Grantový program Zdravé město 2012

logo zdrave_mestoRada města na svém zasedání dne 7. března 2012 vyhlásila šest témat grantového programu

Zdravé město Velké Meziříčí:

Projekty podpory zdraví – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích – Den zdraví, Dny bez úrazů apod., výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých (cyklus přednášek,...).


Ekologická/enviromentální výchova a vzdělávání – projekty zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti (místní Agenda 21).
Rozvoj pohybové výchovy – projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 ti let (celoměstské sportovní soutěže, dětské tábory, ...).


Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže – projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin (formou informačních výstav, výtvarných či literárních soutěží, studentských debat, sportovních, kulturních akcí apod. – vazba na projekt Komunitní plánování sociálních služeb).


Sociální problematika – projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí.

Aktivní stárnutí – projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočasové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů. Vzdělávání zvyšuje adaptabilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společenských změn. Vzdělávání nabízí možnost orientace na nové perspektivy a hodnoty, stimuluje občanské aktivity, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení. Kultura a kulturní aktivity nabízejí hodnotné využití volného času a jsou zdrojem naplnění a sociálních kontaktů. Kulturní aktivity přispívají k prevenci sociálního vyloučení a izolace. Kulturní aktivity jsou příležitostí pro posílení mezigeneračních kontaktů a sounáležitosti. Rok 2012 byl vyhlášen rokem Evropského stárnutí a mezigenerační solidarity. Město Velké Meziříčí si uvědomuje, že proces stárnutí se nevyhýbá ani nám.


V rámci tohoto kola může jeden žadatel podat jeden projekt. Maximální příspěvek na projekt je 5.000,- Kč. Minimální spoluúčast předkladatele je 40 % z celkových nákladů. O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat rada města. Žadatelé obdrží finanční prostředky až po provedení vyúčtování. Nemohou žádat sportovní oddíly, které dostanou v roce 2012 dotaci z rozpočtu města.


Předkladatelem může být právnická osoba – fyzická osoba, nezisková organizace nebo obecně prospěšná společnost, škola nebo školské zařízení, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru. Projekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí – v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí.


Podmínkou k získání grantu je vypracování projektu na základě předlohy, která bude umístěna na www.mestovm.cz. Projekt musí vycházet z programu podpory zdraví na rok 2012 a z priorit Plánu zdraví města Velké Meziříčí. To znamená, že přednostně budou vybírány projekty zaměřené na Den Země 2012 (duben), Světový den bez tabáku 2012 (květen), Den bez úrazů 2012 (červen), Evropský týden mobility a Den bez aut (září), Dny zdraví (říjen).


Termín odevzdání – 6. dubna 2012.

 

docGrantová žádost

 

pdfManuál pro předkladatele

Nahoru