Grantový program Zdravé město - Město Velké Meziříčí

11

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.2.2019 schválilo výzvu k předkládání projektů na rok 2019.

Cílem je podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agendu 21 v tématech, které vyplynuly z výsledků ankety na veřejném projednání a z dokumentů Zdravého města a MA21:

Projekty podpory zdraví - Podpora zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje města ve smyslu projektu Zdravého města a MA21 – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích, výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých.

Ekologická výchova a vzdělávání - Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání - projekty zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti.

Rozvoj pohybové výchovy - Projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let.

Prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže - Projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin.

Sociální problematika - Projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí.

Aktivní stárnutí - Projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočasové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů.

Maximální výše podpory v jednotlivém případě je 8.000,-- Kč. Požadovaná spoluúčast min. 40 %. V rámci jednoho kola může organizace podat pouze jeden projekt.

Předkladatelem projektu může být fyzická osoba, právnická osoba neziskového charakteru (např. spolek, občanské sdružení, nadace, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, škola, nebo školské zařízení, církevní právnická osoba, či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru). Projekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí - v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí.

O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat rada a zastupitelstvo města. Žadatelé obdrží finanční prostředky až po provedení vyúčtování.

GRANTOVÝ PROGRAM ZDRAVÉ MĚSTO 2020

Zpracované žádosti o podporu v Grantovém programu Zdravé město lze zasílat od 16. 3. 2019.
Uzávěrka - termín doručení žádostí je do 19. 4. 2019.

docVýzva k předkládání projektů na rok 2020 - Zdravé město

docŽádost - Grantový program Zdravé město 2020

docČestné prohlášení 2020

docZávěrečná zpráva - Zdravé město 2020

 

Nahoru