Co je to udržitelný rozvoj?

time-2101549 1920Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Vývoj založený především na ekonomickém růstu se nezvratně podepisuje na podobě a fungování naší planety. Většina přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši planetu poškozuje, jedná se tudíž v podstatě o rozvoj na dluh.

Udržitelný rozvoj proto nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Ústřední otázkou proto je, jak uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo naplnění potřeb budoucích generací a jiných lidí.
Udržitelný rozvoj usiluje o vyváženost jednotlivých rovin života společnosti (ekonomické, sociální a environmentální) na globální, regionální i lokální úrovni s cílem zajistit zdraví a kvalitu života každého jednotlivce.

Udržitelný rozvoj sice historicky vychází z potřeby lépe chránit přírodu a životní prostředí, dnes se však vztahuje i na oblast dobrého a efektivního vládnutí a správy věcí veřejných. Aby bylo dosaženo skutečného udržitelného rozvoje, je třeba vytvářet soudržné veřejné politiky ve všech jejich formách (strategie, zákony, finanční nástroje). Toho lze dosáhnout při rozhodování podloženém fakty a zlepšováním podmínek pro účast veřejnosti, aby mohl být vytvořen smysluplný společenský dialog.

Potřeba učinit náš svět udržitelným se v posledních letech stala významnou v Evropě i ve světě. Téměř všechny země světa totiž musí řešit palčivé výzvy, jimiž jsou změna klimatu, demografické změny, ztráta úrodné půdy či prohlubující se nerovnosti. Zrychlující se technologická změna a narůstající propojování současného světa znamená, že je nutné vnímat svět v souvislostech a brát ohled na zodpovědnost každého státu vůči globálnímu společenství. Bez respektování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni není však možno dosáhnout jejich uplatnění ani na úrovních vyšších. Implementace udržitelného rozvoje na místní úrovni je označována jako místní Agenda 21. Jedním ze základních předpokladů dosažení udržitelného rozvoje je tzv. řádná správa věcí veřejných, která je založena na principu otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti a účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech.

V procesu řízení věcí veřejných hraje zásadní roli veřejná správa, jejímž hlavním nástrojem pro efektivní a systémové směrování obcí, měst i regionů k výše uvedeným principům, k udržitelnosti a kvalitě života je kvalitní systém strategického plánování.

Zdravé město Velké Meziříčí

logo zdrave_mesto

Nahoru