhalení pachatele.

Dopravní přestupky za měsíc únor
Městská policie Velké Meziříčí od 1. 2. 2020 do 27. 2. 20 řešila více jak 100 dopravních přestupků, které se týkaly převážně porušení zákazů stání, zastavení, stání na silniční vegetaci, stání na parkovištích bez parkovacích kotoučů, stání v křižovatkách, na chodnících, dále parkování na místech, kde je to nebezpečné, stání na parkovištích pro tělesně postižené apod.

Spolupráce při pátrání po nezletilé osobě
28. 2. 2020 v dopoledních hodinách přijala Městská policie Velké Meziříčí žádost od OO Policie ČR Velké Meziříčí o spolupráci při pátrání po nezletilé chovance Výchovného ústavu Velké Meziříčí, která opustila uvedené zařízení. Městská policie ve spolupráci s Policií ČR zahájila pátrání v katastru Velkého Meziříčí po osobě dle předaného popisu. Asi po 20 minutách hlídka MP zaznamenala pohyb osoby odpovídající popisu hledané chovanky. Na základě dalších provedených úkonů, bylo zjištěno, že se jednalo o dívku ze zmíněného Výchovného ústavu a po dohodě s Policií ČR, byla tato převezena zpět do zmíněného zařízené.

 

Nahoru