Muzikanti dětem

Oslavy 600 let

DVD oslavy města

oslavy_m.jpgU příležitosti výročí 600 let od získání plných městských práv městu Velké Meziříčí, byl vyroben filmový dokument zachycující nejdůležitější okamžiky oslav od jejich začátku na Nový rok až po jejich  vyvrcholení 27. července 2008. DVD je k dostání  na informačním centru radnice za cenu 150,- Kč.

Důvody konání

26.července 1408 udělil přední moravský šlechtic, hofmistr krále Václava IV., pan Lacek z Kravař městu tzv. odúmrť (právo města na majetek zemřelého, který nezanechal závěť a nemá dědice) a současně plné městské právo, tedy souhrn právních norem, které upravovaly poměr města k majiteli, vztahy měšťanů mezi sebou a podobně.

Každé město bylo individualitou, proto se městská práva lišila případ od případu. Společným znakem nositelů městských práv je existence hradeb, městského soudnictví i souboru hospodářských pravidel, která umožňovala městu jako celku i jeho jednotlivým obyvatelům disponování movitým i nemovitým majetkem, provozování městské živnosti a obchodu, k čemuž přispívaly pravidelně konané trhy.

Tato práva Meziříčí získávalo postupně, již od 14. století. Městská kniha, založená roku 1385, zachycovala majetkové transakce i odvod daní a poplatků, již kroku 1388 jsou v ní zmiňovány výdaje spojené s hrdelním právem. Byly také budovány městské hradby.

Městské právo bylo součástí celkového právního postavení města. Získáním plných městských práv se Meziříčí, oproti předchozímu období, posunulo na jinou kvalitativní úroveň. Zařadilo se tak po bok městům Jihlavě, Polné, Telči či Třebíči. Ve stejné době jako Velkému Meziříčí byla udělena plná městská práva i Velké Bíteši .

Originál listiny z roku 1408 byl sice zničen vprůběhu husitských válek, zůstala však zachována listina krále Václava IV. (408.21 KB) z 20. 2. 1417, kterou potvrzuje privilegium  Lacka z Kravař (41.99 KB) a kde je původní dokument přesně citován. PhDr. Marie Ripperová, pracovnice Muzea Velké Meziříčí, původní text přeložila do srozumitelné  podoby (28.50 KB).

Přípravný výbor

Pro zajištění oslav 600 let od získání plných městských práv, jmenovala rada města přípravný výbor oslav v tomto složení:

Ing. Pavel Stupka (předseda) – ved. odboru školství a kultury MěÚ

kontakt 566501030, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,

Mgr. Milan Dufek – ředitel Jupiter clubu, sr.o.

kontakt 566522043, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Irena Tronečková – ředitelka Muzea Velké Meziříčí

kontakt 566522773, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ivana Vaňková – ředitelka Městské knihovny Velké Meziříčí

kontakt 566521529, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V případě Vašich návrhů a připomínek se můžete obracet na členy výboru.

Anketa

Přípravný výbor oslav se v roce 2006 rozhodl oslovit občany města anketou, s možností vyslovit se k navrženým záměrům, včetně vyjádření vlastních podnětů a připomínek. Anketa trvala téměř 2 měsíce, jednak na webových stránkách města a jednak prostřednictvím Velkomeziříčska a informačního centra. Zvlášť pak byly anketní lístky distribuovány prostřednictvím Vlastivědné a genealogické společnosti a místní organizace Českého svazu žen.

Na základě výsledků ankety (38.50 KB) sestavoval přípravný výbor návrh scénáře oslav.

Kniha o městě

V roce 2003 uzavřelo město Velké Meziříčí s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně smlouvu na vydání knihy dějin města. Publikace s názvem "Velké Meziříčí v zrcadle dějin " v nákladu 1 000 ks byla dokončena v listopadu 2007 a vzápětí dána do prodeje. Proti původnímu záměru rozsahu cca 350 stran, je její obsah vyšší a to 480 stran s cca 400 obrázky, včetně barevných. Prodejní cena knihy byla radou města stanovena ve výši 600,- Kč.

Kniha je časově členěna do osmi kapitol dle mezníku národních a lokálních dějin.

I. Prehistorie – 1416

II. 1416 - 1529

III. 1529 - 1620

IV. 1620 - 1735

V. 1735 - 1850

VI. 1850 - 1918

VII. 1918 - 1945

VIII. 1945 - 2006

 

Obsahová náplň kapitol vychází ze snahy o tématicky co nejširší postižení společenských jevů – geopolitický, dobový a politicko-správní kontext města, dále jsou zachyceny demografické a sociálních jevy, jeho urbanistický vývoj, hospodářská činnost, soudobá kultura a další charakteristiky lokální dobové historie.

Dějiny města byly naposledy důkladně zpracovány P. Augustinem Kratochvílem v části Vlastivědy moravské věnované velkomeziříčskému okresu, která spatřila světlo světa roku 1907, tedy před sto lety. Od té doby dospěla moderní historie k dalším poznatkům, které v některých aspektech mohly pozměnit náhled na dějiny a význam Meziříčí v nich. Vydání knihy je tedy splácen dluh předchozích generací.

 

Na zpracování knihy se podíleli tito autoři:

 

PhDr. Milan Salaš, CSc. prof.PhDr.Zdeněk Měřínský CSc - kapitola I.

Mgr. Dalibor Hodeček – kapitola II.

Mgr. Martin Štindl, Ph. D. – kapitola III. a IV.

PhDr. Marie Ripperová – kapitola V.a VI.

Mgr. Miroslav Kružík – kapitola VII.

Mgr. Petr Jičínský – kapitola VIII.

Logo oslav

Koncem ledna 2007, společně s Velkou Bíteší slavící stejné výročí, byla přípravným výborem vyhlášena soutěž na logo oslav. Podmínky byly nastaveny velice volně, takže se mohl přihlásit prakticky každý. Důležitou zásadou bylo, že každé město bude mít svoje samostatné logo a navrhovatelé si mohli zvolit pro jaké město je navrhnou.

Cílem soutěže bylo vytvořit jednoduchý, jednotný a snadno zapamatovatelný symbol, který bude sloužit propagaci oslav pro různé příležitosti.

Soutěžní lhůta skončila 12. března. Pro Velké Meziříčí přišlo celkem 75 návrhů od 35 autorů. Nejvíce přišlo 12 návrhů od jednoho autora. Soutěže se účastnily jak děti základních škol, tak i senioři. Nejmladšímu účastníkovi bylo 14 let, nejstaršímu 66 let. Tři čtvrtiny autorů byli z našeho města a okolí. Návrhy přišly ale i z Velké Bíteše, Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Milevska a Prahy.

Vyhodnocení návrhu provedl přípravný výbor dvoukolově za odborné pomoci místních výtvarníků, kteří se soutěže neúčastnili.

Autorem návrhu loga oslav (30.76 KB) města, který se umístil na 1. a 2. místě se stal pan Ladislav Šabata z Velkého Meziříčí, který pracuje na Střední odborné škole mediální grafiky a polygrafie v Rumburku jako učitel odborného výcviku, 3. místo obsadil akad. malíř mgr. Pavel Koch z Milevska.