Zdravé město vyhlašuje grant na rok 2021. Žádosti lze zasílat od 2. listopadu

zdrave mestoZastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. 9. 2020 schválilo výzvu k předkládání projektů na rok 2021.

Cílem je podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agendu 21 v tématech, které vyplynuly z výsledků ankety na veřejném projednání a z dokumentů Zdravého města a MA21:

Projekty podpory zdraví - Podpora zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje města ve smyslu projektu Zdravého města a MA21 – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích, výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých.
Ekologická výchova a vzdělávání - Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání - projekty zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti.
Rozvoj pohybové výchovy - Projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let.
Prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže - Projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin.
Sociální problematika - Projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí.
Aktivní stárnutí - Projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočasové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů.
Přednášková činnost – Přednášky na podporu zdraví, zdravého životního stylu, prevence nemocí a udržitelného rozvoje ve smyslu projektu Zdravého města – pro všechny cílové skupiny.

Maximální výše podpory v jednotlivém případě je 9 000 Kč. Požadovaná spoluúčast min. 40 %. V rámci jednoho kola může organizace podat pouze jeden projekt.

Předkladatelem projektu může být fyzická osoba, právnická osoba neziskového charakteru (např. spolek, občanské sdružení, nadace, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, škola, nebo školské zařízení, církevní právnická osoba, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru). Projekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí - v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí.

O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat rada a zastupitelstvo města. Žadatelé obdrží finanční prostředky až po provedení vyúčtování.
Zpracované žádosti o podporu v Grantovém programu Zdravé město lze zasílat od 2. 11. 2020. Uzávěrka - termín doručení žádostí je do 15. 1. 2021.

docVýzva k předkládání projektů na rok 2021 - Zdravé město

docŽádost - Grantový program Zdravé město 2021

docČestné prohlášení 2021

docZávěrečná zpráva - Zdravé město 2021

Lucie Brožová, Zdravé město

 

Nahoru